Termostabilna polimeraza DNA z wirusowego metagenomu jest silnym enzymem RT-PCR

  1. Wirusowe biblioteki metagenomiczne są obiecującym, ale wcześniej niewykorzystanym źródłem nowych enzymów odczynnikowych. Głębokie sekwencjonowanie i funkcjonalne badanie przesiewowe wirusowego metagenomicznego DNA z blisko wrzącej puli termicznej pozwoliło zidentyfikować klony wyrażające aktywność termostabilnej polimerazy DNA (Pol).
  2. Wśród nich 3173 Pol wykazywał zarówno wysoką termostabilność, jak i wrodzoną aktywność odwrotnej transkryptazy (RT). Opisujemy biochemię 3173 Pol i opisujemy jego zastosowanie w jednoenzymowej reakcji PCR z odwrotną transkrypcją (RT-PCR). 3173 Pol typu dzikiego zawiera korektorską domenę 3′-5′ egzonukleazy, która zapewnia wysoką dokładność w reakcji PCR. Łatwiejsza w użyciu pochodna z niedoborem egzonukleazy została włączona do a
  3. PyroScript RT-PCR master  mix i porównanie z jednoenzymowymi (Tth) i dwuenzymatycznymi (MMLV RT/ Taq ) systemami RT-PCR do ilościowego wykrywania docelowych RNA MS2, RNA wirusa grypy A i mRNA. Swoistość i czułość RT-PCR opartej na 3173 Pol były wyższe niż Tth Pol i porównywalne z trzema powszechnymi układami dwuenzymatycznymi. Wydajność i uproszczona konfiguracja czynią ten enzym potencjalną alternatywą dla badań i diagnostyki molekularnej.

  Optymalizacja metody izotermicznej amplifikacji do wykrywania i wizualizacji Mycobacterium tuberculosis do prac terenowych.

  • <AbstractText>Gruźlica jest nadal jedną z najbardziej zaraźliwych chorób na świecie. Kluczowe czynniki kontroli gruźlicy to szybka diagnostyka, skuteczne leczenie i zapobieganie zakażeniom poprzez nadzór i monitorowanie. Jednak hodowla jest złotym standardem w laboratoryjnej diagnostyce gruźlicy; wyniki są do uzyskania za kilka tygodni. Aby nie dopuścić do zakażenia gruźlicą, należy jak najszybciej postawić diagnozę i jak najszybciej rozpocząć leczenie.
  • Celem tego badania jest optymalizacja metody pętli izotermicznej amplifikacji za pośrednictwem pętli (LAMP), która zapewnia znacznie szybszy i czulszy wynik niż metoda PCR oraz umożliwia replikację docelowych sekwencji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych bez konieczności posiadania infrastruktury laboratoryjnej. </AbstractText><AbstractText>Próbki plwociny homogenizowano 5% roztworem trypsyny w CaCl2 w celu uzyskania DNA. DNA oczyszczono przy użyciu mini zestawu QIAGEN QIAamp DNA.
  • Startery LAMP zaprojektowano przy użyciu programu Primer explorer V5 zgodnie z genem IS6110 Mycobacterium tuberculosis. Do reakcji LAMP użyto zestawu NEB Bst 3.0 do polimerazy DNA. Poza tym, reakcje LAMP porównano z metodą RT-PCR opartą na <em>Taq</em>Man przy użyciu zestawu do polimerazy <em>Taq</em> firmy NEB. Na koniec, do wizualizacji produktów LAMP, prętów pomiarowych z przepływem bocznym wyprodukowanych przez Milenia Biotec, kolorymetrycznych <em>2X</em> LAMP <em>master</em> mix wyprodukowanych przez NEB i metody elektroforezy na żelu agarozowym %2 w/v zostały użyte.</AbstractText>
  • <AbstractText> Stwierdzono, że optymalna temperatura amplifikacji dla LAMP wynosi 71,4 °C. Granica wykrywalności metody wynosiła 102 CFU/ml, a czułość określono jako 100% w porównaniu z pięcioma różnymi gatunkami Mycobacterium.</AbstractText>
  • <AbstractText>Obecne badanie wykazało, że protokół LAMP-LFD i kolorymetryczny LAMP zoptymalizowany z próbkami plwociny może być niezawodny jako szybki, czuły i specyficzny test w diagnostyce gruźlicy w terenie.</AbstractText>

  Wpływ niedopasowania starter-matryca na wykrywanie i oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych przy użyciu testu 5′-nukleazy.

  • Reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (PCR) jest obecnie wybieraną metodą wykrywania i oznaczania ilościowego kwasów nukleinowych, zwłaszcza w diagnostyce molekularnej. Komplementarność starterów i matrycy jest często kluczowa w zastosowaniach PCR, ponieważ niedopasowania mogą poważnie zmniejszyć wydajność starterów.
  • Jednak dostępnych jest niewiele danych ilościowych na temat skutków tych niedopasowań. Zbadaliśmy ilościowo wpływ niedopasowania starter-matryca w regionie startera 3′-końca na PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu testu 5′-nukleazy. Nasze wyniki pokazują, że pojedyncze niezgodności wywołują szeroką gamę efektów, od niewielkich (próg <1,5 cyklu, np. AC, CA, TG, GT) do poważnych (próg >7,0 cyklu, np. AA, GA, AG, CC). ) o amplifikacji PCR.
  • Stwierdzono wyraźną zależność między konkretnymi typami niezgodności, pozycją i wpływem, która pozostała spójna dla amplifikacji DNA w porównaniu z RNA i  wirusa białaczki mysiej Taq /Moloneya w porównaniu z amplifikacjami opartymi na rTth.
  • Całkowity rozmiar oddziaływania pomiędzy różnymi   zastosowanymi mieszankami podstawowymi różnił się znacznie (nawet siedmiokrotnie), a dla niektórych  mieszanek głównych  zaobserwowano specyficzne dla startera oddziaływanie wsteczne lub lewe, co podkreśla znaczenie zastosowanych warunków doświadczalnych .
  • Zebrane razem dane te sugerują, że wpływ niedopasowania przebiega zgodnie ze spójnym wzorcem i umożliwiło nam sformułowanie kilku wytycznych dotyczących przewidywania zachowania niezgodności starter-matryca przy użyciu specyficznych mieszanek głównych testów 5-  nukleazowych  .
  • Nasze badanie zapewnia nowy wgląd w zachowanie niezgodności i powinno pozwolić na bardziej zoptymalizowany rozwój testów PCR w czasie rzeczywistym obejmujących niedopasowania starterów i szablonów.

  Porównanie wieloplatformowe dziesięciu komercyjnych  mieszanek wzorcowych  do wykrywania w czasie rzeczywistym reakcji łańcuchowej polimerazy opartej na próbnikach czynników zagrażających bioterroryzmowi w celu zapewnienia gotowości na przepięcia.

  • Centra Kontroli i Prewencji Chorób oraz Instytut Badawczy Chorób Zakaźnych Armii Stanów Zjednoczonych opracował testy PCR w czasie rzeczywistym do wykrywania czynników zagrażających bioterroryzmowi. Wszystkie te testy opierają się na ograniczonej liczbie zatwierdzonych mastermiksów PCR w czasie rzeczywistym   .
  • Ponieważ dostępność tych odczynników jest krytycznym elementem gotowości do bioterroryzmu, podjęliśmy wspólne ogólnokrajowe ćwiczenie w zakresie gotowości w celu zaspokojenia potencjalnego wzrostu potrzeb wynikających z zagrożenia biologicznego na dużą skalę.
  • Zidentyfikowaliśmy 9 dostępnych na rynku potencjalnych alternatyw dla istniejącej zatwierdzonej  mieszanki głównej  (LightCycler FastStart DNA  Master  HybProbes):  mieszanka główna Taq Man Fast Universal PCR  , OmniMix  HS, mieszanka główna FAST qPCR  ,  zestaw EXPRESS qPCR SuperMix, zestaw QuantiFast Probe PCR, LightCycler FastStart DNA  Master (PLUS) HybProbe, Brilliant II FAST miks qPCR  , ABSolute  Fast QPCR Mix i
  •  Mieszanka główna HotStart IT  Taq .  Wydajność tych zestawów oceniono za pomocą testów PCR w czasie rzeczywistym dla czterech czynników zagrażających bioterroryzmowi: Bacillus anthracis, Brucella melitensis, Burkholderia mallei i Francisella tularensis.
  • Mieszanki  główne  porównano pod kątem poziomów wykrywania specyficznych dla celu, a także spójności wyników między trzema różnymi platformami PCR w czasie rzeczywistym (LightCycler, SmartCycler i 7500 Fast Dx).
  • Analiza PCR w czasie rzeczywistym wykazała, że ​​wszystkie dziesięć zestawów spisało się dobrze w wykrywaniu czynnika w aparacie 7500 Fast Dx; jednak zestaw QuantiFast Probe PCR dał najbardziej konsekwentnie pozytywne wyniki na wielu platformach PCR w czasie rzeczywistym.
  • Zgłaszamy, że niektóre kombinacje powszechnie stosowanych  mastermiksów  i instrumentów nie są tak niezawodne jak inne w wykrywaniu niskich stężeń docelowego DNA. Ponadto nasze badanie zapewnia laboratoriom możliwość wyboru spośród ocenianych przez nas komercyjnych zestawów, aby odpowiadały ich potrzebom w zakresie przygotowania.

  Opracowanie wewnętrznie kontrolowanego uniwersalnego testu reakcji łańcuchowej polimerazy 16S rDNA w czasie rzeczywistym ze wzmocnieniem monoazydku etydyny do wykrywania zanieczyszczenia bakteryjnego w koncentratach płytek krwi.

  1. Skażenie bakteryjne koncentratów płytek krwi (PLT) pozostaje problemem dla usług transfuzji krwi. Dostępne są oparte na kulturach techniki przesiewowego badania bakterii, ale oferują one niewystarczającą szybkość i czułość. Opisano alternatywne techniki oparte na amplifikacji reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), ale ich działanie jest często zagrożone przez ślady bakteryjnego DNA w odczynnikach.
  2. Zastosowano uniwersalne startery 16S rDNA do opracowania testu PCR w czasie rzeczywistym ( Taq Man, Applied Biosystems) i zbadano różne strategie odkażania odczynników. Czułość wykrywania oceniano przez dodanie koncentratów PLT o znanych stężeniach 13 różnych organizmów.
  3. Trawienie enzymami restrykcyjnymi,  ultrafiltracja  mastermixu i zastosowanie alternatywnych  polimeraz Taq  w pewnym stopniu zmniejszyły poziom zanieczyszczenia DNA odczynnika, ale wszystkie okazały się zawodne. W przeciwieństwie do tego, traktowanie mastermixu PCR monoazydkiem etydyny (EMA),  a  następnie fotoaktywacja było niezawodne i skuteczne, pozwalając na pełne 40 cykli amplifikacji i całkowicie eliminując zanieczyszczenie bez pogorszenia czułości testu. Wszystkie 13 organizmów zostało skutecznie wykrytych, a granica wykrywalności PLT wzbogaconych Escherichia coli wynosiła około 1 jednostka tworząca kolonie/ml.
  4. Koamplifikacja ludzkiego mitochondrialnego DNA posłużyła do potwierdzenia skutecznej ekstrakcji kwasów nukleinowych i braku inhibicji PCR w każdej próbce. Stwierdzono, że jedna z pięciu ocenianych zautomatyzowanych platform ekstrakcyjnych jest wolna od zanieczyszczeń i zdolna do wysokowydajnego przetwarzania.

  Apex 2X Taq Master Mix, Clear

  42-133 Genesee Scientific 100 Reactions/Unit 54.78 EUR

  Apex 2X Taq Master Mix, Clear

  42-134 Genesee Scientific 500 Reactions/Unit 220.95 EUR

  Apex 2X Taq Master Mix, Clear

  42-134B Genesee Scientific 1000 Reactions/Unit 433.29 EUR

  Apex Taq RED Master Mix, 2X

  42-137 Genesee Scientific 100 Reactions/Unit 58.5 EUR

  Apex Taq RED Master Mix, 2X

  42-138 Genesee Scientific 500 Reactions/Unit 221.56 EUR

  Apex Taq RED Master Mix, 2X

  42-138B Genesee Scientific 1000 Reactions/Unit 437.28 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-143 Genesee Scientific 100 Reactions/Unit 65.77 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-144 Genesee Scientific 500 Reactions/Unit 288.71 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-145 Genesee Scientific 1000 Reactions/Unit 470.2 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-146 Genesee Scientific 2500 Reactions/Unit 1216.89 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-147 Genesee Scientific 100 Reactions/Unit 61.77 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-148 Genesee Scientific 500 Reactions/Unit 253.97 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-149 Genesee Scientific 1000 Reactions/Unit 473.03 EUR

  Apex Hot Start Taq BLUE Master Mix, 2X

  42-150 Genesee Scientific 2500 Reactions/Unit 1072.65 EUR

  Apex Hot Start Master Mix, 2X

  42-197 Genesee Scientific 100 Reactions/Unit 63.94 EUR

  Apex Hot Start Master Mix, 2X

  42-198 Genesee Scientific 500 Reactions/Unit 277.56 EUR

  Apex Hot Start Master Mix, 2X

  42-198B Genesee Scientific 1000 Reactions/Unit 412.86 EUR

  2X Taq Master Mix, 100app

  PLMM01 Vivantis each Ask for price

  2x Taq PCR Master Mix

  A4145-1ML40Rxns Biomatik Corporation 1ML (40Rxns) 77 EUR

  2X ViRed Taq Master Mix, 100app

  CLMM01 Vivantis each Ask for price

  Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)

  BS9297 Bio Basic 1ml 101.76 EUR

  Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)

  BS9298 Bio Basic 5ml 227.04 EUR

  Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)

  BS9295 Bio Basic 1ml 101.76 EUR

  Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)

  BS9296 Bio Basic 5ml 227.04 EUR

  2X Taq PCR Master Mix (with dye)

  K1034-1 ApexBio 1 ml 16 EUR

  2X Taq PCR Master Mix (with dye)

  K1034-100 ApexBio 100×1 ml 512 EUR

  2X Taq PCR Master Mix (with dye)

  K1034-20 ApexBio 20×1 ml 160 EUR

  2X Taq PCR Master Mix (with dye)

  K1034-5 ApexBio 5×1 ml 48 EUR

  2X Taq PCR Master Mix (with dye)

  K1034-50 ApexBio 50×1 ml 320 EUR

  Apex qPCR Probe Master Mix

  42-116P Genesee Scientific 400 x 25µl Reactions/Unit 341.44 EUR

  Apex qPCR GREEN Master Mix

  42-116PG Genesee Scientific 400 x 25µl Reactions/Unit 341.44 EUR

  Apex qPCR Probe Master Mix

  42-117P Genesee Scientific 4000 x 25µl Reactions/Unit 2926.74 EUR

  Apex qPCR GREEN Master Mix

  42-117PG Genesee Scientific 4000 x 25µl Reactions/Unit 2926.74 EUR

  Apex qPCR Probe Master Mix

  42-118P Genesee Scientific 400 x 25µl Reactions/Unit 341.44 EUR

  Apex qPCR GREEN Master Mix

  42-118PG Genesee Scientific 400 x 25µl Reactions/Unit 338.88 EUR

  Apex qPCR Probe Master Mix

  42-119P Genesee Scientific 4000 x 25µl Reactions/Unit 2926.74 EUR

  Apex qPCR GREEN Master Mix

  42-119PG Genesee Scientific 4000 x 25µl Reactions/Unit 2926.74 EUR

  Apex qPCR GREEN Master Mix

  42-121PG Genesee Scientific 4000 x 25µl Reactions/Unit 3095.57 EUR

  Apex qPCR Probe Master Mix

  42-120P Genesee Scientific 400 x 25µl Reactions/Unit 341.44 EUR

  Apex qPCR GREEN Master Mix

  42-120PG Genesee Scientific 400 x 25µl Reactions/Unit 341.44 EUR

  Apex qPCR Probe Master Mix

  42-121P Genesee Scientific 4000 x 25µl Reactions/Unit 2926.74 EUR

  Accuris Taq Master Mix, 2X conc., 1000 reactions

  PR1001-1000 Benchmark Scientific 1 PC 375.85 EUR

  Accuris Taq Master Mix, 2X conc., 200 reactions

  PR1001-200 Benchmark Scientific 1 PC 89.71 EUR

  2 × Taq Master Mix

  P111-01 Vazyme 5 ml 36.91 EUR

  2 × Taq Master Mix

  P111-02 Vazyme 15 ml 98.42 EUR

  2 × Taq Master Mix

  P111-03 Vazyme 50 ml 290 EUR

  2X OneStep Taq ReverseTrans PCR Master Mix, 100apps

  RTMM01 Vivantis each Ask for price

  Accuris Taq Master Mix, 2X conc., sample, 5 reactions

  PR1001-S Benchmark Scientific 1 PC 7.31 EUR

  2 × Rapid Taq Master Mix

  P222-01 Vazyme 5 ml (5×1ml) 53.5 EUR

  2 × Rapid Taq Master Mix

  P222-02 Vazyme 15 ml (15×1ml) 144.5 EUR

  2 × Rapid Taq Master Mix

  P222-03 Vazyme 50 ml (50 x 1 ml) 430 EUR

  2 × Rapid Taq Master Mix

  P222-04 Vazyme 50 ml (10×5ml) 430 EUR

  2X ViRed OneStep Taq ReverseTrans PCR Master Mix, 100apps

  RTMM02 Vivantis each Ask for price

  Accuris Taq Plus Master Mix, 2X conc., 1000 reactions

  PR1001-TP-1000 Benchmark Scientific 1 PC 1182.9 EUR

  Accuris Taq Plus Master Mix, 2X conc., 200 reactions

  PR1001-TP-200 Benchmark Scientific 1 PC 276.6 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix

  P211-01 Vazyme 5 ml 58.81 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix

  P211-02 Vazyme 15 ml 162.24 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix

  P211-03 Vazyme 50 ml 507 EUR

  Ruby Taq Master (2x)

  PCR-164L Jena Bioscience GmbH 20 x 1.25ml 466.7 EUR

  Ruby Taq Master (2x)

  PCR-164S Jena Bioscience GmbH 4 x 1,25ml 116.6 EUR

  Ruby Taq Master (2x)

  PCR-164XL Jena Bioscience GmbH 100ml 1492.9 EUR

  Accuris Taq Master Mix Red Dye, 2X conc., 1000 reactions

  PR1001-R-1000 Benchmark Scientific 1 PC 375.85 EUR

  Accuris Taq Master Mix Red Dye, 2X conc., 200 reactions

  PR1001-R-200 Benchmark Scientific 1 PC 90.95 EUR

  Accuris Hot Start Taq Master Mix, 2X conc., 1000 reactions

  PR1001-HS-1000 Benchmark Scientific 1 PC 678.87 EUR

  Accuris Hot Start Taq Master Mix, 2X conc., 200 reactions

  PR1001-HS-200 Benchmark Scientific 1 PC 166.04 EUR

  Crystal Taq Master (2x)

  PCR-166L Jena Bioscience GmbH 20 x 1.25ml 466.7 EUR

  Crystal Taq Master (2x)

  PCR-166S Jena Bioscience GmbH 4 x 1,25ml 116.6 EUR

  Crystal Taq Master (2x)

  PCR-166XL Jena Bioscience GmbH 100ml 1492.9 EUR

  2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

  P112-01 Vazyme 5 ml 36.91 EUR

  2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

  P112-02 Vazyme 15 ml 98.42 EUR

  2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

  P112-03 Vazyme 50 ml 290 EUR

  2 × EpiArt HS Taq Master Mix

  EM201-01 Vazyme 1ml 16 EUR

  2 × EpiArt HS Taq Master Mix

  EM201-02 Vazyme 5 ml (5×1ml) 70 EUR

  4 × EpiArt HS Taq Master Mix

  EM201-03 Vazyme 15 ml (15×1ml) 192 EUR

  2xEs Taq Master Mix (with Dyes)

  W0690-1 101Bio 100 rxn, 1 mL 39 EUR

  2xEs Taq Master Mix (with Dyes)

  W0690-10 101Bio 10 mL 149 EUR

  2xEs Taq Master Mix (with Dyes)

  W0690-5 101Bio - Ask for price

  Accuris Taq Plus Master Mix, 2X conc., sample, 20 reactions

  PR1001-TP-S Benchmark Scientific 1 PC 7.1 EUR

  Accuris Taq Master Mix Red Dye, 2X conc., sample, 5 reactions

  PR1001-R-S Benchmark Scientific 1 PC 7.31 EUR

  ViPrimePLUS Taq qPCR Master Mix, 150rxns

  QLMM11 Vivantis each Ask for price

  PCR Master Mix 2X

  11140011-1 Glycomatrix 100 Reaction(s) 171.48 EUR

  PCR Master Mix 2X

  11140011-2 Glycomatrix 200 Reaction(s) 323.39 EUR

  PCR Master Mix 2X

  11140011-3 Glycomatrix 500 Reaction(s) 692.46 EUR

  Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye, 2X conc., 1000 reactions

  PR1001-HSR-1000 Benchmark Scientific 1 PC 678.87 EUR

  Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye, 2X conc., 200 reactions

  PR1001-HSR-200 Benchmark Scientific 1 PC 166.04 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

  P212-01 Vazyme 5 ml 159.6 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

  P212-02 Vazyme 15 ml 231.6 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

  P212-03 Vazyme 50 ml 466.8 EUR

  3G Taq Master Mix for PAGE (Red Dye)

  P115-01 Vazyme 5 ml 38.67 EUR

  3G Taq Master Mix for PAGE (Red Dye)

  P115-02 Vazyme 10 × 5 ml 290 EUR

  2X Pfu Master Mix, 100app

  PLMM03 Vivantis each Ask for price

  2 × EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

  EM202-01 Vazyme 1ml 16 EUR

  2 × EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

  EM202-02 Vazyme 5 ml (5×1ml) 70 EUR

  2 × EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

  EM202-03 Vazyme 15 ml (15×1ml) 192 EUR

  2X AtTaq Master Mix, 100app

  PLMM02 Vivantis each Ask for price

  Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye, 2X conc., sample, 5 reactions

  PR1001-HSR-S Benchmark Scientific 1 PC 7.31 EUR

  Taq Pro Universal SYBR qPCR Master Mix

  Q712-02 Vazyme 500 rxns (20 μl/rxn) 161 EUR

  Taq Pro Universal SYBR qPCR Master Mix

  Q712-03 Vazyme 2,500 rxns (20 μl/rxn) 725 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix Ⅱ (Dye Plus)

  P213-01 Vazyme 5 ml 58.81 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix Ⅱ (Dye Plus)

  P213-02 Vazyme 15 ml 162.24 EUR

  2 × Taq Plus Master Mix Ⅱ (Dye Plus)

  P213-03 Vazyme 50 ml 507 EUR

  ViPrimePLUS Taq qPCR Green Master Mix I, 150rxns

  QLMM12 Vivantis each Ask for price

  ViPrimePLUS Taq qPCR Green Master Mix II, 150rxns

  QLMM17 Vivantis each Ask for price

  TM 2x Taqman based PCR Master Mix Kit

  TBS4002R-2.5 Tribioscience 2.5 ml 129 EUR

  ViPrimePLUS OneStep Taq RT-qPCR Master Mix, 150rxns

  QLMM13 Vivantis each Ask for price

  2X ViRed Pfu Master Mix, 100app

  CLMM03 Vivantis each Ask for price

  Pfu 2x Master Mix - 200 Reactions

  3326 Intact Genomics 1/EA 240 EUR

  Gloria U 2X HS Master Mix

  RK20722 Abclonal 1mL 21.5 EUR

  ViPrimePLUS Taq qPCR Master Mix with ROX, 150rxns

  QLMM11-R Vivantis each Ask for price

  Gloria Nova HS 2X Master Mix

  RK20717 Abclonal 1mL 20 EUR

  2x SYBR Green qPCR Master Mix

  B21202 Bimake 5 mL 268.8 EUR

  2x SYBR Green qPCR Master Mix

  B21203 Bimake 25 mL 1027.2 EUR

  Hi-Quanti 2X HRM Master Mix

  MBT184-100R EWC Diagnostics 1 unit 130.27 EUR

  Hi-Quanti 2X HRM Master Mix

  MBT184-20R EWC Diagnostics 1 unit 32.94 EUR

  Hi-Quanti 2X HRM Master Mix

  MBT184-50R EWC Diagnostics 1 unit 72.34 EUR

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

  P7000-005 GenDepot 5x1 ml 262.8 EUR

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

  P7000-010 GenDepot 10x1 ml 380.4 EUR

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

  P7000-050 GenDepot 50x1 ml 1453.2 EUR

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

  P7000-100 GenDepot 100x1 ml 2522.4 EUR

  Entrans 2X qPCR Probe Master Mix

  RK21208 Abclonal 40 RXN 119 EUR

  Geneaid Hot Start Taq PCR Master Mix with Dye

  HSTQ004 Geneaid Biotech each 2 EUR

  Geneaid Hot Start Taq PCR Master Mix with Dye

  HSTQ100 Geneaid Biotech each 16.5 EUR

  Taqman Master Mix

  M1121-500 Biovision each 529.2 EUR

  Hi-SYBr Master Mix (Concentration 2X)

  MBT074-0.5ML EWC Diagnostics 1 unit 54.43 EUR

  Hi-SYBr Master Mix (Concentration 2X)

  MBT074-1ML EWC Diagnostics 1 unit 104.64 EUR

  Hi-SYBr Master Mix (Concentration 2X)

  MBT074-5ML EWC Diagnostics 1 unit 418.52 EUR

  ViPrimePLUS Taq qPCR Master Mix with Low ROX, 150rxns

  QLMM11-LR Vivantis each Ask for price

  ViPrimePLUS OneStep Taq RT-qPCR Green Master Mix I, 150rxns

  QLMM14 Vivantis each Ask for price

  ViPrimePLUS OneStep Taq RT-qPCR Green Master Mix II, 150rxns

  QLMM18 Vivantis each Ask for price

  Entrans 2X qPCR Probe Master Mix V2

  RK21212 Abclonal 50RXN 67.5 EUR

  HotStart PCR Master mix (2X, Green Dye)

  BS9291 Bio Basic 5X1mL, 5ml 251.4 EUR

  HotStart PCR Master mix (2X, Green Dye)

  BS9292 Bio Basic 1ml 115.68 EUR

  EZGreen 2x qPCR Master Mix, 40Rxns-50ul

  A4157-1ML40Rxns Biomatik Corporation 1ML (40Rxns) 55 EUR

  amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0346-001 GenDepot 1ml 336 EUR

  amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0346-002 GenDepot 2x1ml 578.4 EUR

  amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0346-005 GenDepot 5x1ml 993.6 EUR

  amfiSure Ultra Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0346-010 GenDepot 10x1ml 1632 EUR

  ViPrimePLUS Taq qPCR Green Master Mix I with ROX, 150rxns

  QLMM12-R Vivantis each Ask for price

  ViPrimePLUS Taq qPCR Green Master Mix II with ROX, 150rxns

  QLMM17-R Vivantis each Ask for price

  Taqman Master Mix-ROX

  M1124-500 Biovision each 529.2 EUR

  amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0342-010 GenDepot 2x50 rxns 303.6 EUR

  amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0342-025 GenDepot 5X50 rxns 546 EUR

  amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0342-050 GenDepot 10X50 rxns 934.8 EUR

  amfiFusion High Fidelity PCR Master Mix(2X)

  P0342-100 GenDepot 20x50 rxns 1599.6 EUR

  2X HyPerFUsion® High-Fidelity Master Mix

  K1039-1 ApexBio 1ml 20 EUR

  2X HyPerFUsion® High-Fidelity Master Mix

  K1039-10 ApexBio 10ml 112 EUR

  2X HyPerFUsion® High-Fidelity Master Mix

  K1039-5 ApexBio 5ml 67 EUR

  ViPrimePLUS OneStep Taq RT-qPCR Master Mix with ROX, 150rxns

  QLMM13-R Vivantis each Ask for price

  2X PCR Taq MasterMix

  G900 ABM 25.0 ml (1000 Rxns) 246 EUR

  2X PCR Taq MasterMix

  G013 ABM 5.0 ml (200 Rxns) 104.4 EUR

  Taqman Master Mix-iCycler

  M1122-500 Biovision each 529.2 EUR

  2x SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)

  B21702 Bimake 5 ml 268.8 EUR

  2x SYBR Green qPCR Master Mix (Low ROX)

  B21703 Bimake 25 ml 1027.2 EUR

  Gloria Nova HS 2X Master Mix with Dye

  RK20728 Abclonal 1mL 107.5 EUR

  2x SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)

  B21402 Bimake 5 ml 268.8 EUR

  2x SYBR Green qPCR Master Mix (High ROX)

  B21403 Bimake 25 ml 1027.2 EUR

  Taqman Master Mix-Multiplex

  M1125-500 Biovision each 529.2 EUR

  HotStart™ 2X SYBR Green qPCR Master Mix

  K1070-25 ApexBio 25ml 336 EUR

  HotStart™ 2X SYBR Green qPCR Master Mix

  K1070-5 ApexBio 5ml 96 EUR

  HotStart™ 2X SYBR Green qPCR Master Mix

  K1070-50 ApexBio 50ml 672 EUR

  Entrans 2X qPCR Probe Master Mix with UDG

  RK21222 Abclonal 50RXN 71 EUR

  amfiSure 1-Step RT-qPCR Master Mix (2X)

  Q6000-001 GenDepot 1ml 180 EUR

  amfiSure 1-Step RT-qPCR Master Mix (2X)

  Q6000-005 GenDepot 5x1ml 690 EUR

  amfiSure 1-Step RT-qPCR Master Mix (2X)

  Q6000-010 GenDepot 10x1ml 1230 EUR

  amfiSure 1-Step RT-qPCR Master Mix (2X)

  Q6000-050 GenDepot 50ml 3900 EUR

  ViPrimePLUS Taq qPCR Green Master Mix I with Low ROX, 150rxns

  QLMM12-LR Vivantis each Ask for price

  ViPrimePLUS Taq qPCR Green Master Mix II with Low ROX, 150rxns

  QLMM17-LR Vivantis each Ask for price

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X), Without Dye

  P7003-005 GenDepot 5x1 ml Ask for price

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X), Without Dye

  P7003-010 GenDepot 10x1 ml Ask for price

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X), Without Dye

  P7003-050 GenDepot 50x1 ml Ask for price

  amfiSure ONE PCR Master Mix(2X), Without Dye

  P7003-100 GenDepot 100x1 ml Ask for price

  ig SYBR Green qPCR 2X Master Mix - 200 Reactions

  3354 Intact Genomics 200 110 EUR

  Taqman Master Mix-Low ROX

  M1123-500 Biovision each 529.2 EUR

  Taq 2X PCR MasterMix

  G888 ABM 400 rxn (10.0 ml) 60 EUR

  ViPrimePLUS OneStep Taq RT-qPCR Master Mix with Low Rox, 150rxns

  QLMM13-LR Vivantis each Ask for price

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5601-001 GenDepot 1ml 175.2 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5601-002 GenDepot 2x1ml 248.4 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5601-005 GenDepot 5x1ml 319.2 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5601-010 GenDepot 10x1ml 530.4 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5601-050 GenDepot 50x1ml 2004 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5701-001 GenDepot 1ml 208.8 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5701-002 GenDepot 2x1ml 319.2 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5701-005 GenDepot 5x1ml 562.8 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5701-010 GenDepot 10x1ml 886.8 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), Fluorescein

  Q5701-050 GenDepot 50x1ml 3462 EUR

  2x Genotyping PCR Ready Master Mix (250 x 20µL rxn)

  T403 101Bio 250 rxn 179 EUR

  2x Genotyping PCR Ready Master Mix (250 x 20µL rxn)

  T403M 101Bio 125 rxn 99 EUR

  2x Genotyping PCR Ready Master Mix (250 x 20µL rxn)

  T403S 101Bio 50 rxn 49 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5600-001 GenDepot 1ml 175.2 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5600-002 GenDepot 2x1ml 248.4 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5600-005 GenDepot 5x1ml 322.8 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5600-010 GenDepot 10x1ml 537.6 EUR

  amfiSure qGreen Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5600-050 GenDepot 50x1ml 2085.6 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5700-001 GenDepot 1ml 208.8 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5700-002 GenDepot 2x1ml 319.2 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5700-005 GenDepot 5x1ml 562.8 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5700-010 GenDepot 10x1ml 886.8 EUR

  amfiSure qProbe Q-PCR Master Mix(2X), No Rox

  Q5700-050 GenDepot 50x1ml 3462 EUR
  Sieciowanie EMA do DNA poprzez fotoaktywację rozwiązało wcześniej nierozwiązywalny problem zanieczyszczenia odczynników i umożliwiło opracowanie uniwersalnego systemu wykrywania bakterii o wysokiej czułości. Trwają próby mające na celu ocenę przydatności systemu do wysokoprzepustowego badania przesiewowego koncentratów PLT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *