Hamowanie metylacji DNA przez chemiczne czynniki rakotwórcze in vitro

  1. Różnorodny zakres ostatecznych chemicznych czynników rakotwórczych hamował przenoszenie grup metylowych z S-adenozylometioniny do hemimetylowanego DNA w reakcji katalizowanej przez metylotransferazę śledziony myszy.
  2. Tworzenie się miejsc nietrwałych w środowisku zasadowym w DNA zmniejszyło jego zdolność do akceptowania grup metylowych in vitro, ale reakcja metylacji była znacznie mniej wrażliwa na dimery tyminy   lub pęknięcia dwuniciowe . Substancje rakotwórcze indukowały powstawanie uszkodzeń DNA nietrwałych w środowisku zasadowym, ale obserwowany stopień hamowania metylotransferazy był wyższy niż oczekiwany dla samego tego uszkodzenia.
  3. Niektóre czynniki rakotwórcze były również zdolne do bezpośredniej modyfikacji i inaktywacji enzymu metylotransferazy. Traktowanie benzo(a)pirenem żywych komórek BALB/3T3 A31 z  klonu  1-13, ale nie komórek C3H/10T1/2  klonu  8, spowodowało 12% spadek całkowitej zawartości 5-metylocytozyny w komórkowym DNA.
  4. Czynniki rakotwórcze mogą zatem powodować dziedziczne zmiany we wzorcach 5-metylocytozyny w niektórych typach komórek za pomocą różnych mechanizmów, w tym tworzenia adduktów, indukcji miejsc apurynowych i pęknięć pojedynczej nici oraz bezpośredniej inaktywacji metylotransferazy DNA.

  Rola polimerazy DNA eta w spektrum mutacji UV w komórkach ludzkich.

  • U ludzi inaktywacja genu polimerazy DNA eta (pol eta) powoduje wrażliwość na światło słoneczne i powoduje podatny na raka zespół wariantu xeroderma pigmentosum (XP-V). Komórki od osobników XP-V mają zmniejszoną zdolność do replikacji DNA uszkodzonego przez promieniowanie UV i wykazują hipermutowalność po ekspozycji na promieniowanie UV.
  • Testy biochemiczne wykazały zdolność poleta do omijania  dimerów cis-syn-cyklobutanu tyminy  , najczęstszych uszkodzeń DNA generowanych przez UV. W większości przypadków to obejście jest bezbłędne. Aby określić faktyczne zapotrzebowanie na poleta in vivo, komórki XP-V (XP30RO) uzupełniono genem poleta typu dzikiego.
  • Użyliśmy dwóch  klonów skorygowanych o pole poleta,  aby zbadać in vivo charakterystykę mutacji wytwarzanych przez polimerazy DNA podczas syntezy DNA napromieniowanych UV wektorów wahadłowych transfekowanych do ludzkich komórek gospodarzy, które były lub nie były wcześniej eksponowane na promieniowanie UV.
  • Funkcjonalne uzupełnienie komórek XP-V przez poleta zmniejszyło częstość mutacji zarówno w parach zasad CG, jak i TA i przywróciło mutagenezę UV do normalnego poziomu. Napromienianie UV komórek gospodarza przed transfekcją silnie zwiększało częstość mutacji w nieuszkodzonych wektorach, a ponadto, zwłaszcza w komórkach XP30RO z niedoborem polata w miejscach 5′-TT w plazmidach napromieniowanych UV.
  • Wyniki te wyraźnie wskazują na ochronną rolę poleta przed zmianami wywoływanymi przez promieniowanie UV oraz aktywację przez UV procesów mutagennych niezależnych od polata.

  Klonowanie molekularne ludzkiego genu naprawy przez wycinanie nukleotydów ERCC4.

  1. ERCC4 został wcześniej zidentyfikowany w hybrydach komórek somatycznych jako ludzki gen, który koryguje niedobór naprawy po wycięciu nukleotydów w zmutowanych komórkach chomika. Strategia klonowania ERCC4 obejmowała transfekcję linii komórkowej chomika UV41 z niedoborem naprawy za pomocą biblioteki kosmidowej ludzkiego sCos-1 pochodzącej z chromosomu 16.
  2. Zwiększoną odporność na promieniowanie UV zaobserwowano w przypadku jednego transformanta z biblioteki kosmidowej i dwóch drugorzędowych transformantów UV41. Klony kosmidowe   niosące funkcjonalny gen ERCC4 wyizolowano z biblioteki wtórnego transformanta przez selekcję w Escherichia coli do ekspresji połączonego genu oporności na neomycynę, który był obecny w wektorze sCos-1.
  3. Kosmidy zmapowały do ​​16p13.13-p13.2, lokalizację przypisaną do ERCC4 za pomocą hybryd komórek somatycznych. Po transfekcji do UV41 sześć  klonów kosmidowych  dało częściową korekcję w zakresie od 30% do 64%, chociaż wszystkie wydawały się zawierać cały gen . Zdolność do wycinania in vitro  dimerów tyminy   z plazmidu przez ekstrakty komórek transformantów korelowała jakościowo ze zwiększoną odpornością na promieniowanie UV.

  Wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV) A, UVB lub promieniowania jonizującego na cykl komórkowy komórek czerniaka ludzkiego.

  • Jednym z ważnych elementów odpowiedzi komórkowej na napromieniowanie jest aktywacja punktów kontrolnych cyklu komórkowego. Wiadomo, że zarówno promieniowanie ultrafioletowe (UV), jak i jonizujące (IR) mogą aktywować punkty kontrolne przy przejściu z fazy G(1) do S, z fazy G(2) do mitozy oraz podczas replikacji DNA.
  • Ocena wpływu napromieniania różnymi długościami fal na zmiany cyklu komórkowego.
  • Komórki czerniaka IPC-298 z niedoborem p53 napromieniowano 10 J cm(-2) UVA, 40 mJ cm(-2) UVB lub 7,5 Gy IR. Efekty cyklu komórkowego określono następnie za pomocą dwuparametrowej cytometrii przepływowej DNA/5-bromodeoksyurydyna.
  • Komórki IPC-298 napromieniowane w G(1) za pomocą UVA nie zostały zatrzymane przy przejściu G(1)/S, ale przy przejściu G(2)/M. Pomimo niedoboru p53, komórki wykazywały zatrzymanie G(1) po ekspozycji na UVB. Co więcej, IR nie wpływał na fazę G(1) ani S, ale wywoływał zatrzymanie fazy G(2). Stąd wpływ UVA, ale nie UVB, na cykl komórkowy w komórkach czerniaka z niedoborem p53 jest porównywalny z wpływem IR.
  • UVA i IR indukują przerwy nici i uszkodzenia DNA, w których pośredniczą rodniki, a UVB zasadniczo indukuje  dimery tyminy   , które prowadzą do pęknięć nici związanych z naprawą wycięcia. Różne efekty cyklu komórkowego mogą być konsekwencją różnych rodzajów uszkodzeń DNA. Wyniki pokazały, że napromieniowane UVB komórki z niedoborem p53 są zatrzymane w G(1). Napromienianie składnikiem promieniowania słonecznego UVB może zatem skutkować korzystnym opóźnieniem rozwoju nowotworu w ludzkiej skórze niosącej  klony komórek z mutacją p53 .

  Deoksyrybozymy katalizujące fotochemię: fotonaprawa  dimerów tyminy  zależna i niezależna od kofaktora .

  • Strategie eksperymentalne obejmujące selekcję in vitro, zaprojektowane w celu przetestowania słuszności „hipotezy świata RNA”, wykazały znacznie szerszy zakres katalityczny dla RNA (i ogólnie kwasów nukleinowych) niż w przypadku naturalnie występujących rybozymów.
  • Chcieliśmy zbadać, czy reakcje fotochemiczne mogą być katalizowane przez enzymy kwasu nukleinowego. Przeprowadzono eksperymenty selekcyjne in vitro w celu uzyskania deoksyrybozymów „fotoliazy”, zdolnych do fotoodwracania  dimerów tyminy –  cyklobutanu   w obecności kofaktora – serotoniny.
  • Podczas selekcji in vitro z  tyminy – dimeru  zawierającego losową bibliotekę DNA, napromieniowanej światłem >300 nm, pojawiły się dwie pule katalitycznych cząsteczek nukleinowych – jedna, która wymagała serotoniny do aktywności, a druga, co zaskakujące, nie wymagała. Charakterystyka klonów niezależnych od serotoniny   wykazała, że ​​optymalna długość fali dla ich aktywności naprawczej (około 1400-krotność) wynosi około 300 nm, zwłaszcza przesunięta ku czerwieni od maksimum absorpcji samego DNA.

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Thymine Dimer d (TgpT) (50 µg)

  0801215 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Formamido Thymine Dimer d (PfpT) (50 µg)

  0801212 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Guanine Dimer d (TgpG) (50 µg)

  0801214 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Adenine Dimer d (TgpA) (50 µg)

  0801217 Zeptometrix 50 µg 142.37 EUR

  LIMITED QTY-Dinucleotide Standards Thymine Glycol Cytidine Dimer d (TgpC) (50µg)

  0801216 Zeptometrix 50µg 142.37 EUR

  Thymine

  abx082195-5g Abbexa 5 g 243.6 EUR

  Thymine

  abx082345-5g Abbexa 5 g 260.4 EUR

  THYMINE

  520006 Survival Technologies each Ask for price

  Thymine

  GE5340-25G Glentham Life Sciences 25 g 74.4 EUR

  Thymine

  GE5340-5G Glentham Life Sciences 5 g 52.8 EUR

  Thymine

  HY-W010450 MedChemExpress 500mg 129.6 EUR

  Thymine

  GE5340-100 Glentham Life Sciences 100 87.1 EUR

  Thymine

  GE5340-25 Glentham Life Sciences 25 31.7 EUR

  Thymine

  GE5340-5 Glentham Life Sciences 5 15.7 EUR

  Thymine

  TB0943 Bio Basic 100g 101.76 EUR

  Thymine

  TBW00812 ChemNorm 100mg Ask for price

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5677.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 572.76 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 766.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  SEH053Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3090.6 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  4-SEH053Hu Cloud-Clone
  • 5738.40 EUR
  • 3031.20 EUR
  • 768.00 EUR
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells

  Thymine DNA Glycosylase Antibody

  E38PA3334 EnoGene 100ul 225 EUR

  Thymine-DNA Glycosylase (Recombinant)

  20-abx073364 Abbexa
  • 4101.60 EUR
  • 393.60 EUR
  • 276.00 EUR
  • 1 mg
  • 20 ug
  • 5 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  abx238570-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx174778 Abbexa
  • 1028.40 EUR
  • 526.80 EUR
  • 1 mg
  • 200 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx178579 Abbexa
  • 1446.00 EUR
  • 693.60 EUR
  • 1 mg
  • 200 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx134132 Abbexa
  • 360.00 EUR
  • 526.80 EUR
  • 226.80 EUR
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 30 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx119073 Abbexa
  • 376.80 EUR
  • 117.60 EUR
  • 477.60 EUR
  • 594.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 200 ug
  • 300 µg

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx322198 Abbexa
  • 360.00 EUR
  • 292.80 EUR
  • 100 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx322224 Abbexa
  • 360.00 EUR
  • 292.80 EUR
  • 100 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx329663 Abbexa
  • 376.80 EUR
  • 292.80 EUR
  • 100 ug
  • 50 ug

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx001168 Abbexa
  • 493.20 EUR
  • 710.40 EUR
  • 218.40 EUR
  • 376.80 EUR
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 20 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Antibody

  20-abx004405 Abbexa
  • 493.20 EUR
  • 710.40 EUR
  • 218.40 EUR
  • 376.80 EUR
  • 100 ul
  • 200 ul
  • 20 ul
  • 50 ul

  Thymine-DNA Glycosylase (hTDG) Antibody

  20-abx137328 Abbexa
  • 844.80 EUR
  • 393.60 EUR
  • 276.00 EUR
  • 100 ug
  • 20 ug
  • 5 ug

  Thymine-Dna Glycosylase (hTDG) Antibody

  20-abx116089 Abbexa
  • 878.40 EUR
  • 477.60 EUR
  • 150 ul
  • 50 ul

  Thymine DNA Glycosylase Blocking Peptide

  20-abx162196 Abbexa
  • 326.40 EUR
  • 493.20 EUR
  • 1 mg
  • 5 mg

  Human Thymine DNA Glycosylase ELISA Kit

  IHUTDGKT Innovative research each 733 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) Protein

  20-abx655231 Abbexa
  • 693.60 EUR
  • 309.60 EUR
  • 2064.00 EUR
  • 828.00 EUR
  • 510.00 EUR
  • 100 ug
  • 10 ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 50 ug

  Rat Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  QY-E11861 Qayee Biotechnology 96T 448.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) CLIA Kit

  20-abx495364 Abbexa
  • 9567.60 EUR
  • 5095.20 EUR
  • 1177.20 EUR
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Mouse Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  abx390736-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DLR-TDG-Hu-48T DL Develop 48T 620.4 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DLR-TDG-Hu-96T DL Develop 96T 807.6 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  20-abx153242 Abbexa
  • 8853.60 EUR
  • 4719.60 EUR
  • 1093.20 EUR
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 652.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 907.2 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 625.2 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 867.6 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DLR-TDG-Hu DL Develop 96T 463 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  DL-TDG-Hu DL Develop 96T 441 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-48T Reddot Biotech 48T 475.34 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RDR-TDG-Hu-96T Reddot Biotech 96T 679.04 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-48T Reddot Biotech 48T 452.7 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  RD-TDG-Hu-96T Reddot Biotech 96T 646.7 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKU07663-48T Biomatik Corporation 48T 555.66 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKU07663-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3770.55 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKU07663-96T Biomatik Corporation 96T 793.8 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKN48774-48T Biomatik Corporation 48T 378.7 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKN48774-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2569.75 EUR

  Human Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  EKN48774-96T Biomatik Corporation 96T 541 EUR

  Human TDG(Thymine DNA Glycosylase) ELISA Kit

  ELK3237-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Human TDG(Thymine DNA Glycosylase) ELISA Kit

  ELK3237-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Chicken Thymine DNA Glycosylase (TDG) ELISA Kit

  QY-E80147 Qayee Biotechnology 96T 511.2 EUR

  ELISA kit for Human TDG (Thymine DNA Glycosylase)

  ELK3237 ELK Biotech 1 plate of 96 wells 518.4 EUR

  TDG Thymine-DNA Glycosylase Human Recombinant Protein

  PROTQ13569 BosterBio Regular: 20ug 380.4 EUR

  Thymine DNA Glycosylase (TDG) Magnetic Luminex Assay Kit

  LKU603892-96T Biomatik Corporation 96T 966 EUR

  1-(2'-O-4-C-Methylene-beta-D-ribofuranosyl)thymine

  HY-111638 MedChemExpress 50mg 680.4 EUR

  Recombinant Leishmania infantum Thymine dioxygenase JBP1 (JBP1) ,partial

  RPC27692-100ug Biomatik Corporation 100ug 801.9 EUR

  Recombinant Leishmania infantum Thymine dioxygenase JBP1 (JBP1) ,partial

  RPC27692-1mg Biomatik Corporation 1mg 2885.2 EUR

  Recombinant Leishmania infantum Thymine dioxygenase JBP1 (JBP1) ,partial

  RPC27692-20ug Biomatik Corporation 20ug 448.1 EUR

  Tdg ELISA Kit| Mouse G/T mismatch-specific thymine DNA glycosyl

  EF016379 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Anti-PON1 Clone KRJ1 (100 µg)

  0801012 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-PON1 Clone KRJ2 (100 µg)

  0801014 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-PON1 Clone KRJ1 (100 µg)

  801012 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-PON1 Clone KRJ2 (100 µg)

  801014 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Epigenase Thymine DNA Glycosylase (TDG) Activity/Inhibition Assay Kit (Colorimetric) 

  P-3094 EpiGentek
  • 1084.86 EUR
  • 429.00 EUR
  • 723.80 EUR
  • 96 Assays
  • 48 Assays
  • 96 Assays

  Anti-Zika NS1 Clone 1D12 (100 µg)

  0801025 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-Zika NS1 Clone 1D12 (100 µg)

  801025 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-Zika Envelope Clone 4C7 (100 µg)

  0801026 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  SUV39H2 Antibody (KTM1B)

  F47078-0.08ML NSJ Bioreagents 0.08 ml 140.25 EUR

  Anti-HIV Type 1 p17 Clone 2D11 (100 µg)

  0801076 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 p17 Clone 2D11 (100 µg)

  801076 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 gp41 Clone 10E9 (100 µg)

  0801006 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 gp41 Clone 10E9 (100 µg)

  801006 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 RT Clone 39/4.12.2 (100 µg)

  0801007 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 RT Clone 39/4.12.2 (100 µg)

  801007 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 38/8.7.47 (100 µg)

  0801004 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/5.8.42 (100 µg)

  0801005 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (100 µg)

  0801077 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 32/5.17.76 (100 µg)

  0801078 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.1.23 (100 µg)

  0801079 Zeptometrix 100 µg 340.8 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A (100 µg)

  0801080 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/6.14 (100 µg)

  0801081 Zeptometrix 100 µg 292 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 38/8.7.47 (100 µg)

  801004 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/5.8.42 (100 µg)

  801005 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (100 µg)

  801077 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 32/5.17.76 (100 µg)

  801078 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A (100 µg)

  801080 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/6.14 (100 µg)

  801081 Zeptometrix 100 µg 278 EUR

  Anti-HTLV Type I p24 Clone 46/3.24.4 (100 µg)

  0801018 Zeptometrix 100 µg 292 EUR
  Złożony enzym może zawierać kwadrupleks G (którego widma mają ogony przesunięte ku czerwieni w stosunku do absorbancji dupleksu), a nasza hipoteza przewiduje, że sfałdowany enzym jest anteną do efektywnego kierowania światła lub elektronów do  dimeru tyminy  , w podobny sposób fotoliaz białkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *