Fluociała: zielone fluorescencyjne jednołańcuchowe białka fuzyjne Fv

  • Zaprojektowano system ekspresyjny (pSKGFP), który umożliwia ekspresję jednołańcuchowych fragmentów zmiennych jako białek fuzyjnych ze zmodyfikowanymi białkami zielonej fluorescencji. Ten system ekspresyjny jest porównywalny z często stosowanymi wektorami do prezentacji fagowej i umożliwia jednoetapową charakteryzację wybranych rekombinowanych przeciwciał za pomocą cytometrii przepływowej lub barwienia fluorescencyjnego komórek.
  • Dwa różne jednołańcuchowe przeciwciała z fragmentami zmiennymi, oba skierowane przeciwko lipopolisacharydom bakterii Ralstonia solanacearum, poddano fuzji genetycznej z przesuniętym w kierunku czerwieni zielonym białkiem fluorescencyjnym, a wytworzone białko fuzyjne przetestowano pod kątem użyteczności.
  • Te fluociała można wytwarzać w hodowlach komórek bakteryjnych i oczyszczać za pomocą  chromatografii powinowactwa  z unieruchomionymi metalami  . Dobrze funkcjonują w cytometrii przepływowej i immunofluorescencyjnym barwieniu komórek, są specyficzne dla swoich docelowych antygenów i, w przeciwieństwie do  przeciwciał sprzężonych z FITC ,  nie blakną po naświetleniu.

  Charakterystyka przeciwciała monoklonalnego anty-H-2 i jego zastosowanie w oczyszczaniu antygenu na dużą skalę.

  1. Stwierdzono, że szczurze anty-mysie przeciwciało monoklonalne (MAb), M1/42, reaguje z antygenami H-2 z komórek haplotypów a, b, d, j, k, s i u (wszystkie badane haplotypy). To przeciwciało, po związaniu się z komórkami i reakcji z  FITC – sprzężonym  anty-szczurzem Ig, może być użyte do ilościowego określenia ekspresji H-2 na kilku typach komórek.
  2. Przeciwciało było również przydatne w porównywaniu produktów H-2 wytrąconych z różnych haplotypów. Kulki Sepharose-4B sprzężone z M1/42 zastosowano do oczyszczenia antygenów H-2d  metodą  chromatografii powinowactwa .
  3. Czyste cząsteczki H-2 eluowano z kolumny w 0,5% DOC, 0,65 M NaCl, 20 mM Tris, pH 8,0, uzyskując 110 do 180 mikrogramów komórek nowotworowych H-2d/10(10) P815. To przeciwciało, stosowane w serii z MAb specyficznymi dla H-2Kk 11-4.1, umożliwiło oczyszczenie Dk i Dd odpowiednio z komórek RDM-4 i YAC.
  4. Stwierdzono, że H-2d  oczyszczony  metodą chromatografii kolumnowej na M1/42 jest serologicznie i biologicznie aktywny, co określono przez ponowne wiązanie MAb, hamowanie lizy komórek przez alloantysurowice plus dopełniacz i zdolność do stymulowania alloreaktywnych CTL. To przeciwciało i opisane protokoły powinny być przydatne do przygotowania stosunkowo dużych ilości wielu antygenów H-2.

  Porównanie wiązania komórkowego i wychwytu antysensownych oligonukleotydów fosfodiestrowych, tiofosforanowych i mieszanych oligonukleotydów tiofosforanowych i metylofosfonianowych.

  1. Wpływ modyfikacji tiofosforanowych (S-oligonukleotyd) lub końcowych tiofosforanów-fosfodiestrów (SO-oligonukleotydy) lub metylofosfonian-fosfodiestrów (MP-O-oligonukleotydy) na wiązanie, wychwyt i degradację mysich komórek śledziony badano przy użyciu fluoresceiny ( FITC )- sprzężone  oligonukleotydy. S-oligonukleotydy wykazywały najwyższe wiązanie i pobieranie przez komórki, a następnie oligonukleotydy SO-, O- i MP-O-.
  2. Badania konkurencji wykazały, że S-oligonukleotydy mają zwiększone  powinowactwo  do miejsc wiązania oligonukleotydów błony komórkowej, ponieważ mogą całkowicie blokować wiązanie O-oligonukleotydów w stosunku molowym zaledwie 0,1. Wychwyt wszystkich oligonukleotydów był wyższy w komórkach B niż w komórkach T i został zwiększony przez stymulację mitogenem komórek B, lipopolisacharydem.
  3. Chociaż nasze komórki zostały  oczyszczone  przy użyciu konwencjonalnych technik w celu wyeliminowania martwych komórek, pozostało około 5% komórek, które były martwe lub obumierające, co oznaczono metodą cytometrii przepływowej przy użyciu barwienia jodkiem propidyny. Warto zauważyć, że asocjacja oligonukleotydów z martwymi komórkami była około 50-krotnie większa niż z żywymi komórkami.
  4. Mikroskopia konfokalna potwierdziła, że ​​oligonukleotydy w żywych komórkach były wewnątrzkomórkowe i wykazała niewielki wychwyt do jądra przez 4 godziny. Chociaż rozległa degradacja wewnątrzkomórkowych O-oligonukleotydów była widoczna po 4 godzinach, nie było wykrywalnej degradacji S-, SO lub MP-O-oligonukleotydów.

  Pagórki komórek mezangium. Ogniska guzkowe nadmiernego wzrostu komórek i macierzy w przedłużonej hodowli.

  • Aby zbadać zdolność kłębuszkowych komórek mezangialnych (MC) do wytwarzania macierzy zewnątrzkomórkowej, autorzy badali MC w hodowli za pomocą mikroskopii świetlnej i elektronowej, a także immunocytochemii. MCs otrzymano z izolowanych kłębuszków szczurzych i utrzymywano do 12 tygodni w pożywce zawierającej 20% płodowej surowicy cielęcej.
  • Przerost MC z hodowli pierwotnej i maksymalnie trzech podkultur wykazał charakterystyczną organizację składającą się z pasm splecionych komórek wydłużonych lub gwiaździstych. Po zlewaniu się po 10-16 dniach, MCs nadal rosły w nieregularnych wielowarstwowych. MCs wytwarzały materiał macierzy zewnątrzkomórkowej w ciągu 2-4 dni po wysianiu i z czasem gromadziły się duże ilości macierzy. Po 2-3 tygodniach ogniska nadmiernej proliferacji MC, sekrecji macierzy i martwiczych szczątków komórek utworzyły guzkowe wypukłości, które stopniowo tworzyły duże pagórki.
  • Badania immunocytochemiczne odrostów MC przeprowadzono na płytkach hodowlanych lub na wyciętym materiale przy użyciu swoistych króliczych przeciwciał poliklonalnych przeciwko izolowanym białkom macierzy i  FITC – sprzężonych ,  powinowactwa – oczyszczonych  drugich przeciwciał.
  • W ciągu 3 dni hodowli MC opracowali fibronektynę i kolagen typu I, III, IV i V. Z biegiem czasu pasma macierzy, zwłaszcza w centralnej masie pagórków, wybarwiły się intensywnie pod kątem tych składników. Barwienie lamininy było mniej wyraźne.
  • Miozyna komórek mięśni gładkich była regularnie znajdowana na odrębnych włóknach wewnątrzkomórkowych oraz w pozakomórkowym materiale pagórków. Mikroskopia elektronowa wykazała, że ​​pagórki składają się z wydłużonych komórek na powierzchni i komórek gwiaździstych przemieszanych z macierzą i szczątkami komórek martwiczych w rdzeniu.
  • Wyniki pokazują, że proliferujące MC mogą być utrzymywane w jednorodnej hodowli przez dłuższy czas. MCs wytwarzają duże ilości białek macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagen typu IV i V, fibronektyna, laminina), które znajdują się w normalnych kłębuszkach nerkowych.
  • Hodowane MC wytwarzają również śródmiąższowy kolagen typu I i III. Pagórki MC wykazują guzkowate nagromadzenie macierzy podobne do obserwowanego w mezangium chorych kłębków nerkowych. Wywnioskowano, że model przedłużonego wzrostu MC in vitro może ułatwić badanie czynników, które rządzą wytwarzaniem macierzy mezangialnej. Taki model można by wykorzystać do badania odpowiedzi mezangium na określone bodźce zapalne lub metaboliczne.

  In vivo PET/CT dla małych zwierząt receptorów EphB4 przy użyciu peptydu znakowanego 64Cu.

  1. Wiele guzów litych wykazuje nadekspresję receptora EphB4, członka rodziny kinaz tyrozynowych receptora efryny. Nieinwazyjne obrazowanie EphB4 może potencjalnie zwiększyć wskaźniki wczesnego wykrywania, monitorować odpowiedź na terapię skierowaną przeciwko EphB4 i poprawić wyniki leczenia pacjentów. Celem tego badania była ocena nowego peptydu znakowanego (64)Cu o wysokim  powinowactwie wiązania receptorów  PET z receptorami EphB4.
  2. Peptyd wiążący EphB4 TNYLFSPNGPIARAW (TNYL-RAW) skoniugowano z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) i DOTA. DOTA-TNYL-RAW znakowano (64)Cu z wysoką wydajnością znakowania. Powinowactwo wiązania   TNYL-RAW i jego pochodnych do oczyszczonej rekombinowanej EphB4 określono przy użyciu technologii powierzchniowego rezonansu plazmonowego. Wiązanie in vitro zarówno FITC-TNYL-RAW, jak i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW z komórkami nowotworowymi oceniano za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i metody zliczania radioaktywności. Biodystrybucję in vivo i PET/CT u małych zwierząt przeprowadzono u myszy z nowotworami CT26 i PC-3M z ekspresją EphB4, jak również z nowotworami A549 ujemnymi pod względem EphB4.
  3. TNYL-RAW i jego pochodne wykazywały wysokie  powinowactwo wiązania do EphB4, ze stałą równowagi dysocjacji 1,98-23 nM. In vitro, zarówno FITC-TNYL-RAW, jak i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW były selektywnie pobierane przez komórki CT26 i PC-3M, ale nie przez komórki A549. Wiązanie FITC-TNYL-RAW i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW z komórkami CT26 i PC-3M może być blokowane przez nadmiar TNYL-RAW. In vivo, (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW wykazał znacząco wyższy wychwyt w guzach PC-3M niż w guzach A549, z procentami wstrzykniętej dawki na gram guza wynoszącymi 0,84 ± 0,09 i 0,44 ± 0,09 w 24 h po wstrzyknięciu radioznacznika , odpowiednio. PET/CT u małych zwierząt wyraźnie ujawnił odkładanie się (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW w guzach CT26 i PC-3M, ale nie w guzach A549. Ponadto wychwyt (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW w guzach CT26 i PC-3M może być blokowany przez zimny TNYL-RAW.

  Cy2 Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SC015 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy5 Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SC016 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy3 Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SC025 ABM 250 µg 145 EUR

  Biotin Conjugated Affinity Purified anti-Mouse Kappa [Rabbit]

  GWB-10B679 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Cy5 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Goat]

  SC012 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy3 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Goat]

  SC023 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy2 Conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] [Donkey]

  SC002 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy5 Conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] [Donkey]

  SC004 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy2 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SC013 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy5 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SC014 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy3 Conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] [Donkey]

  SC017 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy3 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG (H&L) [Goat]

  SC024 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy5 Conjugated Affinity Purified anti-Hamster IgG [H&L] [Goat]

  SC006 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy2 Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Donkey]

  SC007 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy5 Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Donkey]

  SC008 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy2 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Donkey]

  SC011 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy3 Conjugated Affinity Purified anti-Hamster IgG [H&L] [Goat]

  SC019 ABM 250 µg 145 EUR

  Cy3 Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Donkey]

  SC020 ABM 250 µg 145 EUR

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (GOAT)

  GWB-460460 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-4AAFE1 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (GOAT)

  GWB-175D9B GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-B4EC30 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-327A5B GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (Fc5u) (RABBIT)

  GWB-B1AFAF GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-50BF10 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-16F495 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-E14E58 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG F(c) (GOAT)

  GWB-FEFD15 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Cat IgG [H&L] [Goat]

  ST003 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Dog IgG [H&L] [Goat]

  ST007 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  ST028 ABM 250 µg 125 EUR

  DyLight 488 Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SD011 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 549 Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SD012 ABM 100 µg 200 EUR

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN (kappa chain) (GOAT)

  GWB-77D4DD GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-5D1187 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-4515A4 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-1C237F GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-A03546 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG F(c) [Rabbit]

  GWB-D9ED60 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Rabbit]

  GWB-EAA016 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-RAT-IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-832C22 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Cat IgG [H&L] [Goat]

  SH004 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Dog IgG [H&L] [Goat]

  SH007 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SH028 ABM 250 µg 125 EUR

  Cy3 Conjugated Affinity Purified anti-Guinea Pig IgG [H&L] [Goat]

  SC026 ABM 250 µg 145 EUR

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN (lambda chain) (GOAT)

  GWB-B469C6 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (Fc5u) (RABBIT)

  GWB-97C3AD GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-4F7563 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (GOAT)

  GWB-155325 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-3A1563 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-B90DB7 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgM (mu chain) (GOAT)

  GWB-35EF2D GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (mu chain) (GOAT)

  GWB-8DAF88 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (GOAT)

  GWB-F70082 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgM (mu chain) (RABBIT)

  GWB-CB13B0 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-B9AAD0 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Cat IgG [H&L] [Goat]

  SF003 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Dog IgG [H&L] [Goat]

  SF007 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SF027 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-5096B8 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-1BEC7E GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(ab )2 (GOAT)

  GWB-98828F GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Cat IgG [H&L] [Rabbit]

  ST004 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Dog IgG [H&L] [Rabbit]

  ST008 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Horse IgG [H&L] [Goat]

  ST017 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Goat]

  ST020 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Goat]

  ST023 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Donkey]

  ST027 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (GOAT)

  GWB-DA1826 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(ab )2 (GOAT)

  GWB-879B4F GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-BAA245 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (GOAT)

  GWB-BCF82F GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  DyLight 680 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG (H&L) [Goat]

  SD001 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 649 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG (H&L) [Goat]

  SD004 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 800 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG (H&L) [Goat]

  SD006 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 488 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG (H&L) [Goat]

  SD009 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 549 Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG (H&L) [Goat]

  SD010 ABM 100 µg 200 EUR

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-2F3372 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-30739F GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG F(c) (GOAT)

  GWB-58D11A GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-B8E81A GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-5EBB84 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-7A3721 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-7C1473 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Goat anti-Mouse IgG [H&L]

  TA130003 Origene Technologies GmbH 250 µg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-ECBD6C GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (Fc5u) (RABBIT)

  GWB-71A3CD GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (GOAT)

  GWB-F8D7A9 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (GOAT)

  GWB-CF3FCE GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG (H&L) [Goat]

  SG023 ABM 1.0 mg 145 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Cat IgG [H&L] [Rabbit]

  SH003 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Dog IgG [H&L] [Rabbit]

  SH008 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Horse IgG [H&L] [Goat]

  SH017 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Goat]

  SH020 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Goat]

  SH023 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Donkey]

  SH027 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Swine IgG [H&L] [Goat]

  SH031 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-2CBA00 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Donkey IgG [H&L] [Goat]

  ST009 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] [Donkey]

  ST011 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] [Rabbit]

  ST012 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  ST026 ABM 250 µg 125 EUR

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG F(ab )2 (RABBIT)

  GWB-E4B192 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-77DF57 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-F1F47D GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG F(c) (GOAT)

  GWB-B991D0 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG F(ab )2 (GOAT)

  GWB-B9BBFD GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN (kappa chain) (GOAT)

  GWB-26178B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (Fc5u) (RABBIT)

  GWB-561015 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN (kappa chain) (GOAT)

  GWB-88E5D0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN (lambda chain) (GOAT)

  GWB-8D4D52 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (Fc5u) (RABBIT)

  GWB-BA1E24 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  DyLight 488 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SD002 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 549 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SD003 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 649 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SD005 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 680 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SD007 ABM 100 µg 200 EUR

  DyLight 800 Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SD008 ABM 100 µg 200 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-1F6A54 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-250956 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (GOAT)

  GWB-1934F3 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-AC2261 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-B3DFEC GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-5F5155 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (GOAT)

  GWB-7BA0FB GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Phycoerythrin Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Goat]

  SP005 ABM 250 µg 255 EUR

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-D9A0CD GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-RAT-IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-DEAE8A GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-DFC7B3 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-E1B66C GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-E6CD92 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG F(c) (GOAT)

  GWB-940155 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-6D56DA GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN (kappa chain) (GOAT)

  GWB-F3CD76 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-F7A9D0 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-BFEE60 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Cat IgG [H&L] [Rabbit]

  SF004 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Dog IgG [H&L] [Rabbit]

  SF008 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Horse IgG [H&L] [Goat]

  SF017 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Goat]

  SF020 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Goat]

  SF023 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Rat IgG [H&L] [Donkey]

  SF028 ABM 250 µg 125 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified anti-Swine IgG [H&L][Goat]

  SF031 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Bovine IgG [H&L] [Goat]

  SH001 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Donkey IgG [H&L] [Goat]

  SH009 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] [Donkey]

  SH011 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] [Rabbit]

  SH012 ABM 250 µg 125 EUR

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified anti-Rabbit IgG [H&L] [Goat]

  SH026 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-202F3D GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-20AA98 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-25940D GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG F(ab )2 (RABBIT)

  GWB-157473 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(ab )2 (RABBIT)

  GWB-B61E07 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-980DBF GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-30FB75 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Chicken IgG [H&L] [Goat]

  ST005 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Hamster IgG [H&L] [Goat]

  ST015 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Horse IgG [H&L] [Rabbit]

  ST018 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Donkey]

  ST019 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Rabbit]

  ST021 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Donkey]

  ST022 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Rabbit]

  ST024 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Sheep IgG [H&L] [Donkey]

  ST029 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified anti-Sheep IgG [H&L] [Rabbit]

  ST030 ABM 250 µg 125 EUR

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-E88447 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG F(ab’)2 [Rabbit]

  GWB-84D8FC GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-RAT-IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-F49916 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgA (alpha chain) (GOAT)

  GWB-266725 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (Rabbit)

  GWB-5998AE GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-127DEC GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-BOVINE IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-39A1E4 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-463E53 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-4A7B1C GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-RAT-IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-15E964 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (mu chain) (GOAT)

  GWB-1660C7 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-A2A5E7 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-A1B7F7 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Biotin Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (gamma chain) (GOAT)

  GWB-7DCC82 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Phycoerythrin Conjugated Affinity Purified anti-Human IgG [H&L] [Goat]

  SP002 ABM 250 µg 255 EUR

  Phycoerythrin Conjugated Affinity Purified anti-Mouse IgG [H&L] [Goat]

  SP003 ABM 250 µg 255 EUR

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-GOAT IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-D9E4DC GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-RAT-IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-DCC1C2 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-E6B610 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Texas Red Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN (lambda chain) (GOAT)

  GWB-EB2FA4 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG (H&L) (GOAT)

  GWB-81642B GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgM (mu chain) (GOAT)

  GWB-84AC02 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-RABBIT IgG F(c) (GOAT)

  GWB-6BD4A4 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-6C7711 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgM (mu chain) (GOAT)

  GWB-760157 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-F60FF1 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-CHICKEN IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-F853EB GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Fluorescein Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-F9560D GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Rhodamine Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgM (mu chain) (RABBIT)

  GWB-FAEBBD GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG (H&L) (RABBIT)

  GWB-FBC089 GenWay Biotech 2 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-SHEEP IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-C753EB GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-HUMAN IgM (mu chain) (GOAT)

  GWB-CC87A1 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-RAT IgM (mu chain) (RABBIT)

  GWB-BD9D77 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price

  Peroxidase Conjugated Affinity Purified Anti-MOUSE IgG F(c) (RABBIT)

  GWB-C11791 GenWay Biotech 1.5 mg Ask for price
  Ekspresję receptorów EphB4 można nieinwazyjnie badać za pomocą PET/CT dla małych zwierząt przy użyciu (64) Cu-DOTA-TNYL-RAW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *