Standaryzacja pomiarów peptydu C

  • Peptyd C jest markerem wydzielania insuliny  u pacjentów z cukrzycą. Oceniliśmy wewnątrz- i międzylaboratoryjną nieprecyzyjność oznaczeń peptydu C i ustaliliśmy, czy  kalibratory surowicy  z wartościami przypisanymi przez spektrometrię mas mogą być użyte do harmonizacji wyników dla peptydu C.
  • Wysłaliśmy 40 różnych próbek surowicy do 15 laboratoriów, które stosowały 9 różnych rutynowych metod oznaczania peptydu C. Wysłaliśmy również dopasowane próbki osocza do innego laboratorium w celu analizy peptydu C przy użyciu referencyjnej metody spektrometrii masowej. Każde laboratorium analizowało 8 z tych próbek w dwóch egzemplarzach w każdym z 4 dni, aby ocenić niedokładność w ciągu dnia i pomiędzy dniami. Te same 8 próbek wykorzystano również do normalizacji wyników dla pozostałych próbek do metody referencyjnej spektrometrii masowej.
  • CV w trakcie i między seriami wahały się odpowiednio od <2% do >10% i od <2% do >18%. Normalizacja wyników za pomocą próbek surowicy znacznie poprawiła porównywalność między laboratoriami i metodami. Po normalizacji różnice między laboratoriami w średniej odpowiedzi nie były już istotne statystycznie (P = 0,24), z najmniejszymi kwadratami.
  • Wyniki dla peptydu C uzyskane różnymi metodami i laboratoriami nie zawsze są zgodne, zwłaszcza przy wyższych stężeniach peptydu C. Nieprecyzyjność wewnątrzlaboratoryjna również była zróżnicowana, a niektóre metody dawały znacznie bardziej spójne wyniki niż inne. Dane te pokazują, że kalibracja pomiaru peptydu C z metodą referencyjną może zwiększyć porównywalność między laboratoriami.

  Ocena dostępnych w handlu testów radioimmunologicznych i testów ELISA specyficznych dla gatunku do pomiaru wysokich  stężeń insuliny u  koni  .

  1. Ocena ludzkiego testu radioimmunologicznego (RIA) oraz testów ELISA swoistych dla gatunku koni i świń (hrp) w celu pomiaru wysokiego stężenia  insuliny w  surowicy  u kuców.
  2. Próbki surowicy od 12 zdrowych nieotyłych kucyków (7 klinicznie prawidłowych i 5 podatnych na ochwat; 13 do 26 lat; 11 klaczy i 1 wałach) przed i po podaniu glukozy,  insuliny i deksametazonu
  3. Oceniono powtarzalność wewnątrz i między testami, stabilność zamrażania-rozmrażania, równoległość rozcieńczeń i zgodność testu
  4. Granice wykrywalności testu były następujące: RIA, < 389 μU/mL; koński test ELISA, < 175 μU/ml; i hrp ELISA, od 293 do 8775 μU/ml. Średnie ± SD powtarzalność wewnątrz- i pomiędzy testami wyniosły odpowiednio: RIA 6,5 ± 5,1% i 74 ± 3,4%; koński test ELISA, 10,6 ± 11,0% i 9,0 ± 4,6%; i hrp ELISA, 19,9 ± 172% i 173 ± 16,6%.
  5. Zamrażanie i rozmrażanie wpłynęło na mierzone  stężenia . Równoległość rozcieńczeń w RIA była widoczna tylko wtedy, gdy  jako rozcieńczalnik stosowano surowicę końską zubożoną w insulinę (odzysk procentowy 95,7 ± 274%); w testach ELISA zaobserwowano równoległość rozcieńczeń, gdy zastosowano kalibrator zerowy.
  6. Zgodność wyników RIA z końskim testem ELISA była dobra dla próbek zawierających  stężenia  < 175 μU  insuliny /mL (odchylenie, -18,5 ± 25,5 μU/mL; wyższe w RIA). Przy wyższych  stężeniach zgodność testu była słaba między wynikami testu RIA i końskiego ELISA (odchylenie, -185,3 ± 98,7 μU/mL) oraz między wynikami RIA i hrp ELISA (odchylenie, 25,3 ± 183,0 μU/mL).
  7. Zgodność wyników 3 testów była zmienna, a równoległość rozcieńczeń była widoczna tylko w przypadku RIA, gdy  badano surowicę końską zubożoną w insulinę . Zaleca się ostrożność podczas oceny wysokich  stężeń insuliny   mierzonych testami RIA lub ELISA .

  W kierunku standaryzacji   testów immunologicznych na insulinę .

  • Pomiar krążącej  insuliny  może poprawić klasyfikację i leczenie cukrzycy oraz pomóc w leczeniu osób z  insulinoopornością  .
  • Grupa robocza zwołana przez American Diabetes Association oceniła wyniki panelu 39 surowic od pojedynczych dawców, mierzone 10 komercyjnymi  metodami insuliny  od 9 producentów, w porównaniu z procedurą pomiaru izotopowej chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii mas (IDMS) skalibrowanej przy użyciu oczyszczonej rekombinowanej  insuliny . Wykorzystaliśmy kandydacki materiał referencyjny z pierwotnej (czystej substancji), pulę surowicy i surowice od pojedynczego dawcy, aby ocenić podejścia mające na celu osiągnięcie lepszej zgodności wyników między rutynowymi i referencyjnymi procedurami pomiarowymi.
  • W czterech z 10 metod uzyskano >>lub=95% indywidualnych wyników w surowicy w granicach 32% stężeń IDMS. Jednak błąd systematyczny w stosunku do IDMS wyniósł ponad 15,5% dla 7 z 10 metod w 36%-100% indywidualnych próbek. Oczyszczony preparat rekombinowanej  insuliny  stosowany jako wspólny kalibrator nie poprawił harmonizacji wyników wśród rutynowych metod, ale nie był stosowany zgodnie z zaleceniami wszystkich uczestników. Kalibracja z użyciem pul surowicy osiągnęła błąd systematyczny <15,5% dla prawie wszystkich wyników w zakresie stężeń objętych pulami (>60 pmol/l). Kalibracja przy użyciu panelu poszczególnych surowic była najskuteczniejsza w poprawie harmonizacji wyników w całym zakresie pomiarowym.
  • Zgodność między metodami można poprawić, ustalając identyfikowalność procedury IDMS przy użyciu panelu surowic natywnych. Zebrane surowice mogą być przydatne jako materiały do ​​kontroli prawdziwości. Przydatność pierwotnego materiału odniesienia dla czystej  insuliny  [kandydat materiału odniesienia dla  insuliny  (cRMI)] wymaga wyjaśnienia protokołów stosowanych przez producentów.

  Wysoce czuły test immunoenzymatyczny immunoreaktywności proinsuliny z użyciem dwóch przeciwciał monoklonalnych.

  • Opracowano wysoce czuły, dwumiejscowy test ELISA typu sandwich, mierzący całkowity materiał immunoreaktywny dla proinsuliny  w surowicy lub osoczu. Test oparto na dwóch przeciwciałach monoklonalnych, przeciwciału anty-peptydowym C związanym z płytką mikrotestową oraz przeciwciału przeciw insulinie znakowanym biotyną  .
  • Granica wykrywalności (3 SD powyżej wartości zerowej) w buforze wynosiła 0,05 pmol/L, co odpowiada 0,25 pmol/L w surowicy ludzkiej (rozcieńczonej 1:5). Zakres kalibratora liniowego   wynosił 0,05-20 pmol/L. CV między testami wynosiły 4,7% przy medianie (zakres) 2,3 pmol/l (1,4-2,8 pmol/l, n = 8), 6,7% przy 5,1 pmol/l (3,3-8,0 pmol/l, n = 8) i 8,7% przy 10,0 pmol/l (8-12 pmol/l, n = 10). Średni analityczny odzysk dodanej ludzkiej proinsuliny  (hPI) (2, 5 i 10 pmol/l) do surowicy wyniósł 84% (zakres 68-128%, n = 9).
  • Ludzka  insulina  i ludzki peptyd C nie reagowały krzyżowo odpowiednio przy 5000 i 10000 pmol/l. Cztery główne produkty pośrednie konwersji proinsuliny  reagowały 65-99%: split(32-33)hPI 74%, des-(31,32)hPI 65%, split(65-66)hPI 78% i des(64,65 )hPI 99%. Wszystkie wartości w surowicy od 38 zdrowych osób na czczo były powyżej granicy wykrywalności: mediana (zakres) 4,0 (2,1-12,6) pmol/l.

  Ustanowienie RT-PCR w czasie rzeczywistym w celu określenia bezwzględnych ilości ekspresji genów IGF-I i IGF-II w wątrobie i pozawątrobowych miejscach tilapii.

  • Opracowaliśmy jednoprobówkę RT-PCR w dwóch temperaturach w czasie rzeczywistym, która pozwala na bezwzględną ocenę ilościową ekspresji genów hormonów przy użyciu metody krzywej standardowej.
  • Ponieważ nasze badania koncentrują się na ekspresji  insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF) u ryb kostnych, opracowaliśmy technikę IGF-I i IGF-II, wykorzystując tilapię (Oreochromis niloticus) jako gatunek modelowy .
  • Jako podejście zastosowaliśmy wydłużanie startera dodając promotor polimerazy faga T7 (21 nt) do końca 5′ starterów antysensownych. Ta procedura pozwala uniknąć wad wynikających z plazmidów.
  • Całkowity RNA wyekstrahowany z wątroby poddano konwencjonalnej reakcji RT-PCR w celu stworzenia matryc do transkrypcji cRNA IGF-I i IGF-II in vitro.
  • Zweryfikowano prawidłowe rozmiary matryc, w tym promotor T7 (IGF-I: 91 nt; IGF-II: 94 nt). Produkty PCR wykorzystano do wytworzenia cRNA IGF-I i IGF-II, które oznaczono ilościowo metodą dot blot przez porównanie z określonymi ilościami standaryzowanego mRNA kanamycyny.
  • Standaryzowane wartości cyklu progowego (Ct) dla mRNA IGF-I i IGF-II osiągnięto za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym i wykorzystano do utworzenia krzywych standardowych.
  • Aby umożliwić normalizację próbki, wyznaczono również krzywą standardową dla beta-aktyny jako wewnętrznego  kalibratora  (wzorzec: 86 nt) i przeprowadzono eksperymenty walidacyjne wykazujące podobną skuteczność amplifikacji dla genów docelowych i referencyjnych.
  • Na podstawie krzywych standardowych wyznaczono bezwzględne ilości mRNA IGF-I i IGF-II dla wątroby (IGF-I: 8,90 +/- 1,90 pg/mikrogram całkowitego RNA, IGF-II: 3,59 +/- 0,98 pg/mikrogen całkowite RNA) i miejsca pozawątrobowe, takie jak serce, nerki, jelita, śledziona, skrzela, gonady i mózg, biorąc pod uwagę różne długości cRNA i mRNA przez czynniki korekcyjne.
  • Wiarygodność metody została potwierdzona w dodatkowych eksperymentach.
  • Amplifikacja malejących rozcieńczeń cRNA i całkowitego RNA wątroby skutkowała równoległymi nachyleniami krzywych amplifikacji.
  • Ponadto, wykresy amplifikacji standardowego cRNA oraz mRNA IGF-I i IGF-II wykazywały sygnały rozpoczynające się od oczekiwanych wartości Ct. Tak więc opisany tutaj jednoprobówkowy RT-PCR jest bardzo czuły (poziom wykrywania około 2 pg/mikrona całkowitego RNA) i umożliwia dokładną bezwzględną ocenę ilościową.

  Anti-protein N (SARS-CoV-2) (IgG calibrator) (Concentrated)

  MBS8574921-005mg MyBiosource 0.05mg 2710 EUR

  Anti-protein N (SARS-CoV-2) (IgG calibrator) (Concentrated)

  MBS8574921-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 11940 EUR

  Anti protein N (sars-cov-2) (IgM Immunoglobulin calibrator) (Concentrated)

  MBS8574899-005mg MyBiosource 0.05mg 2710 EUR

  Anti protein N (sars-cov-2) (IgM Immunoglobulin calibrator) (Concentrated)

  MBS8574899-5x005mg MyBiosource 5x0.05mg 11940 EUR

  Phenol 7 Comp Mix Std Various Concentrations in Acetone - PK5

  REPHE121 Scientific Laboratory Supplies PK5 2795.13 EUR

  XP Up Screen, Crystallization Screen for high TEW concentrations

  M-CS-351 MiTeGen 1 Kit 866 EUR

  Recombinant Human Insulin-like Growth Factor-2, High Concentration

  AP60076 SAB 500ug 939 EUR

  Recombinant Human Insulin-like Growth Factor-2, High Concentration

  P1247-.1 ApexBio 100ug 420.8 EUR

  Recombinant Human Insulin-like Growth Factor-2, High Concentration

  P1247-.5 ApexBio 500ug 943.2 EUR

  Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) Calibrator Grade

  GWB-ED1876 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  Organic CLP Standard in Methylene Chloride:Acetone varied concentrations 1mL Ampule - 1ML

  CLP90-SURR Scientific Laboratory Supplies 1ML 175.5 EUR

  CRP calibrator

  35-CC30 Fitzgerald 1 L Ask for price

  Insulin Antigen Concentrate

  F043H Cygnus Technologies 100 ul 447.6 EUR

  Insulin Antibody, Concentrate

  MAB391C Innovex 0.2ml 435 EUR

  T3 Calibrator Set

  35-0051 Fitzgerald set Ask for price

  CRP calibrator set

  35-S6021H000-L4 Fitzgerald 5 ml 95 EUR

  Vitamin C Calibrator

  KT-75001 Kamiya Biomedical Company 6 x 1 mL 50 EUR

  Insulin; Clone 2D11-H5 (Concentrate)

  A00114-C ScyTek Laboratories 1 ml 311.14 EUR

  ApoA-I + B calibrator

  35-AC05 Fitzgerald 1 L Ask for price

  Human Glucose concentration(Glucose concentration) ELISA Kit

  QY-E05365 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Human Serum calibrator 4

  35-S64010000-L4 Fitzgerald 10 ml 90 EUR

  Apo AI/B Calibrator 3

  MBS318223-10mL MyBiosource 10mL 575 EUR

  Apo AI/B Calibrator 3

  MBS318223-5x10mL MyBiosource 5x10mL 2405 EUR

  Human CA50 Calibrator Grade

  MBS318703-10KUnits MyBiosource 10KUnits 325 EUR

  Human CA50 Calibrator Grade

  MBS318703-5x10KUnits MyBiosource 5x10KUnits 1280 EUR

  CEA Calibrator Grade Protein

  abx060978-1mg Abbexa 1 mg 1387.2 EUR

  CEA Antigen (Calibrator Grade)

  GWB-4FE408 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  CEA Calibrator Grade Protein

  abx060978-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  CEA Calibrator Grade Protein

  abx060978-10g Abbexa 10 µg 4237.5 EUR

  CEA Calibrator Grade Protein

  abx060978-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  CEA Antigen (Calibrator Grade)

  MBS318066-1mg MyBiosource 1mg 1275 EUR

  CEA Antigen (Calibrator Grade)

  MBS318066-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5570 EUR

  Human CA125 Calibrator Grade

  MBS318702-50KUnits MyBiosource 50KUnits 385 EUR

  Human CA125 Calibrator Grade

  MBS318702-5x50KUnits MyBiosource 5x50KUnits 1570 EUR

  Human CA242 Calibrator Grade

  MBS318704-50KUnits MyBiosource 50KUnits 1070 EUR

  Human CA242 Calibrator Grade

  MBS318704-5x50KUnits MyBiosource 5x50KUnits 4630 EUR

  AMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13610-100nmol AAT Bioquest 100 nmol 334 EUR

  GMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13611-100nmol AAT Bioquest 100 nmol 558 EUR

  Human Serum calibrator 3 (2X)

  35-S63010000-L4 Fitzgerald 10 ml 90 EUR

  Human Serum calibrator 3 (2X)

  35-S7703H000-L3 Fitzgerald 10 ml 85 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/794 (Concentrate)

  RA0164-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 60.07 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/794 (Concentrate)

  RA0164-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 200.66 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/805 (Concentrate)

  RA0165-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 60.07 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/805 (Concentrate)

  RA0165-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 200.66 EUR

  Calibrator 0 for PROG-EASIA

  GWB-3C719C GenWay Biotech 1 kit Ask for price

  Lipoprotein a protein calibrator

  35-LC05 Fitzgerald 1 L Ask for price

  dNTP SET, Concentration: 100mM, 4x1ml set of dNTP consisting 4 separate tubes (4x1ml) each with 100mM concentration of dATP, dGTP, dCTP, and dTTP.

  2013SET ACTGene each 361.42 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 (INS04) (Concentrate)

  RA0162-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 60.07 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 (INS04) (Concentrate)

  RA0162-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 200.66 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Protein

  abx061026-50kU Abbexa 50 kU 627.6 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Protein

  abx061027-50kU Abbexa 50 kU 627.6 EUR

  BSA Calibrator [Bradford Assay Kit]

  0209C AthenaES 0.5 ml 123.6 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Antigen

  abx061026-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  CA19-9 Calibrator Grade Antigen

  abx061026-10g Abbexa 10 µg 900 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Antigen

  abx061026-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  CA19-9 Calibrator Grade Antigen

  abx061027-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  CA19-9 Calibrator Grade Antigen

  abx061027-10g Abbexa 10 µg 900 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Antigen

  abx061027-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Cardiac Troponin I Calibrator Set

  35R-AT01 Fitzgerald set 1526.4 EUR

  Kpn I -HC unit: 5000, High Concentration

  YRKPN1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Msp I -HC unit: 1400, High Concentration

  YRMSP1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Nco I -HC unit: 400, High Concentration

  YRNCO1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Pst I -HC unit: 12000, High Concentration

  YRPST1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Pvu II -HC unit: 2000, High Concentration

  YRPVU2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Rsa I -HC unit: 800, High Concentration

  YRRSA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Sal I -HC unit: 2200, High Concentration

  YRSAL1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Sma I -HC unit: 1500, High Concentration

  YRSMA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Taq I -HC unit: 410, High Concentration

  YRTAQ1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Xba I -HC unit: 3000, High Concentration

  YRXBA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Xho I -HC unit: 5000, High Concentration

  YRXHO1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  ETHANOL, 70% CONCENTRATION

  IB15727 IBI Scientific 10L 210.13 EUR

  ddATP - high concentration

  NU-271L Jena Bioscience GmbH 5 x 10µl 146.8 EUR

  ddATP - high concentration

  NU-271S Jena Bioscience GmbH 10µl 51.9 EUR

  ddCTP - high concentration

  NU-272L Jena Bioscience GmbH 5 x 10µl 146.8 EUR

  ddCTP - high concentration

  NU-272S Jena Bioscience GmbH 10µl 51.9 EUR

  ddGTP - high concentration

  NU-273L Jena Bioscience GmbH 5 x 10µl 146.8 EUR

  ddGTP - high concentration

  NU-273S Jena Bioscience GmbH 10µl 51.9 EUR

  ddTTP - high concentration

  NU-274L Jena Bioscience GmbH 5 x 10µl 146.8 EUR

  ddTTP - high concentration

  NU-274S Jena Bioscience GmbH 10µl 51.9 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone 2D11-H5 (INS05) (Concentrate)

  RA0161-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 60.07 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone 2D11-H5 (INS05) (Concentrate)

  RA0161-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 200.66 EUR

  Human CA50 Calibrator Grade Protein

  abx060975-50kU Abbexa 50 kU 1880.4 EUR

  Human CA50 Calibrator Grade Protein

  abx060975-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Human CA50 Calibrator Grade Protein

  abx060975-10g Abbexa 10 µg 437.5 EUR

  Human CA50 Calibrator Grade Protein

  abx060975-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Lipoprotein a, Human, Calibrator (Lpa)

  MBS656912-5mL MyBiosource 5mL 425 EUR

  Lipoprotein a, Human, Calibrator (Lpa)

  MBS656912-5x5mL MyBiosource 5x5mL 1760 EUR

  AvaI -HC unit: 330, High Concentration

  YRAVA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Dra I-HC unit: 3500, High Concentration

  YRDRA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  EcoR I -HC unit: 12000, High Concentration

  YRECOR1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  SacI -HC unit: 1500, High Concentration

  YRSAC1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  MS BASAL SALT CONCENTRATION (20x)

  M576 PhytoTechnology Laboratories 1000ML 25.31 EUR

  pSET152- Low concentration

  PVT11339 Nova Lifetech 2ug 260 EUR

  Human CA125 Calibrator Grade Protein

  abx060961-50kU Abbexa 50 kU 577.2 EUR

  Human CA242 Calibrator Grade Protein

  abx060974-50kU Abbexa 50 kU 1387.2 EUR

  Human CA242 Calibrator Grade Protein

  abx060974-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Human CA242 Calibrator Grade Protein

  abx060974-10g Abbexa 10 µg 1400 EUR

  Human CA242 Calibrator Grade Protein

  abx060974-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  BamH I-HC unit: 12000, High Concentration

  YRBAMH1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Bgl II-HC unit: 2500, High Concentration

  YRBGL2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  EcoR V-HC unit: 2000, High Concentration

  YRECOR5-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hind III -HC unit: 12000, High Concentration

  YRHIND3-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hinf I-HC unit: 2000, High Concentration

  YRHINF1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  pSET152- high concentration

  PVT11338 Nova Lifetech 2ug 260 EUR

  BssH II-HC unit: 200, High Concentration

  YRBSSH2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  BstE II-HC unit: 1300, High Concentration

  YRBSTE2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  EcoT38 I -HC unit: 900, High Concentration

  YRECOT38-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hae III-HC unit: 3400, High Concentration

  YRHAE3-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hinc II-HC unit: 500, High Concentration

  YRHINC2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  BD High Concentration Laminin - EACH

  354259 Scientific Laboratory Supplies EACH 849.15 EUR

  Hi-SYBr Master Mix (Concentration 2X)

  MBT074-0.5ML EWC Diagnostics 1 unit 54.43 EUR

  Hi-SYBr Master Mix (Concentration 2X)

  MBT074-1ML EWC Diagnostics 1 unit 104.64 EUR

  Hi-SYBr Master Mix (Concentration 2X)

  MBT074-5ML EWC Diagnostics 1 unit 418.52 EUR

  TEV Protease (High Concentration)

  LE-002L Jena Bioscience GmbH 100000Units 5271.8 EUR

  TEV Protease (High Concentration)

  LE-002S Jena Bioscience GmbH 10000Units 691.2 EUR

  Recombinant CEA Protein (Calibrator Grade)

  VAng-Wyb8648-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

  Taq DNA Polymerase (recombinant), Low Concentration - 500 U

  THEP0404 Westburg each 189.66 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control 1 x 106

  24627-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 216 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control 4 x 106

  24628-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 329 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control 8 x 106

  24629-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 372 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control (0.5 × 106)

  VC50N-20 Polysciences Europe GmbH 20 mL 216 EUR

  ViaCheck Concentration Control 1 x 106

  VC60N-20 Bangs Laboratories 20 ml 251.33 EUR

  ViaCheck Concentration Control 4 x 106

  VC70N-20 Bangs Laboratories 20 ml 367.48 EUR

  ViaCheck Concentration Control 8 x 106

  VC80N-20 Bangs Laboratories 20 ml 410.53 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 & 2D11-H5 (INS04 & INS05) (Concentrate)

  RA0163-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 60.07 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 & 2D11-H5 (INS04 & INS05) (Concentrate)

  RA0163-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 200.66 EUR

  Biotin-11-UTP - high concentration

  NU-821-BIOX-HC Jena Bioscience GmbH 30µl 1480.4 EUR

  VOC Std 14 Comp Mix Mixed Concentration in MeOH - 1ML

  REVOC0183 Scientific Laboratory Supplies 1ML 586.05 EUR

  Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit

  PC0002 Geneaid Biotech each 3 EUR

  Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit

  PC0250 Geneaid Biotech each 40 EUR

  Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit

  PC0251 Geneaid Biotech each 30 EUR

  Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit

  PC0500 Geneaid Biotech each 72.6 EUR

  Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit

  PC0501 Geneaid Biotech each 53.5 EUR

  Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit

  PC1000 Geneaid Biotech each 128 EUR

  Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit

  PC1001 Geneaid Biotech each 87 EUR

  UPCK™ Urine Protein Concentration Kit

  UPCK-10 Biotech Support Group 10 preps 795 EUR

  UPCK™ Urine Protein Concentration Kit

  UPCK-25 Biotech Support Group 25 preps 1143.6 EUR

  UPCK™ Urine Protein Concentration Kit

  UPCK-50 Biotech Support Group 50 preps Ask for price

  pRK2013- 1 (Low concentration) Plasmid

  PVT5705 Nova Lifetech 2ug 216 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060963-50kU Abbexa 50 kU 861.6 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060964-50kU Abbexa 50 kU 861.6 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060971-50kU Abbexa 50 kU 861.6 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060963-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060963-10g Abbexa 10 µg 3325 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060963-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  High Concentration Acid Surrogate - 1ML

  CLP90-75SA Scientific Laboratory Supplies 1ML 259.2 EUR

  pRK2013- 2 (High concentration) Plasmid

  PVT5706 Nova Lifetech 2ug 216 EUR

  Troponin I Cardiac Calibrator Set Protein

  abx060754-1Set Abbexa 1 Set 2464.8 EUR

  Human Lipoprotein (a) Calibrator 3 Protein

  abx060886-5ml Abbexa 5 ml 410.4 EUR

  Lentivirus concentration reagent

  E28F06205 EnoGene 100ml 336.51 EUR

  96 Well Plate RNA Cleanup and Concentration Kit

  BRC1251 Bio Basic 2xPlates, 192prep 300.37 EUR

  Rat Tail Collagen I, High concentration, 10mg/ml

  NAT-0021 Creative BioMart 5mL 704 EUR

  Cumate Solution, high concentration, 10,000x for use with PiggyBac

  PBQM100A-1 SBI 500 ul 106 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control, 0.5e+6 beads/mL

  26409-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 216 EUR

  Minimal Inhibitory Concentration Kit

  K195-2500 Biovision each 836.4 EUR

  Minimal Inhibitory Concentration Kit

  K195-500 Biovision each 574.8 EUR

  Sperm Concentration Rapid Test Cassette

  OSC-902H Hangzhou AllTest Biotech 1 Test 1.2 EUR

  Lentivirus Concentration Solution (100 mL)

  P904C 101Bio 100 mL 169 EUR

  Retrovirus Concentration Solution (100 mL)

  P905C 101Bio 100 mL 190 EUR

  Cancer Antigen CA50, Calibrator Grade Protein

  GWB-T00050 GenWay Biotech 50KU Ask for price

  Human CA15-3 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060966-50kU Abbexa 50 kU 1813.2 EUR

  Human CA15-3 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060966-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Human CA15-3 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060966-10g Abbexa 10 µg 3325 EUR

  Human CA15-3 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060966-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  CORNING® LOW CONCENTRATION SYNTHEMAX® II, 1 VIAL , 100 G

  4622 CORNING 100g/pk 2042.4 EUR

  CORNING® LOW CONCENTRATION SYNTHEMAX® II, 1 VIAL , 500 G

  4623 CORNING 500g/pk 7777.2 EUR

  CORNING® LOW CONCENTRATION SYNTHEMAX® II, 1 VIAL , 10 G

  3781 CORNING 10g/pk 279.6 EUR

  Cas9 Null Mutant Protein (High Concentration)

  K140 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 135 EUR

  Cas9 Nuclease Protein (High Concentration)

  K108 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 80 EUR

  OPMA00007-50KIU - Human CA50 Calibrator Grade

  OPMA00007-50KIU Aviva Systems Biology 50KU 1199 EUR

  EZ-10 Spin Column RNA Cleanup and Concentration Kit

  BS91315 Bio Basic 50Preps 119.38 EUR

  Cas9 Null Mutant NLS Protein (High Concentration)

  K142 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 135 EUR

  Cas9 Nuclease NLS Protein (High Concentration)

  K130 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 80 EUR

  Cas9 Nickase D10A Protein (High Concentration)

  K132 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 135 EUR

  OPMA00001-50KIU - Human CA125 Calibrator Grade

  OPMA00001-50KIU Aviva Systems Biology 50KU 379 EUR

  OPMA00003-50KIU - Human CA242 Calibrator Grade

  OPMA00003-50KIU Aviva Systems Biology 50KU 1199 EUR

  CORNING® HIGH CONCENTRATION SYNTHEMAX® II,1 VIAL, 10G

  3784 CORNING 10g/pk 307.2 EUR

  Cas9 Nuclease GFP NLS Protein (High Concentration)

  K148 ABM 47µg (250pmol) Volume: 25µL 155 EUR

  saCas9 Nuclease Protein (High Concentration)

  K144 ABM 32.5 µg (250pmol) Volume: 25µL 155 EUR

  saCas9 Null Mutant Protein (High Concentration)

  K146 ABM 32.5 µg (250pmol) Volume: 25µL 155 EUR

  Cas9 Nickase D10A NLS Protein (High Concentration)

  K134 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 135 EUR

  Cas9 Nickase H840A Protein (High Concentration)

  K136 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 135 EUR

  Cas9 Null Mutant GFP NLS Protein (High Concentration)

  K186 ABM 47µg (250pmol) Volume: 25µL 155 EUR

  EPA CLP Volatiles Standards Low Concentration - 1ML

  CLPV-LC-A Scientific Laboratory Supplies 1ML 121.5 EUR

  AAVancedTM Concentration Reagent (100 ml aliquot)

  AAV100A-1 SBI 100 ml 462 EUR

  AAVancedTM Concentration Reagent (250 ml aliquot)

  AAV110A-1 SBI 250 ml 928 EUR

  Cas9 D10A Nickase GFP NLS Protein (High Concentration)

  K149 ABM 47µg (250pmol) Volume: 25µL 155 EUR

  saCas9 Null Mutant NLS Protein (High Concentration)

  K147 ABM 32.5 µg (250pmol) Volume: 25µL 155 EUR

  asCpf1 Nuclease NLS Protein (High Concentration)

  K088 ABM 38 μg (250 pmol) Volume: 25µL 75 EUR

  saCas9 Nuclease NLS Protein (High Concentration)

  K089 ABM 6.5 µg (50pmol) Volume: 50µL 55 EUR

  Cas9 Nickase H840A NLS Protein (High Concentration)

  K138 ABM 40 µg (250pmol) Volume: 25µL 135 EUR

  fnCpf1 Nuclease NLS Protein (High Concentration)

  K187 ABM 380 μg (2.5 nmol) Volume: 250µL 365 EUR

  asCpf1 Nuclease NLS Protein (High Concentration)

  K188 ABM 380 μg (2.5 nmol) Volume: 250µL 365 EUR

  saCas9 Nuclease NLS Protein (High Concentration)

  K189 ABM 32.5 µg (250pmol) Volume: 50µL 155 EUR

  BCA Protein concentration determination kit

  BC016-500ml ELK Biotech 500ml 110 EUR

  Human Apolipoprotein AI / B Calibrator 3 Protein

  abx060868-10ml Abbexa 10 ml 811.2 EUR
  Metoda jest szybka, ponieważ nie ma oddzielnych odwrotnych transkrypcji ani etapów po amplifikacji i można ją przeprowadzić z niskim ryzykiem zanieczyszczenia. Dlatego będzie to pomocne przy badaniu ekspresji genów w dowolnym gatunku i tkance, gdy w grę wchodzą poziomy bezwzględne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *