Standaryzacja pomiarów peptydu C

  • Peptyd C jest markerem wydzielania insuliny  u pacjentów z cukrzycą. Oceniliśmy wewnątrz- i międzylaboratoryjną nieprecyzyjność oznaczeń peptydu C i ustaliliśmy, czy  kalibratory surowicy  z wartościami przypisanymi przez spektrometrię mas mogą być użyte do harmonizacji wyników dla peptydu C.
  • Wysłaliśmy 40 różnych próbek surowicy do 15 laboratoriów, które stosowały 9 różnych rutynowych metod oznaczania peptydu C. Wysłaliśmy również dopasowane próbki osocza do innego laboratorium w celu analizy peptydu C przy użyciu referencyjnej metody spektrometrii masowej. Każde laboratorium analizowało 8 z tych próbek w dwóch egzemplarzach w każdym z 4 dni, aby ocenić niedokładność w ciągu dnia i pomiędzy dniami. Te same 8 próbek wykorzystano również do normalizacji wyników dla pozostałych próbek do metody referencyjnej spektrometrii masowej.
  • CV w trakcie i między seriami wahały się odpowiednio od <2% do >10% i od <2% do >18%. Normalizacja wyników za pomocą próbek surowicy znacznie poprawiła porównywalność między laboratoriami i metodami. Po normalizacji różnice między laboratoriami w średniej odpowiedzi nie były już istotne statystycznie (P = 0,24), z najmniejszymi kwadratami.
  • Wyniki dla peptydu C uzyskane różnymi metodami i laboratoriami nie zawsze są zgodne, zwłaszcza przy wyższych stężeniach peptydu C. Nieprecyzyjność wewnątrzlaboratoryjna również była zróżnicowana, a niektóre metody dawały znacznie bardziej spójne wyniki niż inne. Dane te pokazują, że kalibracja pomiaru peptydu C z metodą referencyjną może zwiększyć porównywalność między laboratoriami.

  Ocena dostępnych w handlu testów radioimmunologicznych i testów ELISA specyficznych dla gatunku do pomiaru wysokich  stężeń insuliny u  koni  .

  1. Ocena ludzkiego testu radioimmunologicznego (RIA) oraz testów ELISA swoistych dla gatunku koni i świń (hrp) w celu pomiaru wysokiego stężenia  insuliny w  surowicy  u kuców.
  2. Próbki surowicy od 12 zdrowych nieotyłych kucyków (7 klinicznie prawidłowych i 5 podatnych na ochwat; 13 do 26 lat; 11 klaczy i 1 wałach) przed i po podaniu glukozy,  insuliny i deksametazonu
  3. Oceniono powtarzalność wewnątrz i między testami, stabilność zamrażania-rozmrażania, równoległość rozcieńczeń i zgodność testu
  4. Granice wykrywalności testu były następujące: RIA, < 389 μU/mL; koński test ELISA, < 175 μU/ml; i hrp ELISA, od 293 do 8775 μU/ml. Średnie ± SD powtarzalność wewnątrz- i pomiędzy testami wyniosły odpowiednio: RIA 6,5 ± 5,1% i 74 ± 3,4%; koński test ELISA, 10,6 ± 11,0% i 9,0 ± 4,6%; i hrp ELISA, 19,9 ± 172% i 173 ± 16,6%.
  5. Zamrażanie i rozmrażanie wpłynęło na mierzone  stężenia . Równoległość rozcieńczeń w RIA była widoczna tylko wtedy, gdy  jako rozcieńczalnik stosowano surowicę końską zubożoną w insulinę (odzysk procentowy 95,7 ± 274%); w testach ELISA zaobserwowano równoległość rozcieńczeń, gdy zastosowano kalibrator zerowy.
  6. Zgodność wyników RIA z końskim testem ELISA była dobra dla próbek zawierających  stężenia  < 175 μU  insuliny /mL (odchylenie, -18,5 ± 25,5 μU/mL; wyższe w RIA). Przy wyższych  stężeniach zgodność testu była słaba między wynikami testu RIA i końskiego ELISA (odchylenie, -185,3 ± 98,7 μU/mL) oraz między wynikami RIA i hrp ELISA (odchylenie, 25,3 ± 183,0 μU/mL).
  7. Zgodność wyników 3 testów była zmienna, a równoległość rozcieńczeń była widoczna tylko w przypadku RIA, gdy  badano surowicę końską zubożoną w insulinę . Zaleca się ostrożność podczas oceny wysokich  stężeń insuliny   mierzonych testami RIA lub ELISA .

  W kierunku standaryzacji   testów immunologicznych na insulinę .

  • Pomiar krążącej  insuliny  może poprawić klasyfikację i leczenie cukrzycy oraz pomóc w leczeniu osób z  insulinoopornością  .
  • Grupa robocza zwołana przez American Diabetes Association oceniła wyniki panelu 39 surowic od pojedynczych dawców, mierzone 10 komercyjnymi  metodami insuliny  od 9 producentów, w porównaniu z procedurą pomiaru izotopowej chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii mas (IDMS) skalibrowanej przy użyciu oczyszczonej rekombinowanej  insuliny . Wykorzystaliśmy kandydacki materiał referencyjny z pierwotnej (czystej substancji), pulę surowicy i surowice od pojedynczego dawcy, aby ocenić podejścia mające na celu osiągnięcie lepszej zgodności wyników między rutynowymi i referencyjnymi procedurami pomiarowymi.
  • W czterech z 10 metod uzyskano >>lub=95% indywidualnych wyników w surowicy w granicach 32% stężeń IDMS. Jednak błąd systematyczny w stosunku do IDMS wyniósł ponad 15,5% dla 7 z 10 metod w 36%-100% indywidualnych próbek. Oczyszczony preparat rekombinowanej  insuliny  stosowany jako wspólny kalibrator nie poprawił harmonizacji wyników wśród rutynowych metod, ale nie był stosowany zgodnie z zaleceniami wszystkich uczestników. Kalibracja z użyciem pul surowicy osiągnęła błąd systematyczny <15,5% dla prawie wszystkich wyników w zakresie stężeń objętych pulami (>60 pmol/l). Kalibracja przy użyciu panelu poszczególnych surowic była najskuteczniejsza w poprawie harmonizacji wyników w całym zakresie pomiarowym.
  • Zgodność między metodami można poprawić, ustalając identyfikowalność procedury IDMS przy użyciu panelu surowic natywnych. Zebrane surowice mogą być przydatne jako materiały do ​​kontroli prawdziwości. Przydatność pierwotnego materiału odniesienia dla czystej  insuliny  [kandydat materiału odniesienia dla  insuliny  (cRMI)] wymaga wyjaśnienia protokołów stosowanych przez producentów.

  Wysoce czuły test immunoenzymatyczny immunoreaktywności proinsuliny z użyciem dwóch przeciwciał monoklonalnych.

  • Opracowano wysoce czuły, dwumiejscowy test ELISA typu sandwich, mierzący całkowity materiał immunoreaktywny dla proinsuliny  w surowicy lub osoczu. Test oparto na dwóch przeciwciałach monoklonalnych, przeciwciału anty-peptydowym C związanym z płytką mikrotestową oraz przeciwciału przeciw insulinie znakowanym biotyną  .
  • Granica wykrywalności (3 SD powyżej wartości zerowej) w buforze wynosiła 0,05 pmol/L, co odpowiada 0,25 pmol/L w surowicy ludzkiej (rozcieńczonej 1:5). Zakres kalibratora liniowego   wynosił 0,05-20 pmol/L. CV między testami wynosiły 4,7% przy medianie (zakres) 2,3 pmol/l (1,4-2,8 pmol/l, n = 8), 6,7% przy 5,1 pmol/l (3,3-8,0 pmol/l, n = 8) i 8,7% przy 10,0 pmol/l (8-12 pmol/l, n = 10). Średni analityczny odzysk dodanej ludzkiej proinsuliny  (hPI) (2, 5 i 10 pmol/l) do surowicy wyniósł 84% (zakres 68-128%, n = 9).
  • Ludzka  insulina  i ludzki peptyd C nie reagowały krzyżowo odpowiednio przy 5000 i 10000 pmol/l. Cztery główne produkty pośrednie konwersji proinsuliny  reagowały 65-99%: split(32-33)hPI 74%, des-(31,32)hPI 65%, split(65-66)hPI 78% i des(64,65 )hPI 99%. Wszystkie wartości w surowicy od 38 zdrowych osób na czczo były powyżej granicy wykrywalności: mediana (zakres) 4,0 (2,1-12,6) pmol/l.

  Ustanowienie RT-PCR w czasie rzeczywistym w celu określenia bezwzględnych ilości ekspresji genów IGF-I i IGF-II w wątrobie i pozawątrobowych miejscach tilapii.

  • Opracowaliśmy jednoprobówkę RT-PCR w dwóch temperaturach w czasie rzeczywistym, która pozwala na bezwzględną ocenę ilościową ekspresji genów hormonów przy użyciu metody krzywej standardowej.
  • Ponieważ nasze badania koncentrują się na ekspresji  insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF) u ryb kostnych, opracowaliśmy technikę IGF-I i IGF-II, wykorzystując tilapię (Oreochromis niloticus) jako gatunek modelowy .
  • Jako podejście zastosowaliśmy wydłużanie startera dodając promotor polimerazy faga T7 (21 nt) do końca 5′ starterów antysensownych. Ta procedura pozwala uniknąć wad wynikających z plazmidów.
  • Całkowity RNA wyekstrahowany z wątroby poddano konwencjonalnej reakcji RT-PCR w celu stworzenia matryc do transkrypcji cRNA IGF-I i IGF-II in vitro.
  • Zweryfikowano prawidłowe rozmiary matryc, w tym promotor T7 (IGF-I: 91 nt; IGF-II: 94 nt). Produkty PCR wykorzystano do wytworzenia cRNA IGF-I i IGF-II, które oznaczono ilościowo metodą dot blot przez porównanie z określonymi ilościami standaryzowanego mRNA kanamycyny.
  • Standaryzowane wartości cyklu progowego (Ct) dla mRNA IGF-I i IGF-II osiągnięto za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym i wykorzystano do utworzenia krzywych standardowych.
  • Aby umożliwić normalizację próbki, wyznaczono również krzywą standardową dla beta-aktyny jako wewnętrznego  kalibratora  (wzorzec: 86 nt) i przeprowadzono eksperymenty walidacyjne wykazujące podobną skuteczność amplifikacji dla genów docelowych i referencyjnych.
  • Na podstawie krzywych standardowych wyznaczono bezwzględne ilości mRNA IGF-I i IGF-II dla wątroby (IGF-I: 8,90 +/- 1,90 pg/mikrogram całkowitego RNA, IGF-II: 3,59 +/- 0,98 pg/mikrogen całkowite RNA) i miejsca pozawątrobowe, takie jak serce, nerki, jelita, śledziona, skrzela, gonady i mózg, biorąc pod uwagę różne długości cRNA i mRNA przez czynniki korekcyjne.
  • Wiarygodność metody została potwierdzona w dodatkowych eksperymentach.
  • Amplifikacja malejących rozcieńczeń cRNA i całkowitego RNA wątroby skutkowała równoległymi nachyleniami krzywych amplifikacji.
  • Ponadto, wykresy amplifikacji standardowego cRNA oraz mRNA IGF-I i IGF-II wykazywały sygnały rozpoczynające się od oczekiwanych wartości Ct. Tak więc opisany tutaj jednoprobówkowy RT-PCR jest bardzo czuły (poziom wykrywania około 2 pg/mikrona całkowitego RNA) i umożliwia dokładną bezwzględną ocenę ilościową.

  Kinase Domain of Insulin Receptor (5)

  5-01429 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  Biotin-Kinase Domain of Insulin Receptor (5)

  5-00799 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  CRP calibrator set

  35-S6021H000-L4 Fitzgerald 5 ml 133 EUR

  AMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13610 AAT Bioquest 100 nmol 306 EUR

  GMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13611 AAT Bioquest 100 nmol 480 EUR

  CEA Calibrator Grade Protein

  abx060978-1mg Abbexa 1 mg 1156 EUR

  Human Serum calibrator 4

  35-S64010000-L4 Fitzgerald 10 ml 127 EUR

  Recombinant CEA Protein (Calibrator Grade)

  VAng-Wyb8648-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

  Human CA125 Calibrator Grade Protein

  abx060961-50kU Abbexa 50 kU 481 EUR

  Human CA242 Calibrator Grade Protein

  abx060974-50kU Abbexa 50 kU 1156 EUR

  Human CA50 Calibrator Grade Protein

  abx060975-50kU Abbexa 50 kU 1567 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Protein

  abx061026-50kU Abbexa 50 kU 523 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Protein

  abx061027-50kU Abbexa 50 kU 523 EUR

  BSA Calibrator [Bradford Assay Kit]

  0209C AthenaES 0.5 ml 103 EUR

  Human Serum calibrator 3 (2X)

  35-S63010000-L4 Fitzgerald 10 ml 127 EUR

  Human Serum calibrator 3 (2X)

  35-S7703H000-L3 Fitzgerald 10 ml 122 EUR

  Cardiac Troponin I Calibrator Set

  35R-AT01 Fitzgerald set 1272 EUR

  Insulin B (9-23)

  5-01395 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  Insulin Receptor (1142-1153)

  5-01396 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Insulin, human recombinant (Yeast)

  4773-5 Biovision 398 EUR

  Troponin I Cardiac Calibrator Set Protein

  abx060754-1Set Abbexa 1 Set 2054 EUR

  Human Lipoprotein (a) Calibrator 3 Protein

  abx060886-5ml Abbexa 5 ml 342 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060963-50kU Abbexa 50 kU 718 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060964-50kU Abbexa 50 kU 718 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060971-50kU Abbexa 50 kU 718 EUR

  IL-8 (-5 to +5)

  5-01377 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Biotin-Insulin Receptor (1142-1153)

  5-00795 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Insulin Receptor (1142 - 1153), Amide

  5-01397 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Insulin, human recombinant (E. coli)

  4772-5 Biovision 207 EUR

  2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine

  C4119-5 ApexBio 5 mg 118 EUR

  2',3',5'-triacetyl-5-Azacytidine

  B2822-5 Biovision 153 EUR

  Histatin 5

  5-01307 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  5-Iodotubercidin

  A3125-5 ApexBio 5 mg 168 EUR

  5-ROX

  B8212-5 ApexBio 5 mg 195 EUR

  GNF-5

  B1329-5 Biovision 142 EUR

  Necrostatin-5

  1865-5 Biovision 126 EUR

  Aftin-5

  2575-5 Biovision 457 EUR

  CHD-5

  2693-5 Biovision 153 EUR

  Human Insulin ELISA Kit

  MET-5063-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2283 EUR

  Recombinant Insulin Like Protein 5 (INSL5)

  4-RPD875Mu01 Cloud-Clone
  • 494.24 EUR
  • 235.00 EUR
  • 1578.40 EUR
  • 592.80 EUR
  • 1085.60 EUR
  • 394.00 EUR
  • 3796.00 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Insulin Like Protein 5 (INSL5) Antibody

  20-abx129590 Abbexa
  • 439.00 EUR
  • 133.00 EUR
  • 1233.00 EUR
  • 592.00 EUR
  • 328.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Insulin Like Protein 5 (INSL5) Antibody

  20-abx176997 Abbexa
  • 1205.00 EUR
  • 578.00 EUR
  • 1 mg
  • 200 ug

  Insulin Like Protein 5 (INSL5) Antibody

  20-abx176998 Abbexa
  • 1233.00 EUR
  • 592.00 EUR
  • 1 mg
  • 200 ug

  Insulin Like Protein 5 (INSL5) Antibody

  20-abx176999 Abbexa
  • 453.00 EUR
  • 133.00 EUR
  • 1302.00 EUR
  • 620.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Insulin Like Protein 5 (INSL5) Antibody

  20-abx172946 Abbexa
  • 857.00 EUR
  • 439.00 EUR
  • 1 mg
  • 200 ug

  Insulin Like Protein 5 (INSL5) Antibody

  20-abx216247 Abbexa
  • 425.00 EUR
  • 342.00 EUR
  • 100 ug
  • 50 ug

  Biotin-Insulin Receptor (1142-1153), amide

  5-00796 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Insulin Receptor (1142 - 1153), pTyr1150, Biotinylated

  5-01398 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  Kinase Domain of Insulin Receptor (1)

  5-01425 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Kinase Domain of Insulin Receptor (2)

  5-01426 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Kinase Domain of Insulin Receptor (3)

  5-01427 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  Kinase Domain of Insulin Receptor (4)

  5-01428 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  Human Apolipoprotein AI / B Calibrator 3 Protein

  abx060868-10ml Abbexa 10 ml 676 EUR

  Human CA15-3 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060966-50kU Abbexa 50 kU 1511 EUR

  Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5)

  A1036-5 ApexBio 5 mg 102 EUR

  [Cit5]-TRAP-5

  5-00062 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  A-VI-5

  5-00524 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  ACTH(5-10)

  5-00605 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Angiotensin (1-5)

  5-00676 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Bradykinin (1-5)

  5-00852 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  TRAP-5 amide

  5-02019 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  5-fluoro 203

  C4114-5 ApexBio 5 mg 154 EUR

  W-5 hydrochloride

  B6277-5 ApexBio 5 mg 116 EUR

  5-Nonyloxytryptamine oxalate

  B6496-5 ApexBio 5 mg 154 EUR

  Teicoplanin A2-5

  C4938-5 ApexBio 5 mg 1157 EUR

  5'-deoxy Thymidine

  C4692-5 ApexBio 5 mg 180 EUR

  2',5'-Dideoxyadenosine

  2770-5 Biovision 240 EUR

  Biotin-Kinase Domain of Insulin Receptor (2)

  5-00798 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Insulin-like Growth Factor I (57-70)

  5-01399 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Insulin-Like Growth Factor II (69-84)

  5-01400 CHI Scientific 4 x 1mg Ask for price

  OVA Conjugated Insulin Like Protein 5 (INSL5)

  4-CPD875Hu21 Cloud-Clone
  • 402.85 EUR
  • 211.00 EUR
  • 1235.68 EUR
  • 478.56 EUR
  • 857.12 EUR
  • 332.00 EUR
  • 2939.20 EUR
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Human Insulin Like Protein 5 (INSL5) Protein

  20-abx653879 Abbexa
  • 732.00 EUR
  • 286.00 EUR
  • 2291.00 EUR
  • 871.00 EUR
  • 523.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Mouse Insulin Like Protein 5 (INSL5) Protein

  20-abx167845 Abbexa
  • 690.00 EUR
  • 286.00 EUR
  • 2124.00 EUR
  • 815.00 EUR
  • 495.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Rat Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E02I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Rat Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E02I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Rat Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E02I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Human Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E01I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Human Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E01I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Human Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E01I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Mouse Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E03I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Mouse Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E03I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Mouse Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E03I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Pig Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E07I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Pig Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E07I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Pig Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E07I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Goat Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E06I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Goat Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E06I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Goat Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E06I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Rabbit Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E04I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Rabbit Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E04I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Rabbit Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E04I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Dog Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E08I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Dog Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E08I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Dog Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E08I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  Monkey Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E09I0118-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

  Monkey Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E09I0118-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

  Monkey Insulin Like Protein 5 ELISA kit

  E09I0118-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

  5-Formylcytosine (5-fC) ELISA Kit

  MET-5102-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2283 EUR

  5-Carboxylcytosine (5-caC) ELISA Kit

  MET-5103-5 Cell Biolabs 5 x 96 assays 2283 EUR

  Biotin-RR-SRC, Insulin Receptor Tyrosine Kinase Substrate

  5-00818 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price
  Metoda jest szybka, ponieważ nie ma oddzielnych odwrotnych transkrypcji ani etapów po amplifikacji i można ją przeprowadzić z niskim ryzykiem zanieczyszczenia. Dlatego będzie to pomocne przy badaniu ekspresji genów w dowolnym gatunku i tkance, gdy w grę wchodzą poziomy bezwzględne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.