Standaryzacja pomiarów peptydu C

  • Peptyd C jest markerem wydzielania insuliny  u pacjentów z cukrzycą. Oceniliśmy wewnątrz- i międzylaboratoryjną nieprecyzyjność oznaczeń peptydu C i ustaliliśmy, czy  kalibratory surowicy  z wartościami przypisanymi przez spektrometrię mas mogą być użyte do harmonizacji wyników dla peptydu C.
  • Wysłaliśmy 40 różnych próbek surowicy do 15 laboratoriów, które stosowały 9 różnych rutynowych metod oznaczania peptydu C. Wysłaliśmy również dopasowane próbki osocza do innego laboratorium w celu analizy peptydu C przy użyciu referencyjnej metody spektrometrii masowej. Każde laboratorium analizowało 8 z tych próbek w dwóch egzemplarzach w każdym z 4 dni, aby ocenić niedokładność w ciągu dnia i pomiędzy dniami. Te same 8 próbek wykorzystano również do normalizacji wyników dla pozostałych próbek do metody referencyjnej spektrometrii masowej.
  • CV w trakcie i między seriami wahały się odpowiednio od <2% do >10% i od <2% do >18%. Normalizacja wyników za pomocą próbek surowicy znacznie poprawiła porównywalność między laboratoriami i metodami. Po normalizacji różnice między laboratoriami w średniej odpowiedzi nie były już istotne statystycznie (P = 0,24), z najmniejszymi kwadratami.
  • Wyniki dla peptydu C uzyskane różnymi metodami i laboratoriami nie zawsze są zgodne, zwłaszcza przy wyższych stężeniach peptydu C. Nieprecyzyjność wewnątrzlaboratoryjna również była zróżnicowana, a niektóre metody dawały znacznie bardziej spójne wyniki niż inne. Dane te pokazują, że kalibracja pomiaru peptydu C z metodą referencyjną może zwiększyć porównywalność między laboratoriami.

  Ocena dostępnych w handlu testów radioimmunologicznych i testów ELISA specyficznych dla gatunku do pomiaru wysokich  stężeń insuliny u  koni  .

  1. Ocena ludzkiego testu radioimmunologicznego (RIA) oraz testów ELISA swoistych dla gatunku koni i świń (hrp) w celu pomiaru wysokiego stężenia  insuliny w  surowicy  u kuców.
  2. Próbki surowicy od 12 zdrowych nieotyłych kucyków (7 klinicznie prawidłowych i 5 podatnych na ochwat; 13 do 26 lat; 11 klaczy i 1 wałach) przed i po podaniu glukozy,  insuliny i deksametazonu
  3. Oceniono powtarzalność wewnątrz i między testami, stabilność zamrażania-rozmrażania, równoległość rozcieńczeń i zgodność testu
  4. Granice wykrywalności testu były następujące: RIA, < 389 μU/mL; koński test ELISA, < 175 μU/ml; i hrp ELISA, od 293 do 8775 μU/ml. Średnie ± SD powtarzalność wewnątrz- i pomiędzy testami wyniosły odpowiednio: RIA 6,5 ± 5,1% i 74 ± 3,4%; koński test ELISA, 10,6 ± 11,0% i 9,0 ± 4,6%; i hrp ELISA, 19,9 ± 172% i 173 ± 16,6%.
  5. Zamrażanie i rozmrażanie wpłynęło na mierzone  stężenia . Równoległość rozcieńczeń w RIA była widoczna tylko wtedy, gdy  jako rozcieńczalnik stosowano surowicę końską zubożoną w insulinę (odzysk procentowy 95,7 ± 274%); w testach ELISA zaobserwowano równoległość rozcieńczeń, gdy zastosowano kalibrator zerowy.
  6. Zgodność wyników RIA z końskim testem ELISA była dobra dla próbek zawierających  stężenia  < 175 μU  insuliny /mL (odchylenie, -18,5 ± 25,5 μU/mL; wyższe w RIA). Przy wyższych  stężeniach zgodność testu była słaba między wynikami testu RIA i końskiego ELISA (odchylenie, -185,3 ± 98,7 μU/mL) oraz między wynikami RIA i hrp ELISA (odchylenie, 25,3 ± 183,0 μU/mL).
  7. Zgodność wyników 3 testów była zmienna, a równoległość rozcieńczeń była widoczna tylko w przypadku RIA, gdy  badano surowicę końską zubożoną w insulinę . Zaleca się ostrożność podczas oceny wysokich  stężeń insuliny   mierzonych testami RIA lub ELISA .

  W kierunku standaryzacji   testów immunologicznych na insulinę .

  • Pomiar krążącej  insuliny  może poprawić klasyfikację i leczenie cukrzycy oraz pomóc w leczeniu osób z  insulinoopornością  .
  • Grupa robocza zwołana przez American Diabetes Association oceniła wyniki panelu 39 surowic od pojedynczych dawców, mierzone 10 komercyjnymi  metodami insuliny  od 9 producentów, w porównaniu z procedurą pomiaru izotopowej chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii mas (IDMS) skalibrowanej przy użyciu oczyszczonej rekombinowanej  insuliny . Wykorzystaliśmy kandydacki materiał referencyjny z pierwotnej (czystej substancji), pulę surowicy i surowice od pojedynczego dawcy, aby ocenić podejścia mające na celu osiągnięcie lepszej zgodności wyników między rutynowymi i referencyjnymi procedurami pomiarowymi.
  • W czterech z 10 metod uzyskano >>lub=95% indywidualnych wyników w surowicy w granicach 32% stężeń IDMS. Jednak błąd systematyczny w stosunku do IDMS wyniósł ponad 15,5% dla 7 z 10 metod w 36%-100% indywidualnych próbek. Oczyszczony preparat rekombinowanej  insuliny  stosowany jako wspólny kalibrator nie poprawił harmonizacji wyników wśród rutynowych metod, ale nie był stosowany zgodnie z zaleceniami wszystkich uczestników. Kalibracja z użyciem pul surowicy osiągnęła błąd systematyczny <15,5% dla prawie wszystkich wyników w zakresie stężeń objętych pulami (>60 pmol/l). Kalibracja przy użyciu panelu poszczególnych surowic była najskuteczniejsza w poprawie harmonizacji wyników w całym zakresie pomiarowym.
  • Zgodność między metodami można poprawić, ustalając identyfikowalność procedury IDMS przy użyciu panelu surowic natywnych. Zebrane surowice mogą być przydatne jako materiały do ​​kontroli prawdziwości. Przydatność pierwotnego materiału odniesienia dla czystej  insuliny  [kandydat materiału odniesienia dla  insuliny  (cRMI)] wymaga wyjaśnienia protokołów stosowanych przez producentów.

  Wysoce czuły test immunoenzymatyczny immunoreaktywności proinsuliny z użyciem dwóch przeciwciał monoklonalnych.

  • Opracowano wysoce czuły, dwumiejscowy test ELISA typu sandwich, mierzący całkowity materiał immunoreaktywny dla proinsuliny  w surowicy lub osoczu. Test oparto na dwóch przeciwciałach monoklonalnych, przeciwciału anty-peptydowym C związanym z płytką mikrotestową oraz przeciwciału przeciw insulinie znakowanym biotyną  .
  • Granica wykrywalności (3 SD powyżej wartości zerowej) w buforze wynosiła 0,05 pmol/L, co odpowiada 0,25 pmol/L w surowicy ludzkiej (rozcieńczonej 1:5). Zakres kalibratora liniowego   wynosił 0,05-20 pmol/L. CV między testami wynosiły 4,7% przy medianie (zakres) 2,3 pmol/l (1,4-2,8 pmol/l, n = 8), 6,7% przy 5,1 pmol/l (3,3-8,0 pmol/l, n = 8) i 8,7% przy 10,0 pmol/l (8-12 pmol/l, n = 10). Średni analityczny odzysk dodanej ludzkiej proinsuliny  (hPI) (2, 5 i 10 pmol/l) do surowicy wyniósł 84% (zakres 68-128%, n = 9).
  • Ludzka  insulina  i ludzki peptyd C nie reagowały krzyżowo odpowiednio przy 5000 i 10000 pmol/l. Cztery główne produkty pośrednie konwersji proinsuliny  reagowały 65-99%: split(32-33)hPI 74%, des-(31,32)hPI 65%, split(65-66)hPI 78% i des(64,65 )hPI 99%. Wszystkie wartości w surowicy od 38 zdrowych osób na czczo były powyżej granicy wykrywalności: mediana (zakres) 4,0 (2,1-12,6) pmol/l.

  Ustanowienie RT-PCR w czasie rzeczywistym w celu określenia bezwzględnych ilości ekspresji genów IGF-I i IGF-II w wątrobie i pozawątrobowych miejscach tilapii.

  • Opracowaliśmy jednoprobówkę RT-PCR w dwóch temperaturach w czasie rzeczywistym, która pozwala na bezwzględną ocenę ilościową ekspresji genów hormonów przy użyciu metody krzywej standardowej.
  • Ponieważ nasze badania koncentrują się na ekspresji  insulinopodobnych czynników wzrostu (IGF) u ryb kostnych, opracowaliśmy technikę IGF-I i IGF-II, wykorzystując tilapię (Oreochromis niloticus) jako gatunek modelowy .
  • Jako podejście zastosowaliśmy wydłużanie startera dodając promotor polimerazy faga T7 (21 nt) do końca 5′ starterów antysensownych. Ta procedura pozwala uniknąć wad wynikających z plazmidów.
  • Całkowity RNA wyekstrahowany z wątroby poddano konwencjonalnej reakcji RT-PCR w celu stworzenia matryc do transkrypcji cRNA IGF-I i IGF-II in vitro.
  • Zweryfikowano prawidłowe rozmiary matryc, w tym promotor T7 (IGF-I: 91 nt; IGF-II: 94 nt). Produkty PCR wykorzystano do wytworzenia cRNA IGF-I i IGF-II, które oznaczono ilościowo metodą dot blot przez porównanie z określonymi ilościami standaryzowanego mRNA kanamycyny.
  • Standaryzowane wartości cyklu progowego (Ct) dla mRNA IGF-I i IGF-II osiągnięto za pomocą RT-PCR w czasie rzeczywistym i wykorzystano do utworzenia krzywych standardowych.
  • Aby umożliwić normalizację próbki, wyznaczono również krzywą standardową dla beta-aktyny jako wewnętrznego  kalibratora  (wzorzec: 86 nt) i przeprowadzono eksperymenty walidacyjne wykazujące podobną skuteczność amplifikacji dla genów docelowych i referencyjnych.
  • Na podstawie krzywych standardowych wyznaczono bezwzględne ilości mRNA IGF-I i IGF-II dla wątroby (IGF-I: 8,90 +/- 1,90 pg/mikrogram całkowitego RNA, IGF-II: 3,59 +/- 0,98 pg/mikrogen całkowite RNA) i miejsca pozawątrobowe, takie jak serce, nerki, jelita, śledziona, skrzela, gonady i mózg, biorąc pod uwagę różne długości cRNA i mRNA przez czynniki korekcyjne.
  • Wiarygodność metody została potwierdzona w dodatkowych eksperymentach.
  • Amplifikacja malejących rozcieńczeń cRNA i całkowitego RNA wątroby skutkowała równoległymi nachyleniami krzywych amplifikacji.
  • Ponadto, wykresy amplifikacji standardowego cRNA oraz mRNA IGF-I i IGF-II wykazywały sygnały rozpoczynające się od oczekiwanych wartości Ct. Tak więc opisany tutaj jednoprobówkowy RT-PCR jest bardzo czuły (poziom wykrywania około 2 pg/mikrona całkowitego RNA) i umożliwia dokładną bezwzględną ocenę ilościową.

  Phenol 7 Comp Mix Std Various Concentrations in Acetone

  REPHE121 Scientific Laboratory Supplies PK5 2484.56 EUR

  XP Up Screen, Crystallization Screen for high TEW concentrations

  M-CS-351 MiTeGen 1 Kit 866 EUR

  Organic CLP Standard in Methylene Chloride:Acetone varied concentrations 1mL Ampule

  CLP90-SURR Scientific Laboratory Supplies 1ML 156 EUR

  Insulin Antigen Concentrate

  F043H Cygnus Technologies 100 ul 447.6 EUR

  CRP calibrator

  35-CC30 Fitzgerald 1 L Ask for price

  Insulin; Clone 2D11-H5 (Concentrate)

  A00114-C ScyTek Laboratories 1 ml 524.4 EUR

  T3 Calibrator Set

  35-0051 Fitzgerald set Ask for price

  CRP calibrator set

  35-S6021H000-L4 Fitzgerald 5 ml 159.6 EUR

  ApoA-I + B calibrator

  35-AC05 Fitzgerald 1 L Ask for price

  Human Serum calibrator 4

  35-S64010000-L4 Fitzgerald 10 ml 152.4 EUR

  Human Glucose concentration(Glucose concentration) ELISA Kit

  QY-E05365 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/794 (Concentrate)

  RA0164-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 150 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/794 (Concentrate)

  RA0164-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/805 (Concentrate)

  RA0165-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 150 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone IRDN/805 (Concentrate)

  RA0165-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

  CEA Calibrator Grade Protein

  abx060978-1mg Abbexa 1 mg 1387.2 EUR

  Human Serum calibrator 3 (2X)

  35-S63010000-L4 Fitzgerald 10 ml 152.4 EUR

  Human Serum calibrator 3 (2X)

  35-S7703H000-L3 Fitzgerald 10 ml 146.4 EUR

  AMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13610 AAT Bioquest 100 nmol 334 EUR

  GMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13611 AAT Bioquest 100 nmol 558 EUR

  AMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13610-100nmol AAT Bioquest 100 nmol 334 EUR

  GMP-Fluorescein conjugate calibrator

  13611-100nmol AAT Bioquest 100 nmol 558 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 (INS04) (Concentrate)

  RA0162-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 150 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 (INS04) (Concentrate)

  RA0162-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone 2D11-H5 (INS05) (Concentrate)

  RA0161-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 150 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone 2D11-H5 (INS05) (Concentrate)

  RA0161-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

  Lipoprotein a protein calibrator

  35-LC05 Fitzgerald 1 L Ask for price

  BSA Calibrator [Bradford Assay Kit]

  0209C AthenaES 0.5 ml 123.6 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Protein

  abx061026-50kU Abbexa 50 kU 627.6 EUR

  CA19-9 Calibrator Grade Protein

  abx061027-50kU Abbexa 50 kU 627.6 EUR

  Kpn I -HC unit: 5000, High Concentration

  YRKPN1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Msp I -HC unit: 1400, High Concentration

  YRMSP1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Nco I -HC unit: 400, High Concentration

  YRNCO1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Pst I -HC unit: 12000, High Concentration

  YRPST1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Pvu II -HC unit: 2000, High Concentration

  YRPVU2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Rsa I -HC unit: 800, High Concentration

  YRRSA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Sal I -HC unit: 2200, High Concentration

  YRSAL1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Sma I -HC unit: 1500, High Concentration

  YRSMA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Taq I -HC unit: 410, High Concentration

  YRTAQ1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Xba I -HC unit: 3000, High Concentration

  YRXBA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Xho I -HC unit: 5000, High Concentration

  YRXHO1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  ETHANOL, 70% CONCENTRATION

  IB15727 IBI Scientific 10L 210.13 EUR

  Cardiac Troponin I Calibrator Set

  35R-AT01 Fitzgerald set 1526.4 EUR

  pSET152- Low concentration

  PVT11339 Lifescience Market 2 ug 444 EUR

  AvaI -HC unit: 330, High Concentration

  YRAVA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Dra I-HC unit: 3500, High Concentration

  YRDRA1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  EcoR I -HC unit: 12000, High Concentration

  YRECOR1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  SacI -HC unit: 1500, High Concentration

  YRSAC1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Human CA50 Calibrator Grade Protein

  abx060975-50kU Abbexa 50 kU 1880.4 EUR

  BD High Concentration Laminin

  354259 Scientific Laboratory Supplies EACH 754.8 EUR

  pSET152- high concentration

  PVT11338 Lifescience Market 2 ug 444 EUR

  BamH I-HC unit: 12000, High Concentration

  YRBAMH1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Bgl II-HC unit: 2500, High Concentration

  YRBGL2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  EcoR V-HC unit: 2000, High Concentration

  YRECOR5-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hind III -HC unit: 12000, High Concentration

  YRHIND3-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hinf I-HC unit: 2000, High Concentration

  YRHINF1-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Human CA125 Calibrator Grade Protein

  abx060961-50kU Abbexa 50 kU 577.2 EUR

  Human CA242 Calibrator Grade Protein

  abx060974-50kU Abbexa 50 kU 1387.2 EUR

  dNTP SET, Concentration: 100mM, 4x1ml set of dNTP consisting 4 separate tubes (4x1ml) each with 100mM concentration of dATP, dGTP, dCTP, and dTTP.

  2013SET ACTGene each 561.6 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 & 2D11-H5 (INS04 & INS05) (Concentrate)

  RA0163-C.1 ScyTek Laboratories 0.1 ml 150 EUR

  Insulin / IRDN (Beta Cell & Insulinoma Marker); Clone E2-E3 & 2D11-H5 (INS04 & INS05) (Concentrate)

  RA0163-C.5 ScyTek Laboratories 0.5 ml 360 EUR

  BssH II-HC unit: 200, High Concentration

  YRBSSH2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  BstE II-HC unit: 1300, High Concentration

  YRBSTE2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  EcoT38 I -HC unit: 900, High Concentration

  YRECOT38-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hae III-HC unit: 3400, High Concentration

  YRHAE3-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  Hinc II-HC unit: 500, High Concentration

  YRHINC2-HC Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  VOC Std 14 Comp Mix Mixed Concentration in MeOH

  REVOC0183 Scientific Laboratory Supplies 1ML 520.93 EUR

  Recombinant CEA Protein (Calibrator Grade)

  VAng-Wyb8648-inquire Creative Biolabs inquire Ask for price

  ViaCheck™ Concentration Control 1 x 106

  24627-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 216 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control 4 x 106

  24628-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 329 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control 8 x 106

  24629-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 372 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control (0.5 × 106)

  VC50N-20 Polysciences Europe GmbH 20 mL 216 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control (1 × 106)

  VC60N-20 Polysciences Europe GmbH 20 mL 216 EUR

  ViaCheck™ % Concentration Control (4 × 106)

  VC70N-20 Polysciences Europe GmbH 20 mL 329 EUR

  ViaCheck™ % Concentration Control (8 × 106)

  VC80N-20 Polysciences Europe GmbH 20 mL 372 EUR

  High Concentration Acid Surrogate

  CLP90-75SA Scientific Laboratory Supplies 1ML 230.4 EUR

  pRK2013- 1 (Low concentration) Plasmid

  PVT5705 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

  UPCK™ Urine Protein Concentration Kit

  UPCK-10 Biotech Support Group 10 preps 540 EUR

  UPCK™ Urine Protein Concentration Kit

  UPCK-25 Biotech Support Group 25 preps 1143.6 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060963-50kU Abbexa 50 kU 861.6 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060964-50kU Abbexa 50 kU 861.6 EUR

  Human CA125 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060971-50kU Abbexa 50 kU 861.6 EUR

  pRK2013- 2 (High concentration) Plasmid

  PVT5706 Lifescience Market 2 ug 390 EUR

  Troponin I Cardiac Calibrator Set Protein

  abx060754-1Set Abbexa 1 Set 2464.8 EUR

  Human Lipoprotein (a) Calibrator 3 Protein

  abx060886-5ml Abbexa 5 ml 410.4 EUR

  96 Well Plate RNA Cleanup and Concentration Kit

  BRC1251 Bio Basic 2xPlates, 192prep 300.37 EUR

  Lentivirus concentration reagent

  E28F06205 EnoGene 100ml 336.51 EUR

  ViaCheck™ Concentration Control, 0.5e+6 beads/mL

  26409-20 Polysciences Europe GmbH 20ml 216 EUR

  Lentivirus Concentration Solution (100 mL)

  P904C 101Bio - Ask for price

  Retrovirus Concentration Solution (100 mL)

  P905C 101Bio - Ask for price

  Minimal Inhibitory Concentration Kit

  K195-2500 Biovision each 836.4 EUR

  Minimal Inhibitory Concentration Kit

  K195-500 Biovision each 574.8 EUR

  Human CA15-3 LCR Calibrator Grade Protein

  abx060966-50kU Abbexa 50 kU 1813.2 EUR

  Cumate Solution, high concentration, 10,000x for use with PiggyBac

  PBQM100A-1 SBI 500 ul 106 EUR

  CORNING® LOW CONCENTRATION SYNTHEMAX® II, 1 VIAL , 10 G

  3781 CORNING 10g/pk 279.6 EUR

  Apex MgCl2 Solution, 50mM 50mM Concentration

  42-303 Genesee Scientific 3 x 1.5ml/Unit 279 EUR

  CORNING® LOW CONCENTRATION SYNTHEMAX® II, 1 VIAL , 100 G

  4622 CORNING 100g/pk 2042.4 EUR

  CORNING® LOW CONCENTRATION SYNTHEMAX® II, 1 VIAL , 500 G

  4623 CORNING 500g/pk 7777.2 EUR

  Apex Safe DNA Loading Dye With Stain, 6x Concentration

  20-278D Genesee Scientific 1.0ml/Unit 400 EUR

  EZ-10 Spin Column RNA Cleanup and Concentration Kit

  BS91315 Bio Basic 50Preps 119.38 EUR
  Metoda jest szybka, ponieważ nie ma oddzielnych odwrotnych transkrypcji ani etapów po amplifikacji i można ją przeprowadzić z niskim ryzykiem zanieczyszczenia. Dlatego będzie to pomocne przy badaniu ekspresji genów w dowolnym gatunku i tkance, gdy w grę wchodzą poziomy bezwzględne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *