Struktura i funkcja telomerów

DNA telomerów – końcowych kompleksów DNA-białko chromosomów – różni się wyraźnie od innych sekwencji DNA zarówno pod względem struktury, jak i funkcji. Ostatnie prace zwróciły uwagę na jego niezwykły sposób syntezy przez rybonukleoproteinową odwrotną  transkryptazę,  telomerazę , a także na jego zdolność do tworzenia niezwykłych struktur in vitro. Ponadto wykazano, że synteza telomerów przez  telomerazę  ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania telomerów i długoterminowej żywotności.

 Katalityczne homologi podjednostek telomerazy z rozszczepionych drożdży i człowieka.

 • Katalityczne podjednostki białkowe  telomerazy  z orzęsków Euplotes aediculatus i drożdży Saccharomyces cerevisiae zawierają  motywy odwrotnej  transkryptazy. Tutaj identyfikuje się homologiczne geny drożdży rozszczepieniowych Schizosaccharomyces pombe i człowieka.
 • Zakłócenie genu S. pombe spowodowało skrócenie i starzenie się telomerów, a ekspresja mRNA z ludzkiego genu korelowała z  aktywnością telomerazy  w liniach komórkowych. Porównanie sekwencji umieściło   białka  telomerazy w rodzinie odwrotnej  transkryptazy, ale ujawniło cechy odróżniające je od krewnych retrowirusów i retrotranspozonów.
 • Zatem proponowane  podjednostki katalityczne telomerazy  są konserwatywne filogenetycznie i stanowią głęboką gałąź w ewolucji  odwrotnych  transkryptaz.

Wysoce nawracające mutacje promotora TERT w ludzkim czerniaku.

Systematyczne sekwencjonowanie ludzkich genomów raka zidentyfikowało wiele nawracających mutacji w regionach genów kodujących białka, ale rzadko w regionach regulatorowych genów. W tym miejscu opisujemy dwie niezależne mutacje w obrębie głównego promotora odwrotnej transkryptazy telomerazy   (TERT), genu kodującego katalityczną podjednostkę  telomerazy , które łącznie występują w 50 z 70 (71%) zbadanych czerniaków.
Mutacje te generują konsensusowe motywy wiążące de novo dla czynników transkrypcyjnych E-dwadzieścia sześć (ETS), aw testach reporterowych mutacje zwiększyły aktywność transkrypcyjną promotora TERT od dwóch do czterech razy. Badanie 150 linii komórek nowotworowych pochodzących z różnych typów guzów ujawniło te same mutacje w 24 przypadkach (16%), ze wstępnym dowodem na podwyższoną częstość występowania w komórkach raka pęcherza moczowego i wątrobowokomórkowych. Tak więc mutacje somatyczne w regionach regulatorowych genomu mogą stanowić ważny mechanizm rakotwórczy.

Mutacje promotora TERT w rodzinnym i sporadycznym czerniaku.

 1. Czerniak skóry występuje zarówno w postaci rodzinnej, jak i sporadycznej. Zbadaliśmy rodzinę podatną na czerniaka poprzez analizę sprzężeń i wysokoprzepustowe sekwencjonowanie i zidentyfikowaliśmy mutację linii zarodkowej powodującą segregację choroby w promotorze  genu odwrotnej transkryptazy telomerazy   (TERT), który koduje katalityczną podjednostkę  telomerazy .
 2. Mutacja tworzy nowy motyw wiążący dla czynników transkrypcyjnych Ets i trójskładnikowych czynników złożonych (TCF) w pobliżu początku transkrypcji i, w testach genu reporterowego, spowodowała nawet dwukrotny wzrost transkrypcji.
 3. Następnie przebadaliśmy promotor TERT w sporadycznym czerniaku i zaobserwowaliśmy nawracające mutacje somatyczne sygnatury ultrafioletowej w 125 z 168 (74%) ludzkich linii komórkowych pochodzących z przerzutowych czerniaków, 45 z 53 odpowiednich tkanek przerzutowego nowotworu (85%) i 25 z 77 ( 33%) czerniaki pierwotne. Większość tych mutacji wystąpiła w dwóch pozycjach w promotorze TERT, a także generowała motywy wiążące dla czynników transkrypcyjnych Ets/TCF.
 4. Ewolucja zamka, aby dopasować klucz do stworzenia rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, silnie aktywowanych przez obojętny ligand.

Wyewoluowaliśmy receptory muskarynowe w drożdżach, aby wygenerować rodzinę receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR), które są aktywowane wyłącznie przez farmakologicznie obojętny związek podobny do leku i biodostępny (N-tlenek klozapiny). Późniejsze badania przesiewowe w ludzkich liniach komórkowych ułatwiły stworzenie rodziny muskarynowych GPCR acetylocholiny odpowiednich do badań in vitro i in situ. Następnie stworzyliśmy linie komórek mięśni gładkich ludzkiej tętnicy płucnej unieśmiertelnionych za pomocą telomerazy , stabilnie wyrażających wszystkich pięciu członków rodziny i odkryliśmy, że każdy z nich wiernie rekapitulował fenotyp sygnalizacyjny receptora macierzystego.

Wyrażaliśmy również projektant receptora sprzężonego z G(i) w neuronach hipokampa (hM(4)D) i wykazaliśmy jego zdolność do wywoływania hiperpolaryzacji błony i wyciszania neuronów. W ten sposób opracowaliśmy łatwe podejście do projektowania rodzin GPCR o zmodyfikowanej specyficzności liganda. Takie  poddane inżynierii odwrotnej GPCR okażą się potężnymi narzędziami do selektywnego modulowania szlaków transdukcji sygnału in vitro i in vivo.

Mutacje promotora TERT występują często w glejakach i podzbiorze guzów wywodzących się z komórek o niskim współczynniku samoodnowy.

 • Komórki złośliwe, podobnie jak wszystkie aktywnie rosnące komórki, muszą utrzymywać swoje telomery, ale dopiero niedawno odkryto mechanizmy genetyczne odpowiedzialne za utrzymanie telomerów w guzach. W szczególności wykazano, że mutacje białek wiążących telomery alfa talasemii/zespołu upośledzenia umysłowego sprzężonego z chromosomem X (ATRX) lub białka związanego z domeną śmierci (DAXX) leżą u podstaw mechanizmu utrzymywania telomerów bez udziału telomerazy  (alternatywne wydłużanie telomerów) oraz mutacje punktowe w promotorze  genu odwrotnej  transkryptazy  telomerazy (TERT) zwiększają ekspresję  telomerazy  i wykazano, że występują w czerniakach i niewielkiej liczbie innych nowotworów.
 • Aby dokładniej zdefiniować typy guzów, w których ten ostatni mechanizm odgrywa rolę, przebadaliśmy 1230 guzów 60 różnych typów. Stwierdziliśmy, że guzy można podzielić na typy z niską (<15%) i wysoką (≥15%) częstością mutacji promotora TERT. Dziewięć typów guzów o wysokim poziomie TERT prawie zawsze wywodzi się z tkanek o stosunkowo niskim współczynniku samoodnowy, w tym czerniaków, tłuszczakomięsaków, raków wątrobowokomórkowych, raków urotelialnych, płaskonabłonkowych języka, rdzeniaków i podtypów glejaków (w tym 83% pierwotnych glejaka wielopostaciowego, najczęstszego typu guza mózgu).
 • Mutacje TERT i ATRX wzajemnie się wykluczały, co sugeruje, że te dwa mechanizmy genetyczne zapewniają równoważne korzyści selektywnego wzrostu. Oprócz ich implikacji dla zrozumienia związku między telomerami a nowotworzeniem, mutacje TERT dostarczają biomarkera, który może być przydatny we wczesnym wykrywaniu guzów dróg moczowych i wątroby oraz pomagać w klasyfikacji i prognozowaniu guzów mózgu.

Dysfunkcja telomerów powoduje zaburzenia metaboliczne i mitochondrialne.

 1. Dysfunkcja telomerów aktywuje zatrzymanie wzrostu komórek, w którym pośredniczy p53, starzenie się i apoptozę, powodując postępującą atrofię i pogorszenie czynności w tkankach o wysokim obrocie.
 2. Szerszy niekorzystny wpływ dysfunkcji telomerów w wielu tkankach, w tym w bardziej uśpionych układach, skłonił analizy sieci transkryptomicznej do zidentyfikowania wspólnych mechanizmów działających w hematopoetycznych komórkach macierzystych, sercu i wątrobie.
 3. Te bezstronne badania ujawniły głęboką represję receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów gamma, koaktywatorów 1 alfa i beta (PGC-1α i PGC-1β, znanych również odpowiednio jako Ppargc1a i Ppargc1b) oraz sieci w dół u myszy zerowej dla odwrotnej  transkryptazy telomerazy  ( Tert) lub  geny składnika RNA telomerazy  (Terc).
 4. Zgodnie z PGCs jako głównymi regulatorami fizjologii i metabolizmu mitochondriów, dysfunkcja telomerów jest związana z upośledzoną biogenezą i funkcją mitochondriów, zmniejszoną glukoneogenezą, kardiomiopatią i wzrostem reaktywnych form tlenu.
 5. W sytuacji dysfunkcji telomerów wymuszona ekspresja Tert lub PGC-1α lub delecja p53 w linii zarodkowej (znana również jako Trp53) zasadniczo przywraca ekspresję sieci PGC, oddychanie mitochondrialne, czynność serca i glukoneogenezę.
 6. Wykazujemy, że dysfunkcja telomerów aktywuje p53, które z kolei wiąże i tłumi promotory PGC-1α i PGC-1β, tworząc w ten sposób bezpośrednie połączenie między telomerem a biologią mitochondriów.

Telomerase reverse transcriptase Antibody

49336-100ul SAB 100ul 333 EUR

Telomerase reverse transcriptase Antibody

49336-50ul SAB 50ul 239 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAC241Hu01-APC Cloud-Clone
 • 345.00 EUR
 • 3275.00 EUR
 • 912.00 EUR
 • 440.00 EUR
 • 219.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAC241Mu01-APC Cloud-Clone
 • 351.00 EUR
 • 3365.00 EUR
 • 935.00 EUR
 • 449.00 EUR
 • 222.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAC241Ra01-APC Cloud-Clone
 • 364.00 EUR
 • 3545.00 EUR
 • 980.00 EUR
 • 467.00 EUR
 • 227.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC241Hu01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • 571.00 EUR
 • 6430.00 EUR
 • 1705.00 EUR
 • 760.00 EUR
 • 319.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC241Mu01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • 583.00 EUR
 • 6610.00 EUR
 • 1750.00 EUR
 • 778.00 EUR
 • 324.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC241Ra01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • 608.00 EUR
 • 6970.00 EUR
 • 1840.00 EUR
 • 814.00 EUR
 • 335.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

4-RPC241Hu01 Cloud-Clone
 • 467.36 EUR
 • 228.00 EUR
 • 1477.60 EUR
 • 559.20 EUR
 • 1018.40 EUR
 • 376.00 EUR
 • 3544.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

4-RPC241Mu01 Cloud-Clone
 • 515.74 EUR
 • 241.00 EUR
 • 1659.04 EUR
 • 619.68 EUR
 • 1139.36 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3997.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

4-RPC241Ra01 Cloud-Clone
 • 535.46 EUR
 • 246.00 EUR
 • 1732.96 EUR
 • 644.32 EUR
 • 1188.64 EUR
 • 421.00 EUR
 • 4182.40 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Human Telomerase reverse transcriptase (TERT)

1-CSB-EP023391HU Cusabio
 • 437.00 EUR
 • 238.00 EUR
 • 1544.00 EUR
 • 653.00 EUR
 • 1029.00 EUR
 • 296.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Telomerase reverse transcriptase (Tert)

1-CSB-EP023391MO Cusabio
 • 611.00 EUR
 • 309.00 EUR
 • 1827.00 EUR
 • 939.00 EUR
 • 1218.00 EUR
 • 397.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Telomerase reverse transcriptase Antibody (Biotin)

20-abx105964 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase reverse transcriptase Antibody (FITC)

20-abx107379 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase reverse transcriptase Antibody (HRP)

20-abx108799 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx110254 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx323591 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx339525 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx002167 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 314.00 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx103374 Abbexa
 • 425.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1205.00 EUR
 • 578.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx103375 Abbexa
 • 439.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1233.00 EUR
 • 592.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx103376 Abbexa
 • 453.00 EUR
 • 133.00 EUR
 • 1302.00 EUR
 • 620.00 EUR
 • 342.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx147263-100ug Abbexa 100 ug 439 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx146885-100ug Abbexa 100 ug 439 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx016155-100ug Abbexa 100 ug 411 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027802-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027802-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027803-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027803-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx433353-200ul Abbexa 200 ul 384 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx211395 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx211411 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx211412 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx174734 Abbexa
 • 857.00 EUR
 • 439.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx174735 Abbexa
 • 913.00 EUR
 • 467.00 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx300609 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx224167-100ug Abbexa 100 ug 411 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx324319 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx324977 Abbexa
 • 314.00 EUR
 • 244.00 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Telomerase reverse transcriptase Polyclonal Antibody

42529-100ul SAB 100ul 333 EUR

Telomerase reverse transcriptase Conjugated Antibody

C49336 SAB 100ul 397 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

20-abx069251 Abbexa
 • 648.00 EUR
 • 272.00 EUR
 • 1998.00 EUR
 • 773.00 EUR
 • 467.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

20-abx069252 Abbexa
 • 718.00 EUR
 • 286.00 EUR
 • 2235.00 EUR
 • 857.00 EUR
 • 509.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

20-abx069253 Abbexa
 • 746.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 2332.00 EUR
 • 885.00 EUR
 • 523.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

20-abx300610 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

20-abx300611 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (Biotin)

20-abx300612 Abbexa
 • 411.00 EUR
 • 1845.00 EUR
 • 599.00 EUR
 • 182.00 EUR
 • 300.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase reverse transcriptase Polyclonal Conjugated Antibody

C42529 SAB 100ul 397 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E02T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E02T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E02T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E01T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E01T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E01T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Goat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E06T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Goat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E06T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Goat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E06T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Rabbit Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E04T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Rabbit Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E04T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Rabbit Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E04T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E03T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E03T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E03T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E07T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E07T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E07T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E08T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E08T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E08T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Monkey Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E09T0601-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Monkey Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E09T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Monkey Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E09T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAC241Hu01 Cloud-Clone
 • 247.00 EUR
 • 2510.00 EUR
 • 625.00 EUR
 • 310.00 EUR
 • 214.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAC241Mu01 Cloud-Clone
 • 251.00 EUR
 • 2576.00 EUR
 • 640.00 EUR
 • 316.00 EUR
 • 215.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAC241Ra01 Cloud-Clone
 • 259.00 EUR
 • 2708.00 EUR
 • 670.00 EUR
 • 328.00 EUR
 • 219.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Hu-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4731.5 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Hu-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 477.3 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Hu-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 639 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Hu-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2575.5 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

4-SEC241Hu Cloud-Clone
 • 4782.00 EUR
 • 2526.00 EUR
 • 640.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5124.2 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 509.64 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 685.2 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

SEC241Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2783.4 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

4-SEC241Ra Cloud-Clone
 • 5175.00 EUR
 • 2734.00 EUR
 • 686.00 EUR
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Human Telomerase reverse transcriptase(TERT) ELISA kit

CSB-EL023391HU-24T Cusabio 1 plate of 24 wells 165 EUR

Human Telomerase reverse transcriptase(TERT) ELISA kit

1-CSB-EL023391HU Cusabio
 • 804.00 EUR
 • 5099.00 EUR
 • 2704.00 EUR
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each

Human Telomerase Reverse Transcriptase ELISA Kit (TERT)

RK02371 Abclonal 96 Tests 521 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA Kit (TERT)

RK03975 Abclonal 96 Tests 521 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

RD-TERT-Hu-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 521 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

RD-TERT-Hu-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 723 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

RD-TERT-Ra-48Tests Reddot Biotech 48 Tests 557 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

RD-TERT-Ra-96Tests Reddot Biotech 96 Tests 775 EUR

Dog TERT/ Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

E0100Do Sunlong 1 Kit 717 EUR

Human TERT/ Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

E2468Hu Sunlong 1 Kit 571 EUR

Mouse Tert/ Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

E1452Mo Sunlong 1 Kit 571 EUR

Bovine TERT/ Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

E0261Bo Sunlong 1 Kit 717 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

DLR-TERT-Hu-48T DL Develop 48T 517 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

DLR-TERT-Hu-96T DL Develop 96T 673 EUR
Proponujemy, że ta oś telomer-p53-PGC przyczynia się do niewydolności narządowej i metabolicznej oraz do zmniejszenia sprawności organizmu w przypadku dysfunkcji telomerów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.