Hamowanie metylacji DNA przez chemiczne czynniki rakotwórcze in vitro

  1. Różnorodny zakres ostatecznych chemicznych czynników rakotwórczych hamował przenoszenie grup metylowych z S-adenozylometioniny do hemimetylowanego DNA w reakcji katalizowanej przez metylotransferazę śledziony myszy.
  2. Tworzenie się miejsc nietrwałych w środowisku zasadowym w DNA zmniejszyło jego zdolność do akceptowania grup metylowych in vitro, ale reakcja metylacji była znacznie mniej wrażliwa na dimery tyminy   lub pęknięcia dwuniciowe . Substancje rakotwórcze indukowały powstawanie uszkodzeń DNA nietrwałych w środowisku zasadowym, ale obserwowany stopień hamowania metylotransferazy był wyższy niż oczekiwany dla samego tego uszkodzenia.
  3. Niektóre czynniki rakotwórcze były również zdolne do bezpośredniej modyfikacji i inaktywacji enzymu metylotransferazy. Traktowanie benzo(a)pirenem żywych komórek BALB/3T3 A31 z  klonu  1-13, ale nie komórek C3H/10T1/2  klonu  8, spowodowało 12% spadek całkowitej zawartości 5-metylocytozyny w komórkowym DNA.
  4. Czynniki rakotwórcze mogą zatem powodować dziedziczne zmiany we wzorcach 5-metylocytozyny w niektórych typach komórek za pomocą różnych mechanizmów, w tym tworzenia adduktów, indukcji miejsc apurynowych i pęknięć pojedynczej nici oraz bezpośredniej inaktywacji metylotransferazy DNA.

  Rola polimerazy DNA eta w spektrum mutacji UV w komórkach ludzkich.

  • U ludzi inaktywacja genu polimerazy DNA eta (pol eta) powoduje wrażliwość na światło słoneczne i powoduje podatny na raka zespół wariantu xeroderma pigmentosum (XP-V). Komórki od osobników XP-V mają zmniejszoną zdolność do replikacji DNA uszkodzonego przez promieniowanie UV i wykazują hipermutowalność po ekspozycji na promieniowanie UV.
  • Testy biochemiczne wykazały zdolność poleta do omijania  dimerów cis-syn-cyklobutanu tyminy  , najczęstszych uszkodzeń DNA generowanych przez UV. W większości przypadków to obejście jest bezbłędne. Aby określić faktyczne zapotrzebowanie na poleta in vivo, komórki XP-V (XP30RO) uzupełniono genem poleta typu dzikiego.
  • Użyliśmy dwóch  klonów skorygowanych o pole poleta,  aby zbadać in vivo charakterystykę mutacji wytwarzanych przez polimerazy DNA podczas syntezy DNA napromieniowanych UV wektorów wahadłowych transfekowanych do ludzkich komórek gospodarzy, które były lub nie były wcześniej eksponowane na promieniowanie UV.
  • Funkcjonalne uzupełnienie komórek XP-V przez poleta zmniejszyło częstość mutacji zarówno w parach zasad CG, jak i TA i przywróciło mutagenezę UV do normalnego poziomu. Napromienianie UV komórek gospodarza przed transfekcją silnie zwiększało częstość mutacji w nieuszkodzonych wektorach, a ponadto, zwłaszcza w komórkach XP30RO z niedoborem polata w miejscach 5′-TT w plazmidach napromieniowanych UV.
  • Wyniki te wyraźnie wskazują na ochronną rolę poleta przed zmianami wywoływanymi przez promieniowanie UV oraz aktywację przez UV procesów mutagennych niezależnych od polata.

  Klonowanie molekularne ludzkiego genu naprawy przez wycinanie nukleotydów ERCC4.

  1. ERCC4 został wcześniej zidentyfikowany w hybrydach komórek somatycznych jako ludzki gen, który koryguje niedobór naprawy po wycięciu nukleotydów w zmutowanych komórkach chomika. Strategia klonowania ERCC4 obejmowała transfekcję linii komórkowej chomika UV41 z niedoborem naprawy za pomocą biblioteki kosmidowej ludzkiego sCos-1 pochodzącej z chromosomu 16.
  2. Zwiększoną odporność na promieniowanie UV zaobserwowano w przypadku jednego transformanta z biblioteki kosmidowej i dwóch drugorzędowych transformantów UV41. Klony kosmidowe   niosące funkcjonalny gen ERCC4 wyizolowano z biblioteki wtórnego transformanta przez selekcję w Escherichia coli do ekspresji połączonego genu oporności na neomycynę, który był obecny w wektorze sCos-1.
  3. Kosmidy zmapowały do ​​16p13.13-p13.2, lokalizację przypisaną do ERCC4 za pomocą hybryd komórek somatycznych. Po transfekcji do UV41 sześć  klonów kosmidowych  dało częściową korekcję w zakresie od 30% do 64%, chociaż wszystkie wydawały się zawierać cały gen . Zdolność do wycinania in vitro  dimerów tyminy   z plazmidu przez ekstrakty komórek transformantów korelowała jakościowo ze zwiększoną odpornością na promieniowanie UV.

  Wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV) A, UVB lub promieniowania jonizującego na cykl komórkowy komórek czerniaka ludzkiego.

  • Jednym z ważnych elementów odpowiedzi komórkowej na napromieniowanie jest aktywacja punktów kontrolnych cyklu komórkowego. Wiadomo, że zarówno promieniowanie ultrafioletowe (UV), jak i jonizujące (IR) mogą aktywować punkty kontrolne przy przejściu z fazy G(1) do S, z fazy G(2) do mitozy oraz podczas replikacji DNA.
  • Ocena wpływu napromieniania różnymi długościami fal na zmiany cyklu komórkowego.
  • Komórki czerniaka IPC-298 z niedoborem p53 napromieniowano 10 J cm(-2) UVA, 40 mJ cm(-2) UVB lub 7,5 Gy IR. Efekty cyklu komórkowego określono następnie za pomocą dwuparametrowej cytometrii przepływowej DNA/5-bromodeoksyurydyna.
  • Komórki IPC-298 napromieniowane w G(1) za pomocą UVA nie zostały zatrzymane przy przejściu G(1)/S, ale przy przejściu G(2)/M. Pomimo niedoboru p53, komórki wykazywały zatrzymanie G(1) po ekspozycji na UVB. Co więcej, IR nie wpływał na fazę G(1) ani S, ale wywoływał zatrzymanie fazy G(2). Stąd wpływ UVA, ale nie UVB, na cykl komórkowy w komórkach czerniaka z niedoborem p53 jest porównywalny z wpływem IR.
  • UVA i IR indukują przerwy nici i uszkodzenia DNA, w których pośredniczą rodniki, a UVB zasadniczo indukuje  dimery tyminy   , które prowadzą do pęknięć nici związanych z naprawą wycięcia. Różne efekty cyklu komórkowego mogą być konsekwencją różnych rodzajów uszkodzeń DNA. Wyniki pokazały, że napromieniowane UVB komórki z niedoborem p53 są zatrzymane w G(1). Napromienianie składnikiem promieniowania słonecznego UVB może zatem skutkować korzystnym opóźnieniem rozwoju nowotworu w ludzkiej skórze niosącej  klony komórek z mutacją p53 .

  Deoksyrybozymy katalizujące fotochemię: fotonaprawa  dimerów tyminy  zależna i niezależna od kofaktora .

  • Strategie eksperymentalne obejmujące selekcję in vitro, zaprojektowane w celu przetestowania słuszności „hipotezy świata RNA”, wykazały znacznie szerszy zakres katalityczny dla RNA (i ogólnie kwasów nukleinowych) niż w przypadku naturalnie występujących rybozymów.
  • Chcieliśmy zbadać, czy reakcje fotochemiczne mogą być katalizowane przez enzymy kwasu nukleinowego. Przeprowadzono eksperymenty selekcyjne in vitro w celu uzyskania deoksyrybozymów „fotoliazy”, zdolnych do fotoodwracania  dimerów tyminy –  cyklobutanu   w obecności kofaktora – serotoniny.
  • Podczas selekcji in vitro z  tyminy – dimeru  zawierającego losową bibliotekę DNA, napromieniowanej światłem >300 nm, pojawiły się dwie pule katalitycznych cząsteczek nukleinowych – jedna, która wymagała serotoniny do aktywności, a druga, co zaskakujące, nie wymagała. Charakterystyka klonów niezależnych od serotoniny   wykazała, że ​​optymalna długość fali dla ich aktywności naprawczej (około 1400-krotność) wynosi około 300 nm, zwłaszcza przesunięta ku czerwieni od maksimum absorpcji samego DNA.

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Thymine Dimer d (TgpT) (50 µg)

  0801215 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  Thymine Dimer Antibody

  GWB-37BD3F GenWay Biotech 0.025 mg Ask for price

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer d (PfpT) (50 µg)

  0801212 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Guanine Dimer d (TgpG) (50 µg)

  0801214 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Adenine Dimer d (TgpA) (50 µg)

  0801217 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Cytidine Dimer d (TgpC) (50µg)

  0801216 Zeptometrix 50µg 142.37 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  4-SEH053Hu Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells

  THYMINE

  520006 Survival Technologies each Ask for price

  Thymine

  abx082195-5g Abbexa 5 g 243.6 EUR

  Thymine

  abx082345-5g Abbexa 5 g 260.4 EUR

  Thymine

  GE5340-100 Glentham Life Sciences 100 87.1 EUR

  Thymine

  GE5340-25 Glentham Life Sciences 25 31.7 EUR

  Thymine

  GE5340-25G Glentham Life Sciences 25 g 74.4 EUR

  Thymine

  GE5340-5 Glentham Life Sciences 5 15.7 EUR

  Thymine

  GE5340-5G Glentham Life Sciences 5 g 52.8 EUR

  Thymine

  TB0943 Bio Basic 100g 101.76 EUR

  Thymine

  TBW00812 ChemNorm 100mg Ask for price

  Thymine

  T412150 Toronto Research Chemicals 100g 75 EUR

  Thymine

  HY-W010450 MedChemExpress 500mg 129.6 EUR

  Thymine

  T12625 Pfaltz & Bauer 5G 132.54 EUR

  Thymine

  TWO2759-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  Thymine

  TWO2759-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  Thymine

  TWO2759-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  Thymine

  TWO2759-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  Thymine

  TWO2759-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Thymine

  abx082195-100l Abbexa 100 µl 112.5 EUR

  Thymine

  abx082195-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

  Thymine

  abx082195-200l Abbexa 200 µl Ask for price

  Thymine

  abx082345-100l Abbexa 100 µl 150 EUR

  Thymine

  abx082345-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

  Thymine

  abx082345-200l Abbexa 200 µl Ask for price

  Thymine-13C5

  T412153 Toronto Research Chemicals 25mg 1800 EUR

  Thymine-15N2,13C

  T412154 Toronto Research Chemicals 5mg 121 EUR

  7’-O-(4,4’-Dimethoxytrityloxy)   morpholino thymine

  TNU1447-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  7’-O-(4,4’-Dimethoxytrityloxy)   morpholino thymine

  TNU1447-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  7’-O-(4,4’-Dimethoxytrityloxy)   morpholino thymine

  TNU1447-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  7’-O-(4,4’-Dimethoxytrityloxy)   morpholino thymine

  TNU1447-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  7’-O-(4,4’-Dimethoxytrityloxy)   morpholino thymine

  TNU1447-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Thymine-d4

  T412151 Toronto Research Chemicals 100mg 800 EUR

  Thymine-d3

  T412152 Toronto Research Chemicals 100mg 173 EUR

  Lenti ORF clone of Human thymine-DNA glycosylase (TDG), mGFP tagged

  RC207113L2 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Lenti ORF clone of Human thymine-DNA glycosylase (TDG), mGFP tagged

  RC207113L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  5,6-Dihydro Thymine

  D449440 Toronto Research Chemicals 1g 230 EUR

  Thymine DNA glycosylase (TDG) mouse monoclonal antibody, clone AT2F7, Purified

  AM50036PU-N Origene Technologies GmbH 100 µl Ask for price

  Thymine DNA glycosylase (TDG) mouse monoclonal antibody, clone AT2F7, Purified

  AM50036PU-S Origene Technologies GmbH 50 µl Ask for price

  1-(3’-O-[4,4’-Dimethoxytrityl]-alpha-L-threofuranosyl)-thymine

  TNU1337-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  1-(3’-O-[4,4’-Dimethoxytrityl]-alpha-L-threofuranosyl)-thymine

  TNU1337-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  1-(3’-O-[4,4’-Dimethoxytrityl]-alpha-L-threofuranosyl)-thymine

  TNU1337-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  1-(3’-O-[4,4’-Dimethoxytrityl]-alpha-L-threofuranosyl)-thymine

  TNU1337-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  1-(3’-O-[4,4’-Dimethoxytrityl]-alpha-L-threofuranosyl)-thymine

  TNU1337-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  3`UTR clone of thymine-DNA glycosylase (TDG) for miRNA target validation

  SC216483 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Lenti ORF clone of Human thymine-DNA glycosylase (TDG), Myc-DDK-tagged

  RC207113L1 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Lenti ORF clone of Human thymine-DNA glycosylase (TDG), Myc-DDK-tagged

  RC207113L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Tdg (GFP-tagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (cDNA clone MGC:101905 IMAGE:6416434)

  MG206698 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Tdg (GFP-tagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (cDNA clone MGC:11428 IMAGE:3595866)

  MG206699 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  5,6-Dihydro Thymine-d6

  D449442 Toronto Research Chemicals 1mg 2916 EUR

  1-(2-hydroxyethyl)thymine

  TN7153-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  1-(2-hydroxyethyl)thymine

  TN7153-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  1-(2-hydroxyethyl)thymine

  TN7153-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  1-(2-hydroxyethyl)thymine

  TN7153-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  1-(2-hydroxyethyl)thymine

  TN7153-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Lenti ORF clone of Tdg (mGFP-tagged ORF) - Rat thymine-DNA glycosylase (Tdg), (10 ug)

  RR206663L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Thymine-​2-​13C-​1,​3-​15N2

  T412149 Toronto Research Chemicals 100mg 661 EUR

  Thymine DNA Glycosylase Antibody

  E38PA3334 EnoGene 100ul 225 EUR

  Lenti ORF clone of Tdg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat thymine-DNA glycosylase (Tdg), (10 ug)

  RR206663L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Thymine-DNA Glycosylase (Recombinant)

  20-abx073364 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 20 ug
  • 5 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx322198 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx322224 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx329663 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 50 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx174778 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 200 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx178579 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 200 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx238570-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx119073 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 200 ug
  • 300 µg

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx134132 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 30 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx004405 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 20 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx001168 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 20 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx004405-100l Abbexa 100 µl 400 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx004405-20l Abbexa 20 µl 175 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx004405-50l Abbexa 50 µl 275 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx001168-100l Abbexa 100 µl 400 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx001168-20l Abbexa 20 µl 175 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx001168-50l Abbexa 50 µl 275 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx119073-100l Abbexa 100 µl 312.5 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx119073-20l Abbexa 20 µl 43.75 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx119073-50l Abbexa 50 µl 237.5 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx238570-100l Abbexa 100 µl Ask for price

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx238570-50l Abbexa 50 µl 350 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx322198-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx322198-50g Abbexa 50 µg 237.5 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx322224-100g Abbexa 100 µg 350 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx322224-50g Abbexa 50 µg 237.5 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx329663-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx329663-20g Abbexa 20 µg 187.5 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx329663-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

  Anti-Thymine Dimer mAb

  MC-062 Kamiya Biomedical Company KTM53 Ask for price

  1-(alpha-L-Threofuranosyl)thymine

  TNU1336-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  1-(alpha-L-Threofuranosyl)thymine

  TNU1336-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  1-(alpha-L-Threofuranosyl)thymine

  TNU1336-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  1-(alpha-L-Threofuranosyl)thymine

  TNU1336-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  1-(alpha-L-Threofuranosyl)thymine

  TNU1336-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4

  T412157 Toronto Research Chemicals 10mg 64 EUR

  Lenti ORF clone of Tdg (mGFP-tagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 2

  MR223070L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Lenti ORF clone of Tdg (mGFP-tagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 1

  MR206699L4 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Thymine-DNA Glycosylase (hTDG) Antibody

  20-abx137328 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 20 ug
  • 5 ug

  Thymine-Dna Glycosylase (hTDG) Antibody

  20-abx116089 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 150 ul
  • 50 ul

  Thymine-Dna Glycosylase (hTDG) Antibody

  abx116089-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Thymine-Dna Glycosylase (hTDG) Antibody

  abx116089-10g Abbexa 10 µg 612.5 EUR

  Thymine-Dna Glycosylase (hTDG) Antibody

  abx116089-200g Abbexa 200 µg Ask for price

  Thymine-DNA Glycosylase (hTDG) Antibody

  abx137328-01mg Abbexa 0.1 mg 225 EUR

  Thymine DNA Glycosylase Blocking Peptide

  20-abx162196 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 mg
  • 5 mg

  Rat Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A17217 BlueGene 96T 700 EUR

  7’-OH-N-trityl morpholino thymine

  TNU0641-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  7’-OH-N-trityl morpholino thymine

  TNU0641-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  7’-OH-N-trityl morpholino thymine

  TNU0641-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  7’-OH-N-trityl morpholino thymine

  TNU0641-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  7’-OH-N-trityl morpholino thymine

  TNU0641-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  Goat Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A52116 BlueGene 96T 700 EUR

  Sheep Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A104410 BlueGene 96T 700 EUR

  Mouse Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A25963 BlueGene 96T 700 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A8473 BlueGene 96T 700 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase ELISA Kit

  IHUTDGKT Innovative research each 733 EUR

  Thymine-DNA Glycosylase Human Recombinant

  rAP-1137 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

  Rabbit Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A34682 BlueGene 96T 700 EUR

  Monkey Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A78263 BlueGene 96T 700 EUR

  Canine Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A69546 BlueGene 96T 700 EUR

  Bovine Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A86986 BlueGene 96T 700 EUR

  Lenti ORF clone of Tdg (Myc-DDK-tagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 2

  MR223070L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Lenti ORF clone of Tdg (Myc-DDK-tagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 1

  MR206699L3 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Porcine Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A60834 BlueGene 96T 700 EUR

  Chicken Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A95693 BlueGene 96T 700 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) Protein

  20-abx655231 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Rat Thymine DNA Glycosylase GENLISA ELISA

  KLR2801 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) Protein

  abx073364-10kDa50mg Abbexa 10 kDa; 50 mg 225 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) Protein

  abx073364-20kDa50mg Abbexa 20 kDa; 50 mg 325 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) Protein

  abx073364-5kDa50mg Abbexa 5 kDa; 50 mg 3550 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) Protein

  abx655231-10g Abbexa 10 µg 1800 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) Protein

  abx655231-50g Abbexa 50 µg 4525 EUR

  Rat Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  QY-E11861 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) CLIA Kit

  20-abx495364 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DLR-TDG-Hu DL Develop 96T 463 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DLR-TDG-Hu-48T DL Develop 48T 620.4 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DLR-TDG-Hu-96T DL Develop 96T 807.6 EUR

  Human TDG(Thymine DNA Glycosylase) ELISA Kit

  ELK3237-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Human TDG(Thymine DNA Glycosylase) ELISA Kit

  ELK3237-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKU07663-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKU07663-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKU07663-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKN48774-48T Biomatik Corporation 48T 378.7 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKN48774-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2569.75 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKN48774-96T Biomatik Corporation 96T 541 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DL-TDG-Hu DL Develop 96T 441 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EK16827 SAB 96Т 768 EUR

  Mouse Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  abx390736-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  20-abx153242 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-48T Reddot Biotech 48T 452.7 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 625.2 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-96T Reddot Biotech 96T 646.7 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 867.6 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-48T Reddot Biotech 48T 475.34 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 652.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-96T Reddot Biotech 96T 679.04 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 907.2 EUR

  Mouse Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  abx390736-500g Abbexa 500 µg 687.5 EUR

  Guinea Pig Thymine DNA Glycosylase ELISA kit

  E01A43399 BlueGene 96T 700 EUR

  Chicken Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  QY-E80147 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

  TDG (untagged)-Human thymine-DNA glycosylase (TDG)

  SC324192 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  TDG (untagged)-Human thymine-DNA glycosylase (TDG)

  SC118135 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Chicken Thymine DNA Glycosylase, TDG GENLISA ELISA

  KLC0285 Krishgen 1 x 96 wells 341 EUR

  ELISA kit for Human TDG (Thymine DNA Glycosylase)

  ELK3237 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

  TDG (GFP-tagged) - Human thymine-DNA glycosylase (TDG)

  RG207113 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  TDG Thymine-DNA Glycosylase Human Recombinant Protein

  PROTQ13569 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Magnetic Luminex Assay Kit

  LKU603892-96T Biomatik Corporation 96T 966 EUR

  Tdg (untagged ORF) - Rat thymine-DNA glycosylase (Tdg), (10 ug)

  RN206663 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  TDG (Myc-DDK-tagged)-Human thymine-DNA glycosylase (TDG)

  RC207113 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Thymine DNA glycosylase (TDG) (C-term) rabbit polyclonal antibody

  AP17780PU-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

  Thymine DNA glycosylase (TDG) (N-term) rabbit polyclonal antibody

  AP17781PU-N Origene Technologies GmbH 400 µl Ask for price

  1-(2'-O-4-C-Methylene-beta-D-ribofuranosyl)thymine

  T19086-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  1-(2'-O-4-C-Methylene-beta-D-ribofuranosyl)thymine

  T19086-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

  1-(2'-O-4-C-Methylene-beta-D-ribofuranosyl)thymine

  T19086-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

  1-(2'-O-4-C-Methylene-beta-D-ribofuranosyl)thymine

  T19086-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

  1-(2'-O-4-C-Methylene-beta-D-ribofuranosyl)thymine

  T19086-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

  1-(2'-O-4-C-Methylene-beta-D-ribofuranosyl)thymine

  HY-111638 MedChemExpress 50mg 680.4 EUR

  Thymine DNA glycosylase (TDG) rabbit polyclonal antibody, Aff - Purified

  AP06727PU-N Origene Technologies GmbH 100 µg Ask for price

  Recombinant Leishmania infantum Thymine dioxygenase JBP1 (JBP1), partial

  CSB-EP390102LOF Cusabio 7308 mg Ask for price

  Recombinant Leishmania infantum Thymine dioxygenase JBP1 (JBP1) ,partial

  RPC27692-100ug Biomatik Corporation 100ug 801.9 EUR

  Recombinant Leishmania infantum Thymine dioxygenase JBP1 (JBP1) ,partial

  RPC27692-1mg Biomatik Corporation 1mg 2885.2 EUR

  Recombinant Leishmania infantum Thymine dioxygenase JBP1 (JBP1) ,partial

  RPC27692-20ug Biomatik Corporation 20ug 448.1 EUR

  Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4 Glycol (mixture of diastereomers)

  T211116 Toronto Research Chemicals 10mg 253 EUR

  Tdg ELISA Kit| Mouse G/T mismatch-specific thymine DNA glycosyl

  EF016379 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Tdg (Myc-DDK-tagged ORF) - Rat thymine-DNA glycosylase (Tdg), (10 ug)

  RR206663 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Recombinant Human G/T mismatch-specific thymine DNA glycosylase (TDG)

  CSB-EP623816HU Cusabio 9190 mg Ask for price

  Tdg (untagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 1, (10ug)

  MC209506 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  Tdg (untagged) - Mouse thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 2, (10ug)

  MC209507 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

  1-(3-beta-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-threopenta-furanosyl)thymine

  TNU0789-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

  1-(3-beta-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-threopenta-furanosyl)thymine

  TNU0789-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price
  Złożony enzym może zawierać kwadrupleks G (którego widma mają ogony przesunięte ku czerwieni w stosunku do absorbancji dupleksu), a nasza hipoteza przewiduje, że sfałdowany enzym jest anteną do efektywnego kierowania światła lub elektronów do  dimeru tyminy  , w podobny sposób fotoliaz białkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *