Fluociała: zielone fluorescencyjne jednołańcuchowe białka fuzyjne Fv

  • Zaprojektowano system ekspresyjny (pSKGFP), który umożliwia ekspresję jednołańcuchowych fragmentów zmiennych jako białek fuzyjnych ze zmodyfikowanymi białkami zielonej fluorescencji. Ten system ekspresyjny jest porównywalny z często stosowanymi wektorami do prezentacji fagowej i umożliwia jednoetapową charakteryzację wybranych rekombinowanych przeciwciał za pomocą cytometrii przepływowej lub barwienia fluorescencyjnego komórek.
  • Dwa różne jednołańcuchowe przeciwciała z fragmentami zmiennymi, oba skierowane przeciwko lipopolisacharydom bakterii Ralstonia solanacearum, poddano fuzji genetycznej z przesuniętym w kierunku czerwieni zielonym białkiem fluorescencyjnym, a wytworzone białko fuzyjne przetestowano pod kątem użyteczności.
  • Te fluociała można wytwarzać w hodowlach komórek bakteryjnych i oczyszczać za pomocą  chromatografii powinowactwa  z unieruchomionymi metalami  . Dobrze funkcjonują w cytometrii przepływowej i immunofluorescencyjnym barwieniu komórek, są specyficzne dla swoich docelowych antygenów i, w przeciwieństwie do  przeciwciał sprzężonych z FITC ,  nie blakną po naświetleniu.

  Charakterystyka przeciwciała monoklonalnego anty-H-2 i jego zastosowanie w oczyszczaniu antygenu na dużą skalę.

  1. Stwierdzono, że szczurze anty-mysie przeciwciało monoklonalne (MAb), M1/42, reaguje z antygenami H-2 z komórek haplotypów a, b, d, j, k, s i u (wszystkie badane haplotypy). To przeciwciało, po związaniu się z komórkami i reakcji z  FITC – sprzężonym  anty-szczurzem Ig, może być użyte do ilościowego określenia ekspresji H-2 na kilku typach komórek.
  2. Przeciwciało było również przydatne w porównywaniu produktów H-2 wytrąconych z różnych haplotypów. Kulki Sepharose-4B sprzężone z M1/42 zastosowano do oczyszczenia antygenów H-2d  metodą  chromatografii powinowactwa .
  3. Czyste cząsteczki H-2 eluowano z kolumny w 0,5% DOC, 0,65 M NaCl, 20 mM Tris, pH 8,0, uzyskując 110 do 180 mikrogramów komórek nowotworowych H-2d/10(10) P815. To przeciwciało, stosowane w serii z MAb specyficznymi dla H-2Kk 11-4.1, umożliwiło oczyszczenie Dk i Dd odpowiednio z komórek RDM-4 i YAC.
  4. Stwierdzono, że H-2d  oczyszczony  metodą chromatografii kolumnowej na M1/42 jest serologicznie i biologicznie aktywny, co określono przez ponowne wiązanie MAb, hamowanie lizy komórek przez alloantysurowice plus dopełniacz i zdolność do stymulowania alloreaktywnych CTL. To przeciwciało i opisane protokoły powinny być przydatne do przygotowania stosunkowo dużych ilości wielu antygenów H-2.

  Porównanie wiązania komórkowego i wychwytu antysensownych oligonukleotydów fosfodiestrowych, tiofosforanowych i mieszanych oligonukleotydów tiofosforanowych i metylofosfonianowych.

  1. Wpływ modyfikacji tiofosforanowych (S-oligonukleotyd) lub końcowych tiofosforanów-fosfodiestrów (SO-oligonukleotydy) lub metylofosfonian-fosfodiestrów (MP-O-oligonukleotydy) na wiązanie, wychwyt i degradację mysich komórek śledziony badano przy użyciu fluoresceiny ( FITC )- sprzężone  oligonukleotydy. S-oligonukleotydy wykazywały najwyższe wiązanie i pobieranie przez komórki, a następnie oligonukleotydy SO-, O- i MP-O-.
  2. Badania konkurencji wykazały, że S-oligonukleotydy mają zwiększone  powinowactwo  do miejsc wiązania oligonukleotydów błony komórkowej, ponieważ mogą całkowicie blokować wiązanie O-oligonukleotydów w stosunku molowym zaledwie 0,1. Wychwyt wszystkich oligonukleotydów był wyższy w komórkach B niż w komórkach T i został zwiększony przez stymulację mitogenem komórek B, lipopolisacharydem.
  3. Chociaż nasze komórki zostały  oczyszczone  przy użyciu konwencjonalnych technik w celu wyeliminowania martwych komórek, pozostało około 5% komórek, które były martwe lub obumierające, co oznaczono metodą cytometrii przepływowej przy użyciu barwienia jodkiem propidyny. Warto zauważyć, że asocjacja oligonukleotydów z martwymi komórkami była około 50-krotnie większa niż z żywymi komórkami.
  4. Mikroskopia konfokalna potwierdziła, że ​​oligonukleotydy w żywych komórkach były wewnątrzkomórkowe i wykazała niewielki wychwyt do jądra przez 4 godziny. Chociaż rozległa degradacja wewnątrzkomórkowych O-oligonukleotydów była widoczna po 4 godzinach, nie było wykrywalnej degradacji S-, SO lub MP-O-oligonukleotydów.

  Pagórki komórek mezangium. Ogniska guzkowe nadmiernego wzrostu komórek i macierzy w przedłużonej hodowli.

  • Aby zbadać zdolność kłębuszkowych komórek mezangialnych (MC) do wytwarzania macierzy zewnątrzkomórkowej, autorzy badali MC w hodowli za pomocą mikroskopii świetlnej i elektronowej, a także immunocytochemii. MCs otrzymano z izolowanych kłębuszków szczurzych i utrzymywano do 12 tygodni w pożywce zawierającej 20% płodowej surowicy cielęcej.
  • Przerost MC z hodowli pierwotnej i maksymalnie trzech podkultur wykazał charakterystyczną organizację składającą się z pasm splecionych komórek wydłużonych lub gwiaździstych. Po zlewaniu się po 10-16 dniach, MCs nadal rosły w nieregularnych wielowarstwowych. MCs wytwarzały materiał macierzy zewnątrzkomórkowej w ciągu 2-4 dni po wysianiu i z czasem gromadziły się duże ilości macierzy. Po 2-3 tygodniach ogniska nadmiernej proliferacji MC, sekrecji macierzy i martwiczych szczątków komórek utworzyły guzkowe wypukłości, które stopniowo tworzyły duże pagórki.
  • Badania immunocytochemiczne odrostów MC przeprowadzono na płytkach hodowlanych lub na wyciętym materiale przy użyciu swoistych króliczych przeciwciał poliklonalnych przeciwko izolowanym białkom macierzy i  FITC – sprzężonych ,  powinowactwa – oczyszczonych  drugich przeciwciał.
  • W ciągu 3 dni hodowli MC opracowali fibronektynę i kolagen typu I, III, IV i V. Z biegiem czasu pasma macierzy, zwłaszcza w centralnej masie pagórków, wybarwiły się intensywnie pod kątem tych składników. Barwienie lamininy było mniej wyraźne.
  • Miozyna komórek mięśni gładkich była regularnie znajdowana na odrębnych włóknach wewnątrzkomórkowych oraz w pozakomórkowym materiale pagórków. Mikroskopia elektronowa wykazała, że ​​pagórki składają się z wydłużonych komórek na powierzchni i komórek gwiaździstych przemieszanych z macierzą i szczątkami komórek martwiczych w rdzeniu.
  • Wyniki pokazują, że proliferujące MC mogą być utrzymywane w jednorodnej hodowli przez dłuższy czas. MCs wytwarzają duże ilości białek macierzy zewnątrzkomórkowej (kolagen typu IV i V, fibronektyna, laminina), które znajdują się w normalnych kłębuszkach nerkowych.
  • Hodowane MC wytwarzają również śródmiąższowy kolagen typu I i III. Pagórki MC wykazują guzkowate nagromadzenie macierzy podobne do obserwowanego w mezangium chorych kłębków nerkowych. Wywnioskowano, że model przedłużonego wzrostu MC in vitro może ułatwić badanie czynników, które rządzą wytwarzaniem macierzy mezangialnej. Taki model można by wykorzystać do badania odpowiedzi mezangium na określone bodźce zapalne lub metaboliczne.

  In vivo PET/CT dla małych zwierząt receptorów EphB4 przy użyciu peptydu znakowanego 64Cu.

  1. Wiele guzów litych wykazuje nadekspresję receptora EphB4, członka rodziny kinaz tyrozynowych receptora efryny. Nieinwazyjne obrazowanie EphB4 może potencjalnie zwiększyć wskaźniki wczesnego wykrywania, monitorować odpowiedź na terapię skierowaną przeciwko EphB4 i poprawić wyniki leczenia pacjentów. Celem tego badania była ocena nowego peptydu znakowanego (64)Cu o wysokim  powinowactwie wiązania receptorów  PET z receptorami EphB4.
  2. Peptyd wiążący EphB4 TNYLFSPNGPIARAW (TNYL-RAW) skoniugowano z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) i DOTA. DOTA-TNYL-RAW znakowano (64)Cu z wysoką wydajnością znakowania. Powinowactwo wiązania   TNYL-RAW i jego pochodnych do oczyszczonej rekombinowanej EphB4 określono przy użyciu technologii powierzchniowego rezonansu plazmonowego. Wiązanie in vitro zarówno FITC-TNYL-RAW, jak i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW z komórkami nowotworowymi oceniano za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej i metody zliczania radioaktywności. Biodystrybucję in vivo i PET/CT u małych zwierząt przeprowadzono u myszy z nowotworami CT26 i PC-3M z ekspresją EphB4, jak również z nowotworami A549 ujemnymi pod względem EphB4.
  3. TNYL-RAW i jego pochodne wykazywały wysokie  powinowactwo wiązania do EphB4, ze stałą równowagi dysocjacji 1,98-23 nM. In vitro, zarówno FITC-TNYL-RAW, jak i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW były selektywnie pobierane przez komórki CT26 i PC-3M, ale nie przez komórki A549. Wiązanie FITC-TNYL-RAW i (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW z komórkami CT26 i PC-3M może być blokowane przez nadmiar TNYL-RAW. In vivo, (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW wykazał znacząco wyższy wychwyt w guzach PC-3M niż w guzach A549, z procentami wstrzykniętej dawki na gram guza wynoszącymi 0,84 ± 0,09 i 0,44 ± 0,09 w 24 h po wstrzyknięciu radioznacznika , odpowiednio. PET/CT u małych zwierząt wyraźnie ujawnił odkładanie się (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW w guzach CT26 i PC-3M, ale nie w guzach A549. Ponadto wychwyt (64)Cu-DOTA-TNYL-RAW w guzach CT26 i PC-3M może być blokowany przez zimny TNYL-RAW.

  Monoclonal Anti-Dog IgE-FITC conjugate, affinity purified

  30389-F Alpha Diagnostics 0.5 ml 489.6 EUR

  Monoclonal Anti-Dog IgE-Biotin conjugate, affinity purified

  30389-B Alpha Diagnostics 0.5 ml 489.6 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified FITC Labeled

  IRBIGGAPFITC1MG Innovative research each 203 EUR

  Rabbit Anti V5 Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAV5TAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Rabbit Anti V5 Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAV5TAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Goat Anti Mouse IgG Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IGTAMSIGGAPFITC1MG Innovative research each 176 EUR

  Chicken Anti HA Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHAHATAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Chicken Anti HA Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHAHATAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Rabbit Anti Goat IgG Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAGTIGGAPFITC1MG Innovative research each 155 EUR

  Goat Anti Canine IgG Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IGTACNIGGAPFITC1MG Innovative research each 260 EUR

  Sheep Anti Bovine Albumin Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ISHABOALBAPFITC1MG Innovative research each 220 EUR

  Rabbit Anti C-Myc Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBACMYCAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Rabbit Anti C-Myc Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBACMYCAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Chicken Anti C-Myc Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHACMYCAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Chicken Anti C-Myc Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHACMYCAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Rabbit Anti 6X-Histidine Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBA6XHISAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Rabbit Anti 6X-Histidine Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBA6XHISAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Rabbit Anti DYKDDDDK (FLAG Tag) Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAFLAGAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Rabbit Anti DYKDDDDK (FLAG Tag) Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAFLAGAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Chicken Anti DYKDDDDK (FLAG Tag) Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHAFLAGAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Chicken Anti DYKDDDDK (FLAG Tag) Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHAFLAGAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Chicken Anti 6X-Histidine Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHA6XHISAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Chicken Anti 6X-Histidine Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  ICHA6XHISAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  Rabbit Anti Human ACE2 Polyclonal Type 2 Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAACE2T2APFITC100UL Innovative research each 772 EUR

  Rabbit Anti Human ACE2 Polyclonal Type 1 Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAHUACE2T1APFITC100UG Innovative research each 624 EUR

  Rabbit Anti Human ACE2 Polyclonal Type 6 Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAHUACE2T6APFITC100UG Innovative research each 618 EUR

  Rabbit Anti Human ACE2 Polyclonal Type 7 Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAHUACE2T7APFITC100UG Innovative research each 618 EUR

  Rabbit Anti Human ACE2 Polyclonal Type 8 Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAHUACE2T8APFITC100UG Innovative research each 618 EUR

  *Goat IgG Affinity Purified

  IGTIGGAP1000MG Innovative research each 356 EUR

  *Goat IgG Affinity Purified

  IGTIGGAP10MG Innovative research each 61 EUR

  *Goat IgG Affinity Purified

  IGTIGGAP50MG Innovative research each 97 EUR

  *Sheep IgG Affinity Purified

  ISHIGGAP1000MG Innovative research each 457 EUR

  *Sheep IgG Affinity Purified

  ISHIGGAP100MG Innovative research each 185 EUR

  *Sheep IgG Affinity Purified

  ISHIGGAP10MG Innovative research each 61 EUR

  *Sheep IgG Affinity Purified

  ISHIGGAP50MG Innovative research each 97 EUR

  Llama IgG Affinity Purified

  ILLIGGAP1000MG Innovative research each 929 EUR

  Llama IgG Affinity Purified

  ILLIGGAP100MG Innovative research each 350 EUR

  Llama IgG Affinity Purified

  ILLIGGAP500MG Innovative research each 639 EUR

  *Human IgD Affinity Purified

  IHUIGDAP100UG Innovative research each 903 EUR

  *Human IgD Affinity Purified

  IHUIGDAP25UG Innovative research each 371 EUR

  *Human IgE Affinity Purified

  IHUIGEAP100UG Innovative research each 881 EUR

  *Human IgE Affinity Purified

  IHUIGEAP500UG Innovative research each 3549 EUR

  *Human IgG Affinity Purified

  IHUIGGAP1000MG Innovative research each 561 EUR

  *Human IgG Affinity Purified

  IHUIGGAP10MG Innovative research each 102 EUR

  *Human IgG Affinity Purified

  IHUIGGAP50MG Innovative research each 179 EUR

  *Human IgM Affinity Purified

  IHUIGMAP10MG Innovative research each 740 EUR

  *Human IgM Affinity Purified

  IHUIGMAP5MG Innovative research each 441 EUR

  *Horse IgG Affinity Purified

  IHSIGGAP1000MG Innovative research each 356 EUR

  *Horse IgG Affinity Purified

  IHSIGGAP10MG Innovative research each 117 EUR

  *Horse IgG Affinity Purified

  IHSIGGAP50MG Innovative research each 148 EUR

  *Mouse IgG Affinity Purified

  IMSIGGAP1000MG Innovative research each 481 EUR

  *Mouse IgG Affinity Purified

  IMSIGGAP10MG Innovative research each 81 EUR

  *Mouse IgG Affinity Purified

  IMSIGGAP50MG Innovative research each 118 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified

  IRBIGGAP1000MG Innovative research each 403 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified

  IRBIGGAP10MG Innovative research each 48 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified

  IRBIGGAP500MG Innovative research each 242 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified

  IRBIGGAP50MG Innovative research each 102 EUR

  *Human IgG1 Affinity Purified

  IHUIGG1AP1MG Innovative research each 478 EUR

  *Human IgG1 Affinity Purified

  IHUIGG1AP5MG Innovative research each 1540 EUR

  *Human IgG2 Affinity Purified

  IHUIGG2AP1MG Innovative research each 502 EUR

  *Human IgG2 Affinity Purified

  IHUIGG2AP5MG Innovative research each 1540 EUR

  *Human IgG3 Affinity Purified

  IHUIGG3AP1MG Innovative research each 649 EUR

  *Human IgG3 Affinity Purified

  IHUIGG3AP5MG Innovative research each 2090 EUR

  *Human IgG4 Affinity Purified

  IHUIGG4AP1MG Innovative research each 649 EUR

  *Human IgG4 Affinity Purified

  IHUIGG4AP5MG Innovative research each 3243 EUR

  *Bovine IgG Affinity Purified

  IBOIGGAP1000MG Innovative research each 457 EUR

  *Bovine IgG Affinity Purified

  IBOIGGAP10MG Innovative research each 61 EUR

  *Bovine IgG Affinity Purified

  IBOIGGAP50MG Innovative research each 356 EUR

  Canine IgG Affinity Purified

  ICNAPIGG1000MG Innovative research each 693 EUR

  Canine IgG Affinity Purified

  ICNAPIGG100MG Innovative research each 249 EUR

  *Donkey IgG Affinity Purified

  IDNIGGAP1000MG Innovative research each 357 EUR

  *Donkey IgG Affinity Purified

  IDNIGGAP10MG Innovative research each 61 EUR

  *Donkey IgG Affinity Purified

  IDNIGGAP50MG Innovative research each 97 EUR

  *Mouse IgG1 Affinity Purified

  IMSIGG1AP1MG Innovative research each 396 EUR

  *Mouse IgG1 Affinity Purified

  IMSIGG1AP5MG Innovative research each 1586 EUR

  *Mouse Igg3 Affinity Purified

  IMSIGG3AP1MG Innovative research each 396 EUR

  *Mouse Igg3 Affinity Purified

  IMSIGG3AP5MG Innovative research each 1586 EUR

  Goat Anti Mouse Complement Component 3 Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IGTAMSC3APFITC100UG Innovative research each 357 EUR

  *Porcine IgG Affinity Purified

  IPCIGGAP10GM Innovative research each 1914 EUR

  *Porcine IgG Affinity Purified

  IPCIGGAP1GM Innovative research each 219 EUR

  *Porcine IgG Affinity Purified

  IPCIGGAP50MG Innovative research each 178 EUR

  *Mouse IgG2a Affinity Purified

  IMSIGG2AAP1MG Innovative research each 396 EUR

  *Mouse IgG2a Affinity Purified

  IMSIGG2AAP5MG Innovative research each 1586 EUR

  *Bovine Plasmin Affinity Purified

  IBOPLMAP10MG Innovative research each 1919 EUR

  *Bovine Plasmin Affinity Purified

  IBOPLMAP1MG Innovative research each 267 EUR

  *Canine Plasmin Affinity Purified

  ICNPLMAP10MG Innovative research each 4684 EUR

  *Canine Plasmin Affinity Purified

  ICNPLMAP1MG Innovative research each 540 EUR

  Rabbit Anti Calmodulin Binding Peptide Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBACBPTAPFITC100UG Innovative research each 425 EUR

  Rabbit Anti Calmodulin Binding Peptide Tag Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBACBPTAPFITC1MG Innovative research each 1571 EUR

  anti-NS/0 Affinity Purified

  N9192-Rb-AF Cygnus Technologies 1 mg 2295.6 EUR

  Modified Affinity Purified Avidin

  7-04468 CHI Scientific 2mg Ask for price

  Modified Affinity Purified Avidin

  7-04469 CHI Scientific 10mg Ask for price

  Modified Affinity Purified Avidin

  7-04470 CHI Scientific 100mg Ask for price

  *Chicken Plasmin Affinity Purified

  ICHPLMAP10MG Innovative research each 2985 EUR

  *Chicken Plasmin Affinity Purified

  ICHPLMAP1MG Innovative research each 368 EUR

  *Mouse CD1 IgG Affinity Purified

  IMSCD1IGGAP10MG Innovative research each 178 EUR

  *Mouse CD1 IgG Affinity Purified

  IMSCD1IGGAP50MG Innovative research each 300 EUR

  *Horse Kallikrein Affinity Purified

  IHSKLKAP100UG Innovative research each 762 EUR

  *Horse Kallikrein Affinity Purified

  IHSKLKAP1MG Innovative research each 6060 EUR

  *Horse Plasminogen Affinity Purified

  IHSPLGAP10MG Innovative research each 1493 EUR

  *Horse Plasminogen Affinity Purified

  IHSPLGAP1MG Innovative research each 187 EUR

  Anti-MDCK HCP affinity purified

  MDCK-Gt-AF Cygnus Technologies 1 mg 2295.6 EUR

  Anti-HeLa HCP, Affinity Purified

  HL59/73-AF Cygnus Technologies 1 mg 2295.6 EUR

  *Rabbit Plasminogen Affinity Purified

  IRBPLGAP10MG Innovative research each 2985 EUR

  *Rabbit Plasminogen Affinity Purified

  IRBPLGAP1MG Innovative research each 453 EUR

  *Bovine Plasminogen Affinity Purified

  IBOPLGAP10MG Innovative research each 1599 EUR

  *Bovine Plasminogen Affinity Purified

  IBOPLGAP1MG Innovative research each 261 EUR

  *Canine Plasminogen Affinity Purified

  ICNPLGAP10MG Innovative research each 3248 EUR

  *Canine Plasminogen Affinity Purified

  ICNPLGAP1MG Innovative research each 443 EUR

  *Mouse C57BL6 IgG Affinity Purified

  IMSC57IGGAP10MG Innovative research each 401 EUR

  *Mouse C57BL6 IgG Affinity Purified

  IMSC57IGGAP50MG Innovative research each 1619 EUR

  *Rabbit Antithrombin Affinity Purified

  IRBATAP10MG Innovative research each 3091 EUR

  *Rabbit Antithrombin Affinity Purified

  IRBATAP1MG Innovative research each 528 EUR

  *Porcine Plasminogen Affinity Purified

  IPCPLGAP10MG Innovative research each 2410 EUR

  *Porcine Plasminogen Affinity Purified

  IPCPLGAP1MG Innovative research each 272 EUR

  *Horse Prekallikrein Affinity Purified

  IHSPKAP100UG Innovative research each 580 EUR

  *Horse Prekallikrein Affinity Purified

  IHSPKAP1MG Innovative research each 4616 EUR

  *Chicken Plasminogen Affinity Purified

  ICHPLGAP10MG Innovative research each 2132 EUR

  *Chicken Plasminogen Affinity Purified

  ICHPLGAP1MG Innovative research each 315 EUR

  Rabbit Anti Human SARS-CoV-2 Spike Protein Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAHUCOV2ST1APFITC100UG Innovative research each 617 EUR

  Anti-HEK293 HCP, affinity purified

  HK293R-AF Cygnus Technologies 1 mg 2295.6 EUR

  *Monkey Rhesus IgG Affinity Purified

  IMNRSIGGAP10MG Innovative research each 300 EUR

  *Monkey Rhesus IgG Affinity Purified

  IMNRSIGGAP50MG Innovative research each 706 EUR

  Bovine Factor IXa Affinity Purified

  IBOFIXA100UG Innovative research each 159 EUR

  Bovine Factor IXa Affinity Purified

  IBOFIXA1MG Innovative research each 1157 EUR

  Canine Beagle IgG Affinity Purified

  ICNBGIGGAP10MG Innovative research each 115 EUR

  Canine Beagle IgG Affinity Purified

  ICNBGIGGAP50MG Innovative research each 117 EUR

  Rabbit Anti Human SARS-CoV-2 Envelope Protein Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAHUCOV2ET1APFITC100UG Innovative research each 617 EUR

  *Bovine Anhydrotrypsin Affinity Purified

  IBOAHTRAP100UG Innovative research each 528 EUR

  *Bovine Anhydrotrypsin Affinity Purified

  IBOAHTRAP1MG Innovative research each 3193 EUR

  *Mouse Balb C IgG Affinity Purified

  IMSBCIGGAP50MG Innovative research each 356 EUR

  *Rat Antithrombin III Affinity Purified

  IRTATIIIAP10MG Innovative research each 3465 EUR

  *Rat Antithrombin III Affinity Purified

  IRTATIIIAP1MG Innovative research each 533 EUR

  *Hamster Armenian IgG Affinity Purified

  IHMARIGG100MG Innovative research each 863 EUR

  *Hamster Armenian IgG Affinity Purified

  IHMARIGG10MG Innovative research each 117 EUR

  *Hamster Armenian IgG Affinity Purified

  IHMARIGG50MG Innovative research each 483 EUR

  Rabbit Anti Multi-Species Furin (PACE) N-Terminal Polyclonal Affinity Purified FITC Labeled

  IRBAMLFURNTAPFITC100UL Innovative research each 476 EUR

  *Monkey Cynomolgus IgG Affinity Purified

  IMNCYIGGAP10MG Innovative research each 300 EUR

  *Monkey Cynomolgus IgG Affinity Purified

  IMNCYIGGAP50MG Innovative research each 706 EUR

  *Human Plasminogen Glu Affinity Purified

  IHUPLGGLUAP10MG Innovative research each 1807 EUR

  *Human Plasminogen Glu Affinity Purified

  IHUPLGGLUAP1MG Innovative research each 294 EUR

  Anti-Per.C6Ð’ Affinity Purified HRP, Goat

  PC118AF-HRP Cygnus Technologies 1 mg 4882.8 EUR

  anti-Vero Cell HCP, Affinity Purified

  VC807-AFB Cygnus Technologies 1 mg 4143.6 EUR

  Anti-Vero Cell HCP affinity purified

  VC807.5-AF Cygnus Technologies 0.5 mg 1926 EUR

  Monkey Cynomolgus IgG1 Affinity Purified

  IMNCYIGG1AP1000UG Innovative research each 558 EUR

  Monkey Cynomolgus IgG1 Affinity Purified

  IMNCYIGG1AP100UG Innovative research each 206 EUR

  *Human Antithrombin III Affinity Purified

  IHUATIIIAP10MG Innovative research each 1653 EUR

  *Human Antithrombin III Affinity Purified

  IHUATIIIAP1MG Innovative research each 261 EUR

  *Mouse Antithrombin III Affinity Purified

  IMSATIIIAP10MG Innovative research each 3731 EUR

  *Mouse Antithrombin III Affinity Purified

  IMSATIIIAP1MG Innovative research each 481 EUR

  *Human IgG1 Affinity Purified Lyophilized

  IHUIGG1APLY1MG Innovative research each 649 EUR

  *Human IgG1 Affinity Purified Lyophilized

  IHUIGG1APLY5MG Innovative research each 2092 EUR

  *Human IgG Fc Fragment Affinity Purified

  IHUIGGFCAP10MG Innovative research each 664 EUR

  *Human IgG Fc Fragment Affinity Purified

  IHUIGGFCAP5MG Innovative research each 456 EUR

  Modified Affinity Purified Avidin Protein

  20-abx263157 Abbexa
  • 1646.40 EUR
  • 393.60 EUR
  • 276.00 EUR
  • 100 mg
  • 10 mg
  • 2 mg

  *Rat Sprague Dawley IgG Affinity Purified

  IRTSDIGGAP1000MG Innovative research each 965 EUR

  *Rat Sprague Dawley IgG Affinity Purified

  IRTSDIGGAP10MG Innovative research each 117 EUR

  *Rat Sprague Dawley IgG Affinity Purified

  IRTSDIGGAP50MG Innovative research each 168 EUR

  *Human IgG Fab Fragment Affinity Purified

  IHUIGGFABAP5MG Innovative research each 456 EUR

  *Porcine Antithrombin III Affinity Purified

  IPCATIIIAP10MG Innovative research each 4104 EUR

  *Porcine Antithrombin III Affinity Purified

  IPCATIIIAP1MG Innovative research each 517 EUR

  *Human IgG Affinity Purified Low Endotoxin

  IHUIGGAPLX1000MG Innovative research each 1929 EUR

  *Human IgG Affinity Purified Low Endotoxin

  IHUIGGAPLX50MG Innovative research each 401 EUR

  *Hamster Syrian Gold IgG Affinity Purified

  IHMSGIGG10MG Innovative research each 138 EUR

  *Hamster Syrian Gold IgG Affinity Purified

  IHMSGIGG50MG Innovative research each 300 EUR

  *Rat Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IRTVTNMULTIAP100UG Innovative research each 374 EUR

  *Rat Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IRTVTNMULTIAP1MG Innovative research each 2345 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified Low Endotoxin

  IRBIGGAPLXLY50MG Innovative research each 508 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified Biotin Labeled

  IRBIGGAPBL10MG Innovative research each 1584 EUR

  *Rabbit IgG Affinity Purified Biotin Labeled

  IRBIGGAPBL1MG Innovative research each 198 EUR

  Goat Anti-Rat IgG, Affinity Purified (Bulk)

  50319-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Porcine Elastase Affinity Purified Lyophilized

  IPCELAAP10MG Innovative research each 240 EUR

  Porcine Elastase Affinity Purified Lyophilized

  IPCELAAP20MG Innovative research each 422 EUR

  *Rabbit Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IRBVTNMULTIAP100UG Innovative research each 336 EUR

  *Rabbit Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IRBVTNMULTIAP1MG Innovative research each 1919 EUR

  *Monkey Cynomolgus Plasminogen Affinity Purified

  IMNCYPLGAP10MG Innovative research each 3638 EUR

  *Monkey Cynomolgus Plasminogen Affinity Purified

  IMNCYPLGAP1MG Innovative research each 455 EUR

  *Bovine Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IBOVTNMULTIAP100UG Innovative research each 267 EUR

  *Bovine Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IBOVTNMULTIAP1MG Innovative research each 1919 EUR

  Goat Anti Biotin Polyclonal Affinity Purified

  IGTABLAP1MG Innovative research each 163 EUR

  Anti-Collagen I affinity purified antibody

  STJ16101166 St John's Laboratory 1 mL 457.2 EUR

  Anti-Collagen II affinity purified antibody

  STJ16101167 St John's Laboratory 1 mL 457.2 EUR

  Anti-Collagen IV affinity purified antibody

  STJ16101169 St John's Laboratory 1 mL 457.2 EUR

  Anti-Collagen V affinity purified antibody

  STJ16101170 St John's Laboratory 1 mL 457.2 EUR

  Goat Anti-Human IgG, Affinity Purified (Bulk)

  10119-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Human IgA, Affinity Purified (Bulk)

  10019-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Mouse IgG, Affinity Purified (Bulk)

  41319-CAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  *Porcine Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IPCVTNMULTIAP100UG Innovative research each 320 EUR

  *Porcine Vitronectin Multimeric Affinity Purified

  IPCVTNMULTIAP1MG Innovative research each 1919 EUR

  Anti-Collagen III affinity purified antibody

  STJ16101168 St John's Laboratory 1 mL 457.2 EUR

  *Mouse IgG Affinity Purified Endotoxin Depleted

  IMSIGGAPLX50MG Innovative research each 503 EUR

  Goat Anti-Rabbit IgG, Affinity Purified (Bulk)

  20318-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Goat Anti-Mouse IgG1, Affinity Purified (Bulk)

  40126-GAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Sheep Anti-Mouse IgG, Affinity Purified (Bulk)

  43319-SAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Donkey Anti-Goat IgG, Affinity Purified (Bulk)

  60319-DAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Rabbit Anti-Goat IgG, Affinity Purified (Bulk)

  60319-RAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price

  Rabbit Anti-Human IgG, Affinity Purified (Bulk)

  10119-RAF-BLK Alpha Diagnostics 1g; bulk Ask for price
  Ekspresję receptorów EphB4 można nieinwazyjnie badać za pomocą PET/CT dla małych zwierząt przy użyciu (64) Cu-DOTA-TNYL-RAW.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *