Fluociała: zielone fluorescencyjne jednołańcuchowe białka fuzyjne Fv

  • Zaprojektowano system ekspresyjny (pSKGFP), który umożliwia ekspresję jednołańcuchowych fragmentów zmiennych jako białek fuzyjnych ze zmodyfikowanymi białkami zielonej fluorescencji. Ten system ekspresyjny jest porównywalny z często stosowanymi wektorami do prezentacji fagowej i umożliwia jednoetapową charakteryzację wybranych rekombinowanych przeciwciał za pomocą cytometrii przepływowej lub barwienia fluorescencyjnego komórek.
  • Dwa różne jednołańcuchowe przeciwciała z fragmentami zmiennymi, oba skierowane przeciwko lipopolisacharydom bakterii Ralstonia solanacearum, poddano fuzji genetycznej z przesuniętym w kierunku czerwieni zielonym białkiem fluorescencyjnym, a wytworzone białko fuzyjne przetestowano pod kątem użyteczności.
  • Te fluociała można wytwarzać w hodowlach komórek bakteryjnych i oczyszczać za pomocą  chromatografii powinowactwa  z unieruchomionymi metalami  . Dobrze funkcjonują w cytometrii przepływowej i immunofluorescencyjnym barwieniu komórek, są specyficzne dla swoich docelowych antygenów i, w przeciwieństwie do  przeciwciał sprzężonych z FITC ,  nie blakną po naświetleniu.

  Charakterystyka przeciwciała monoklonalnego anty-H-2 i jego zastosowanie w oczyszczaniu antygenu na dużą skalę.

  1. Stwierdzono, że szczurze anty-mysie przeciwciało monoklonalne (MAb), M1/42, reaguje z antygenami H-2 z komórek haplotypów a, b, d, j, k, s i u (wszystkie badane haplotypy). To przeciwciało, po związaniu się z komórkami i reakcji z  FITC – sprzężonym  anty-szczurzem Ig, może być użyte do ilościowego określenia ekspresji H-2 na kilku typach komórek.
  2. Przeciwciało było również przydatne w porównywaniu produktów H-2 wytrąconych z różnych haplotypów. Kulki Sepharose-4B sprzężone z M1/42 zastosowano do oczyszczenia antygenów H-2d  metodą  chromatografii powinowactwa .
  3. Czyste cząsteczki H-2 eluowano z kolumny w 0,5% DOC, 0,65 M NaCl, 20 mM Tris, pH 8,0, uzyskując 110 do 180 mikrogramów komórek nowotworowych H-2d/10(10) P815. To przeciwciało, stosowane w serii z MAb specyficznymi dla H-2Kk 11-4.1, umożliwiło oczyszczenie Dk i Dd odpowiednio z komórek RDM-4 i YAC.
  4. Stwierdzono, że H-2d  oczyszczony  metodą chromatografii kolumnowej na M1/42 jest serologicznie i biologicznie aktywny, co określono przez ponowne wiązanie MAb, hamowanie lizy komórek przez alloantysurowice plus dopełniacz i zdolność do stymulowania alloreaktywnych CTL. To przeciwciało i opisane protokoły powinny być przydatne do przygotowania stosunkowo dużych ilości wielu antygenów H-2.

  Porównanie wiązania komórkowego i wychwytu antysensownych oligonukleotydów fosfodiestrowych, tiofosforanowych i mieszanych oligonukleotydów tiofosforanowych i metylofosfonianowych.

  1. Wpływ modyfikacji tiofosforanowych (S-oligonukleotyd) lub końcowych tiofosforanów-fosfodiestrów (SO-oligonukleotydy) lub metylofosfonian-fosfodiestrów (MP-O-oligonukleotydy) na wiązanie, wychwyt i degradację mysich komórek śledziony badano przy użyciu fluoresceiny ( FITC )- sprzężone  oligonukleotydy. S-oligonukleotydy wykazywały najwyższe wiązanie i pobieranie przez komórki, a następnie oligonukleotydy SO-, O- i MP-O-.
  2. Badania konkurencji wykazały, że S-oligonukleotydy mają zwiększone  powinowactwo  do miejsc wiązania oligonukleotydów błony komórkowej, ponieważ mogą całkowicie blokować wiązanie O-oligonukleotydów w stosunku molowym zaledwie 0,1. Wychwyt wszystkich oligonukleotydów był wyższy w komórkach B niż w komórkach T i został zwiększony przez stymulację mitogenem komórek B, lipopolisacharydem.
  3. Chociaż nasze komórki zostały  oczyszczone  przy użyciu konwencjonalnych technik w celu wyeliminowania martwych komórek, pozostało około 5% komórek, które były martwe lub obumierające, co oznaczono metodą cytometrii przepływowej przy użyciu barwienia jodkiem propidyny. Warto zauważyć, że asocjacja oligonukleotydów z martwymi komórkami była około 50-krotnie większa niż z żywymi komórkami.
  4. Mikroskopia konfokalna potwierdziła, że ​​oligonukleotydy w żywych komórkach były wewnątrzkomórkowe i wykazała niewielki wychwyt do jądra przez 4 godziny. Chociaż rozległa degradacja wewnątrzkomórkowych O-oligonukleotydów była widoczna po 4 godzinach, nie było wykrywalnej degradacji S-, SO lub MP-O-oligonukleotydów.

  Pagórki komórek mezangium. Ogniska guzkowe nadmiernego wzrostu komórek i macierzy w przedłużonej hodowli.

  • Aby zbadać zdolność kłębuszkowych komórek mezangialnych (MC) do wytwarzania macierzy zewnątrzkomórkowej, autorzy badali MC w hodowli za pomocą mikroskopii świetlnej i elektronowej, a także immunocytochemii. MCs otrzymano z izolowanych kłębuszków szczurzych i utrzymywano do 12 tygodni w pożywce zawierającej 20% płodowej surowicy cielęcej.
  • Przerost MC z hodowli pierwotnej i maksymalnie trzech podkultur wykazał charakterystyczną organizację składającą się z pasm splecionych komórek wydłużonych lub gwiaździstych. Po zlewaniu się po 10-16 dniach, MCs nadal rosły w nieregularnych wielowarstwowych. MCs wytwarzały materiał macierzy zewnątrzkomórkowej w ciągu 2-4 dni po wysianiu i z czasem gromadziły się duże ilości macierzy. Po 2-3 tygodniach ogniska nadmiernej proliferacji MC, sekrecji macierzy i martwiczych szczątków komórek utworzyły guzkowe wypukłości, które stopniowo tworzyły duże pagórki.
  • Badania immunocytochemiczne odrostów MC przeprowadzono na płytkach hodowlanych lub na wyciętym materiale przy użyciu swoistych króliczych przeciwciał poliklonalnych przeciwko izolowanym białkom macierzy i  FITC – sprzężonych ,  powinowactwa – oczyszczonych  drugich przeciwciał.
  • W ciągu 3 dni hodowli MC opracowali fibronektynę i kolagen typu I, III, IV i V. Z biegiem czasu pasma macierzy, zwłaszcza w centralnej masie pagórków, wybarwiły się intensywnie pod kątem tych składników. Barwienie lamininy było mniej wyraźne.
  • Miozyna komórek mięśni gładkich była regularnie znajdowana na odrębnych włóknach wewnątrzkomórkowych oraz w pozakomórkowym materiale pagórków. Mikroskopia elektronowa wykazała, że ​​pagórki składają się z wydłużonych komórek na powierzchni i komórek gwiaździstych przemieszanych z macierzą i szczątkami komórek martwiczych w rdzeniu.
  • Wyniki pokazują, że proliferujące MC mogą być utrzymywane w jednorodnej hodowli przez dłuższy czas. MCs wytwarzają duże ilości białek macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagen typu IV i V, fibronektyna, laminina), które znajdują się w normalnych kłębuszkach nerkowych.
  • Hodowane MC wytwarzają również śródmiąższowy kolagen typu I i III. Pagórki MC wykazują guzkowate nagromadzenie macierzy podobne do obserwowanego w mezangium chorych kłębków nerkowych. Wywnioskowano, że model przedłużonego wzrostu MC in vitro może ułatwić badanie czynników, które rządzą wytwarzaniem macierzy mezangialnej. Taki model można by wykorzystać do badania odpowiedzi mezangium na określone bodźce zapalne lub metaboliczne.

  In vivo PET/CT dla małych zwierząt receptorów EphB4 przy użyciu peptydu znakowanego 64Cu.

  1. Wiele guzów litych wykazuje nadekspresję receptora EphB4, członka rodziny kinaz tyrozynowych receptora efryny. Nieinwazyjne obrazowanie EphB4 może potencjalnie zwiększyć wskaźniki wczesnego wykrywania, monitorować odpowiedź na terapię skierowaną przeciwko EphB4 i poprawić wyniki leczenia pacjentów. Celem tego badania była ocena nowego peptydu znakowanego (64)Cu o wysokim  powinowactwie wiązania receptorów  PET z receptorami EphB4.
  2. Peptyd wiążący EphB4 TNYLFSPNGPIARAW (TNYL-RAW) skoniugowano z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) i DOTA. DOTA-TNYL-RAW znakowano (64)Cu z wysoką wydajnością znakowania. Powinowactwo wiązania   TNYL-RAW i jego pochodnych do oczyszczonej rekombinowanej EphB4 określono przy użyciu technologii powierzchniowego rezonansu plazmonowego. Wiązanie in vitro zarówno FITC-TNYL-RAW, jak i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW z komórkami nowotworowymi oceniano za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i metody zliczania radioaktywności. Biodystrybucję in vivo i PET/CT u małych zwierząt przeprowadzono u myszy z nowotworami CT26 i PC-3M z ekspresją EphB4, jak również z nowotworami A549 ujemnymi pod względem EphB4.
  3. TNYL-RAW i jego pochodne wykazywały wysokie  powinowactwo wiązania do EphB4, ze stałą równowagi dysocjacji 1,98-23 nM. In vitro, zarówno FITC-TNYL-RAW, jak i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW były selektywnie pobierane przez komórki CT26 i PC-3M, ale nie przez komórki A549. Wiązanie FITC-TNYL-RAW i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW z komórkami CT26 i PC-3M może być blokowane przez nadmiar TNYL-RAW. In vivo, (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW wykazał znacząco wyższy wychwyt w guzach PC-3M niż w guzach A549, z procentami wstrzykniętej dawki na gram guza wynoszącymi 0,84 ± 0,09 i 0,44 ± 0,09 w 24 h po wstrzyknięciu radioznacznika , odpowiednio. PET/CT u małych zwierząt wyraźnie ujawnił odkładanie się (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW w guzach CT26 i PC-3M, ale nie w guzach A549. Ponadto wychwyt (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW w guzach CT26 i PC-3M może być blokowany przez zimny TNYL-RAW.

  Recombinant (E.Coli) purified Protein G-FITC Conjugate

  PRTG15-FITC Alpha Diagnostics 1 ml 202 EUR

  Modified Affinity Purified Avidin

  7-04468 CHI Scientific 2mg Ask for price

  Modified Affinity Purified Avidin

  7-04469 CHI Scientific 10mg Ask for price

  Modified Affinity Purified Avidin

  7-04470 CHI Scientific 100mg Ask for price

  Monoclonal Anti-Dog IgE-FITC conjugate, affinity purified

  30389-F Alpha Diagnostics 0.5 ml 408 EUR

  Anti-MDCK HCP affinity purified

  MDCK-Gt-AF Cygnus Technologies 1 mg 1913 EUR

  anti-NS/0 Affinity Purified

  N9192-Rb-AF Cygnus Technologies 1 mg 1913 EUR

  Anti-HEK293 HCP, affinity purified

  HK293R-AF Cygnus Technologies 1 mg 1913 EUR

  Anti-HeLa HCP, Affinity Purified

  HL59/73-AF Cygnus Technologies 1 mg 1913 EUR

  anti-LBR antibody, affinity-purified

  70-301 Sceti 50ug 362 EUR

  Modified Affinity Purified Avidin Protein

  20-abx263157 Abbexa
  • 1372.00 EUR
  • 328.00 EUR
  • 230.00 EUR
  • 100 mg
  • 10 mg
  • 2 mg

  Biotin Modified Affinity Purified Avidin protein

  PROTP02701 BosterBio Regular: 10mg 317 EUR

  Anti-Per.C6Ð’ Affinity Purified HRP, Goat

  PC118AF-HRP Cygnus Technologies 1 mg 4069 EUR

  Anti-Collagen I affinity purified antibody

  STJ16101166 St John's Laboratory 1 mL 381 EUR

  Anti-Collagen II affinity purified antibody

  STJ16101167 St John's Laboratory 1 mL 381 EUR

  Anti-Collagen III affinity purified antibody

  STJ16101168 St John's Laboratory 1 mL 381 EUR

  Anti-Collagen IV affinity purified antibody

  STJ16101169 St John's Laboratory 1 mL 381 EUR

  Anti-Collagen V affinity purified antibody

  STJ16101170 St John's Laboratory 1 mL 381 EUR

  anti-Vero Cell HCP, Affinity Purified

  VC807-AFB Cygnus Technologies 1 mg 3453 EUR

  Anti-Vero Cell HCP affinity purified

  VC807.5-AF Cygnus Technologies 0.5 mg 1605 EUR

  anti-Dnmt1 (1-248) antibody, affinity-purified

  70-201 Sceti 50ug 348 EUR

  anti-HP1? /CBX5 antibody (rabbit) affinity purified

  70-221 Sceti 50ug 296 EUR

  anti-HP1? /CBX1 antibody (rabbit) affinity purified

  70-223 Sceti 50ug 296 EUR

  anti-HP1? /CBX3 antibody (rabbit) affinity purified

  70-225 Sceti 50ug Ask for price

  Goat Anti-Rabbit IgG, Affinity Purified (Bulk)

  20318-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Sheep Anti-Rabbit IgG, Affinity Purified (Bulk)

  20319-SAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Donkey Anti-Rabbit IgG, Affinity Purified (Bulk)

  20320-DAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Human IgA, Affinity Purified (Bulk)

  10019-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Human IgG, Affinity Purified (Bulk)

  10119-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Rabbit Anti-Human IgG, Affinity Purified (Bulk)

  10119-RAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Donkey Anti-Sheep IgG, Affinity Purified (Bulk)

  30326-CAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Monoclonal Anti-Dog IgE, affinity purified, unlabeled

  30389 Alpha Diagnostics 100 ug 347 EUR

  Donkey Anti-Sheep IgG, Affinity Purified (Bulk)

  30518-DAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Rat IgG, Affinity Purified (Bulk)

  50319-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Donkey Anti-Goat IgG, Affinity Purified (Bulk)

  60319-DAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Rabbit Anti-Goat IgG, Affinity Purified (Bulk)

  60319-RAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Glutathione-S-transferase (GST) Affinity Purified Antibody

  20-abx137511 Abbexa
  • 829.00 EUR
  • 328.00 EUR
  • 217.00 EUR
  • 100 ug
  • 20 ug
  • 5 ug

  Goat Anti-Mouse IgG2b, Affinity Purified (Bulk)

  40123-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Mouse IgG1, Affinity Purified (Bulk)

  40126-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Mouse IgG2a, Affinity Purified (Bulk)

  40127-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Sheep Anti-Mouse IgG, Affinity Purified (Bulk)

  43319-SAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Rabbit Anti-Mouse IgG, Affinity Purified (Bulk)

  44319-RAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Mouse IgG, Affinity Purified (Bulk)

  41319-CAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Donkey Anti-Mouse IgG, Affinity Purified (Bulk)

  42319-DAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Rabbit anti-Mouse Moesin IgG, affinity purified

  MSN11-A Alpha Diagnostics 100 ul 482 EUR

  Sheep Anti-Digoxigenin IgG, unlabeled, affinity purified

  DGX11-A Alpha Diagnostics 1 mg 408 EUR

  Rabbit Anti-purified protein derivative (PPD and most proteins of M. tuberculosis) IgG-FITC conjugate

  PPD11-FITC Alpha Diagnostics 100 ul 445 EUR

  Anti-Human CD44 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00052-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 130 EUR

  Anti-Human CD28 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00065-FITC BosterBio 25 tests, 100 tests 131 EUR

  Anti-human CD14 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00137-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD11b Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00144-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD19 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00154-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 102 EUR

  Anti-human CD38 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00193-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD25 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00214-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 108 EUR

  Anti-human CD4 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00344-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 96 EUR

  Anti-human CD5 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00480-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD45 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00555-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 114 EUR

  Anti-human CD2 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00570-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD71 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00591-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD62L Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00652-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD59 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00914-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-Human CD81 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01281-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD117 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01335-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD16 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01408-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD32 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01450-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 120 EUR

  Anti-Human CD31 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01513-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 130 EUR

  Anti-human CD90 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01818-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 153 EUR

  Anti-human CD7 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01974-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD235a Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC02184-FITC BosterBio 25ug, 100ug 140 EUR

  Anti-human CD8 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC02236-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 96 EUR

  Anti-human CD13 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC02591-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD3 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC02675-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 101 EUR

  Anti-human CD20 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC03780-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-Human CD161 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC03917-FITC BosterBio 25 tests, 100 tests 160 EUR

  Anti-human CD10 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC04065-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 125 EUR

  Anti-Human CD3 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC04405-FITC BosterBio 25 tests, 100 tests 96 EUR

  Anti-Human CD11a Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC04466-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD15 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC04535-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-Human CD66b Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC05978-FITC BosterBio 25 tests, 100 tests 137 EUR

  Anti-human CD57 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC09548-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 140 EUR

  Anti-human HLA-DR Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00568-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD55/Daf Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00910-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-Mouse TCR beta Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC09166-FITC BosterBio 25 ug, 100ug, 500ug 91 EUR

  Anti-Human HLA-ABC Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC20056-FITC BosterBio 25 Tests , 100 Tests , 200 Tests 137 EUR

  Anti-SF9 Insect Cell HCP 2G affinity purified

  SF9RB01-AF Cygnus Technologies 0.5 mg 1913 EUR

  Rabbit Anti-Human Haptoglobin Polyclonal Antibody(Affinity Purified)

  DPAB2047RH Creative Diagnostics 1mg 580 EUR

  Mouse Monoclonal Anti-Human IgG, Affinity Purified (Bulk)

  10129-MAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Human IgM, Myeloma, Affinity Purified (Bulk)

  10217-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Human IgM, Plasma, Affinity Purified (Bulk)

  10218-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Donkey Anti-Goat IgG (Fc), unlabeled, affinity purified

  30230 Alpha Diagnostics 1 mg 202 EUR

  Monoclonal Anti-Dog IgE-Biotin conjugate, affinity purified

  30389-B Alpha Diagnostics 0.5 ml 408 EUR

  Rabbit Anti-Llama IgG (heavy chain), Affinity Purified

  30840-UL Alpha Diagnostics 200 ug 202 EUR

  Rabbit Anti-Llama IgG (light chain), Affinity Purified

  30845-UL Alpha Diagnostics 200 ug 202 EUR

  Rabbit anti-Pichia pastoris (HCPs) IgG, affinity purified

  800-150-PPS Alpha Diagnostics 100 ul 457 EUR

  Chicken Anti-Protein A IgG, Affinity Purified (Bulk)

  PRTA-CAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Rabbit anti-Human CD40 IgG, affinity purified, unlabeled

  CD4011-A Alpha Diagnostics 100 ug 482 EUR

  Anti-Human CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC00171-FITC BosterBio 25 tests, 100 tests 149 EUR

  Anti-human CD33/Siglec 3 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01508-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Anti-human CD22/Siglec 2 Monoclonal Antibody FITC Conjugated, Flow Validated

  FC01572-FITC BosterBio 25 Tests, 100 Tests, 200 Tests 137 EUR

  Goat Anti-Rabbit IgG, Fc Fragment, Affinity Purified (Bulk)

  20119-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price
  Ekspresję receptorów EphB4 można nieinwazyjnie badać za pomocą PET/CT dla małych zwierząt przy użyciu (64) Cu-DOTA-TNYL-RAW.

Leave a Reply

Your email address will not be published.