Struktura i funkcja telomerów

DNA telomerów – końcowych kompleksów DNA-białko chromosomów – różni się wyraźnie od innych sekwencji DNA zarówno pod względem struktury, jak i funkcji. Ostatnie prace zwróciły uwagę na jego niezwykły sposób syntezy przez rybonukleoproteinową odwrotną  transkryptazę,  telomerazę , a także na jego zdolność do tworzenia niezwykłych struktur in vitro. Ponadto wykazano, że synteza telomerów przez  telomerazę  ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania telomerów i długoterminowej żywotności.

 Katalityczne homologi podjednostek telomerazy z rozszczepionych drożdży i człowieka.

 • Katalityczne podjednostki białkowe  telomerazy  z orzęsków Euplotes aediculatus i drożdży Saccharomyces cerevisiae zawierają  motywy odwrotnej  transkryptazy. Tutaj identyfikuje się homologiczne geny drożdży rozszczepieniowych Schizosaccharomyces pombe i człowieka.
 • Zakłócenie genu S. pombe spowodowało skrócenie i starzenie się telomerów, a ekspresja mRNA z ludzkiego genu korelowała z  aktywnością telomerazy  w liniach komórkowych. Porównanie sekwencji umieściło   białka  telomerazy w rodzinie odwrotnej  transkryptazy, ale ujawniło cechy odróżniające je od krewnych retrowirusów i retrotranspozonów.
 • Zatem proponowane  podjednostki katalityczne telomerazy  są konserwatywne filogenetycznie i stanowią głęboką gałąź w ewolucji  odwrotnych  transkryptaz.

Wysoce nawracające mutacje promotora TERT w ludzkim czerniaku.

Systematyczne sekwencjonowanie ludzkich genomów raka zidentyfikowało wiele nawracających mutacji w regionach genów kodujących białka, ale rzadko w regionach regulatorowych genów. W tym miejscu opisujemy dwie niezależne mutacje w obrębie głównego promotora odwrotnej transkryptazy telomerazy   (TERT), genu kodującego katalityczną podjednostkę  telomerazy , które łącznie występują w 50 z 70 (71%) zbadanych czerniaków.
Mutacje te generują konsensusowe motywy wiążące de novo dla czynników transkrypcyjnych E-dwadzieścia sześć (ETS), aw testach reporterowych mutacje zwiększyły aktywność transkrypcyjną promotora TERT od dwóch do czterech razy. Badanie 150 linii komórek nowotworowych pochodzących z różnych typów guzów ujawniło te same mutacje w 24 przypadkach (16%), ze wstępnym dowodem na podwyższoną częstość występowania w komórkach raka pęcherza moczowego i wątrobowokomórkowych. Tak więc mutacje somatyczne w regionach regulatorowych genomu mogą stanowić ważny mechanizm rakotwórczy.

Mutacje promotora TERT w rodzinnym i sporadycznym czerniaku.

 1. Czerniak skóry występuje zarówno w postaci rodzinnej, jak i sporadycznej. Zbadaliśmy rodzinę podatną na czerniaka poprzez analizę sprzężeń i wysokoprzepustowe sekwencjonowanie i zidentyfikowaliśmy mutację linii zarodkowej powodującą segregację choroby w promotorze  genu odwrotnej transkryptazy telomerazy   (TERT), który koduje katalityczną podjednostkę  telomerazy .
 2. Mutacja tworzy nowy motyw wiążący dla czynników transkrypcyjnych Ets i trójskładnikowych czynników złożonych (TCF) w pobliżu początku transkrypcji i, w testach genu reporterowego, spowodowała nawet dwukrotny wzrost transkrypcji.
 3. Następnie przebadaliśmy promotor TERT w sporadycznym czerniaku i zaobserwowaliśmy nawracające mutacje somatyczne sygnatury ultrafioletowej w 125 z 168 (74%) ludzkich linii komórkowych pochodzących z przerzutowych czerniaków, 45 z 53 odpowiednich tkanek przerzutowego nowotworu (85%) i 25 z 77 ( 33%) czerniaki pierwotne. Większość tych mutacji wystąpiła w dwóch pozycjach w promotorze TERT, a także generowała motywy wiążące dla czynników transkrypcyjnych Ets/TCF.
 4. Ewolucja zamka, aby dopasować klucz do stworzenia rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, silnie aktywowanych przez obojętny ligand.

Wyewoluowaliśmy receptory muskarynowe w drożdżach, aby wygenerować rodzinę receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR), które są aktywowane wyłącznie przez farmakologicznie obojętny związek podobny do leku i biodostępny (N-tlenek klozapiny). Późniejsze badania przesiewowe w ludzkich liniach komórkowych ułatwiły stworzenie rodziny muskarynowych GPCR acetylocholiny odpowiednich do badań in vitro i in situ. Następnie stworzyliśmy linie komórek mięśni gładkich ludzkiej tętnicy płucnej unieśmiertelnionych za pomocą telomerazy , stabilnie wyrażających wszystkich pięciu członków rodziny i odkryliśmy, że każdy z nich wiernie rekapitulował fenotyp sygnalizacyjny receptora macierzystego.

Wyrażaliśmy również projektant receptora sprzężonego z G(i) w neuronach hipokampa (hM(4)D) i wykazaliśmy jego zdolność do wywoływania hiperpolaryzacji błony i wyciszania neuronów. W ten sposób opracowaliśmy łatwe podejście do projektowania rodzin GPCR o zmodyfikowanej specyficzności liganda. Takie  poddane inżynierii odwrotnej GPCR okażą się potężnymi narzędziami do selektywnego modulowania szlaków transdukcji sygnału in vitro i in vivo.

Mutacje promotora TERT występują często w glejakach i podzbiorze guzów wywodzących się z komórek o niskim współczynniku samoodnowy.

 • Komórki złośliwe, podobnie jak wszystkie aktywnie rosnące komórki, muszą utrzymywać swoje telomery, ale dopiero niedawno odkryto mechanizmy genetyczne odpowiedzialne za utrzymanie telomerów w guzach. W szczególności wykazano, że mutacje białek wiążących telomery alfa talasemii/zespołu upośledzenia umysłowego sprzężonego z chromosomem X (ATRX) lub białka związanego z domeną śmierci (DAXX) leżą u podstaw mechanizmu utrzymywania telomerów bez udziału telomerazy  (alternatywne wydłużanie telomerów) oraz mutacje punktowe w promotorze  genu odwrotnej  transkryptazy  telomerazy (TERT) zwiększają ekspresję  telomerazy  i wykazano, że występują w czerniakach i niewielkiej liczbie innych nowotworów.
 • Aby dokładniej zdefiniować typy guzów, w których ten ostatni mechanizm odgrywa rolę, przebadaliśmy 1230 guzów 60 różnych typów. Stwierdziliśmy, że guzy można podzielić na typy z niską (<15%) i wysoką (≥15%) częstością mutacji promotora TERT. Dziewięć typów guzów o wysokim poziomie TERT prawie zawsze wywodzi się z tkanek o stosunkowo niskim współczynniku samoodnowy, w tym czerniaków, tłuszczakomięsaków, raków wątrobowokomórkowych, raków urotelialnych, płaskonabłonkowych języka, rdzeniaków i podtypów glejaków (w tym 83% pierwotnych glejaka wielopostaciowego, najczęstszego typu guza mózgu).
 • Mutacje TERT i ATRX wzajemnie się wykluczały, co sugeruje, że te dwa mechanizmy genetyczne zapewniają równoważne korzyści selektywnego wzrostu. Oprócz ich implikacji dla zrozumienia związku między telomerami a nowotworzeniem, mutacje TERT dostarczają biomarkera, który może być przydatny we wczesnym wykrywaniu guzów dróg moczowych i wątroby oraz pomagać w klasyfikacji i prognozowaniu guzów mózgu.

Dysfunkcja telomerów powoduje zaburzenia metaboliczne i mitochondrialne.

 1. Dysfunkcja telomerów aktywuje zatrzymanie wzrostu komórek, w którym pośredniczy p53, starzenie się i apoptozę, powodując postępującą atrofię i pogorszenie czynności w tkankach o wysokim obrocie.
 2. Szerszy niekorzystny wpływ dysfunkcji telomerów w wielu tkankach, w tym w bardziej uśpionych układach, skłonił analizy sieci transkryptomicznej do zidentyfikowania wspólnych mechanizmów działających w hematopoetycznych komórkach macierzystych, sercu i wątrobie.
 3. Te bezstronne badania ujawniły głęboką represję receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów gamma, koaktywatorów 1 alfa i beta (PGC-1α i PGC-1β, znanych również odpowiednio jako Ppargc1a i Ppargc1b) oraz sieci w dół u myszy zerowej dla odwrotnej  transkryptazy telomerazy  ( Tert) lub  geny składnika RNA telomerazy  (Terc).
 4. Zgodnie z PGCs jako głównymi regulatorami fizjologii i metabolizmu mitochondriów, dysfunkcja telomerów jest związana z upośledzoną biogenezą i funkcją mitochondriów, zmniejszoną glukoneogenezą, kardiomiopatią i wzrostem reaktywnych form tlenu.
 5. W sytuacji dysfunkcji telomerów wymuszona ekspresja Tert lub PGC-1α lub delecja p53 w linii zarodkowej (znana również jako Trp53) zasadniczo przywraca ekspresję sieci PGC, oddychanie mitochondrialne, czynność serca i glukoneogenezę.
 6. Wykazujemy, że dysfunkcja telomerów aktywuje p53, które z kolei wiąże i tłumi promotory PGC-1α i PGC-1β, tworząc w ten sposób bezpośrednie połączenie między telomerem a biologią mitochondriów.

Telomerase Reverse Transcriptase Rabbit pAb

E2160502 EnoGene 100ul 225 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase Rabbit pAb

E2382962 EnoGene 100ul 225 EUR

Telomerase reverse transcriptase

E8ET1702-22 EnoGene 100ul 275 EUR

Telomerase reverse transcriptase

AP88607 SAB 1mg 2640 EUR

Telomerase reverse transcriptase

AP88646 SAB 1mg 2640 EUR

Telomerase reverse transcriptase

AP88990 SAB 1mg 2640 EUR

Telomerase reverse transcriptase

AP89047 SAB 1mg 2640 EUR

Telomerase reverse transcriptase

AP79299 SAB 1mg 2640 EUR

Telomerase reverse transcriptase Antibody

49336 SAB 100ul 499 EUR

Telomerase reverse transcriptase Antibody

49336-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Telomerase reverse transcriptase Antibody

49336-50ul SAB 50ul 286.8 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAC241Ra01-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAC241Hu01-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAC241Mu01-APC Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Polyclonal Antibody to Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

PAC241Hu01 Cloud-Clone 100ul 245 EUR

Polyclonal Antibody to Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

PAC241Mu01 Cloud-Clone 100ul 252 EUR

Polyclonal Antibody to Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

PAC241Ra01 Cloud-Clone 100ul 266 EUR

Monoclonal Antibody to Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

MAC241Ra21 Cloud-Clone 100ul 280 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase Mouse mAb

E2222764 EnoGene 100ul 255 EUR

Human Telomerase reverse transcriptase (TERT)

1-CSB-EP023391HU Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Mouse Telomerase reverse transcriptase (Tert)

1-CSB-EP023391MO Cusabio
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug

Telomerase Reverse Transcriptase Rabbit mAb

E2R382962 EnoGene 100ul 275 EUR

Telomerase reverse transcriptase Antibody (HRP)

20-abx108799 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC241Ra01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase reverse transcriptase Antibody (FITC)

20-abx107379 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx110254 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx103374 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx103375 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx103376 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx146885-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx147263-100ug Abbexa 100 ug 526.8 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx016155-100ug Abbexa 100 ug 493.2 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027802-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027802-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027803-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027803-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx002167 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx211395 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx211411 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx211412 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx174734 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx174735 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx224167-100ug Abbexa 100 ug 493.2 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx324319 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx324977 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx300609 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx433353-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx323591 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

20-abx339525 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx002167-100l Abbexa 100 µl 400 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx002167-20l Abbexa 20 µl 175 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx002167-50l Abbexa 50 µl 275 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103374-100g Abbexa 100 µg 750 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103374-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103374-50g Abbexa 50 µg 337.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103375-100g Abbexa 100 µg 775 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103375-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103375-50g Abbexa 50 µg 350 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103376-100g Abbexa 100 µg 812.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103376-20g Abbexa 20 µg 287.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx103376-50g Abbexa 50 µg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx110254-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx211395-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx211395-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx211411-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx211411-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx211412-100l Abbexa 100 µl 350 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx211412-50l Abbexa 50 µl 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx174734-1ml Abbexa 1 ml 787.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx174735-100l Abbexa 100 µl 850 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx174735-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx174735-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027802-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx027803-400l Abbexa 400 µl 518.75 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx016155-1mg Abbexa 1 mg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx300609-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx300609-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx300609-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx224167-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx324977-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx324977-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx339525-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx339525-20g Abbexa 20 µg 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx339525-50g Abbexa 50 µg 350 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx402409-100g Abbexa 100 µg 287.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx433353-100g Abbexa 100 µg 387.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx323591-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx323591-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx324319-100g Abbexa 100 µg 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody

abx324319-50g Abbexa 50 µg 187.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAC241Hu01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC241Mu01-APC-Cy7 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul

Telomerase reverse transcriptase Antibody (Biotin)

20-abx105964 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E02T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E02T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E02T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E07T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E07T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E07T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E08T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E08T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E08T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

EK4313 SAB 96 tests 799 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA Kit

IRTTERTKT Innovative research each 790 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPC241Hu01 Cloud-Clone 10ug 164 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

4-RPC241Hu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPC241Mu01 Cloud-Clone 10ug 186 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

4-RPC241Mu01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPC241Ra01 Cloud-Clone 10ug 194 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

4-RPC241Ra01 Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43963-100ug Biomatik Corporation 100ug 504.9 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43963-1mg Biomatik Corporation 1mg 2238.6 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43963-50ug Biomatik Corporation 50ug 405.9 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43964-100ug Biomatik Corporation 100ug 570.9 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43964-1mg Biomatik Corporation 1mg 2533.7 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43964-50ug Biomatik Corporation 50ug 459.8 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43965-100ug Biomatik Corporation 100ug 599.5 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43965-1mg Biomatik Corporation 1mg 2653.3 EUR

Recombinant Telomerase Reverse Transcriptase (TERT)

RPU43965-50ug Biomatik Corporation 50ug 480.7 EUR

Goat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E06T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E06T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E06T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E03T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E03T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E03T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E01T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E01T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E01T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

EK4312 SAB 96 tests 599 EUR

Human Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

EK4314 SAB 96 tests 599 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

20-abx069253 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Rabbit Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E04T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E04T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E04T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Monkey Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E09T0601-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E09T0601-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Telomerase Reverse Transcriptase ELISA kit

E09T0601-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Bovine Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

EK4311 SAB 96 tests 739 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

abx069253-10mg Abbexa 10 mg 237.5 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

abx069253-50mg Abbexa 50 mg 425 EUR

Telomerase reverse transcriptase Polyclonal Antibody

42529 SAB 100μg 390 EUR

Telomerase reverse transcriptase Polyclonal Antibody

42529-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Telomerase reverse transcriptase Conjugated Antibody

C49336 SAB 100ul 476.4 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

20-abx300610 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

abx108799-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

abx108799-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

abx108799-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

abx300610-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

abx300610-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (HRP)

abx300610-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

20-abx069251 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

20-abx069252 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

20-abx300611 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

abx107379-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

abx107379-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

abx107379-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

abx069251-1g Abbexa 1 g 375 EUR

Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

abx069251-250mg Abbexa 250 mg 212.5 EUR

Mouse Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein

abx069252-5mg Abbexa 5 mg 412.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

abx300611-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

abx300611-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Antibody (FITC)

abx300611-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) CLIA Kit

20-abx493565 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

abx575325-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Cow Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

abx519511-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

abx519512-96tests Abbexa 96 tests 1093.2 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

20-abx156136 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

abx360598-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

DLR-TERT-Ra DL Develop 96T 499 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

DLR-TERT-Ra-48T DL Develop 48T 658.8 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

DLR-TERT-Ra-96T DL Develop 96T 861.6 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

DL-TERT-Ra DL Develop 96T 475 EUR

Dog TERT/ Telomerase reverse transcriptase ELISA Kit

E0100Do Sunlong 1 Kit 630 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

E01A16892 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E02T0063-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E02T0063-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E02T0063-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E07T0063-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E07T0063-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E07T0063-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E08T0063-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E08T0063-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA kit

E08T0063-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

EKN48699-48T Biomatik Corporation 48T 410.83 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

EKN48699-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2787.78 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

EKN48699-96T Biomatik Corporation 96T 586.9 EUR

Rat Telomerase reverse transcriptase, Tert ELISA KIT

ELI-06852r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rat TERT(Telomerase Reverse Transcriptase) ELISA Kit

ELK7049-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rat TERT(Telomerase Reverse Transcriptase) ELISA Kit

ELK7049-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

EK16835 SAB 96Т 768 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

EKU07588-48T Biomatik Corporation 48T 603.26 EUR

Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) ELISA Kit

EKU07588-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4093.55 EUR
Proponujemy, że ta oś telomer-p53-PGC przyczynia się do niewydolności narządowej i metabolicznej oraz do zmniejszenia sprawności organizmu w przypadku dysfunkcji telomerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *