Metody monitorowania funkcjonalnych subproteomów inhibitorów proteazy SERPIN

  • Konformacyjne warianty unikalnej rodziny inhibitorów proteaz, określane jako SERPIN, są najczęściej niedostatecznie reprezentowane w analizach proteomicznych. Ogranicza to zrozumienie złożonej regulacji, jaką ta rodzina białek przedstawia sieciom w sieci interakcji proteaz.
  • Używając separacji opartej na kulkach, zapewnianej przez rodzinę produktów wzbogacania proteomicznego, w szczególności  AlbuVoid ™ i AlbuSorb, demonstrujemy ich użyteczność w badaniach nad SERPINami w surowicy . Sugerujemy również ich zastosowanie do opracowania profili funkcjonalnych proteoform SERPIN oraz sposobu, w jaki mogą one ustalić związki z fenotypami chorób, mutacjami genów i rozregulowanymi mechanizmami.

  Identyfikacja funkcjonalnych biomarkerów metabolicznych z surowicy pacjenta chorego na raka płuca przy użyciu technologii PEP

  Przeprogramowany metabolizm to nowy znak rozpoznawczy raka. W wielu typach raka większość genów szlaku glikolitycznego ulega nadekspresji, co odzwierciedla istotną zmianę metabolizmu podczas rozwoju raka. Przeprogramowany metabolizm przyczynia się do rozwoju raka na wiele sposobów, od dostarczania zwiększonego zapotrzebowania na energię do tworzenia mikrośrodowiska odpowiedniego dla wzrostu guza i tłumienia ludzkiego systemu nadzoru immunologicznego.

  1. W tym badaniu zastosowano odgórne podejście proteomiki funkcjonalnej do systematycznego monitorowania aktywności enzymów metabolicznych w rozpuszczonych białkach surowicy wytworzonych przez zmodyfikowaną separację w żelu 2-D, a następnie płytkę do wymywania białek, metodę zwaną zbiorczo PEP.
  2. Odkryliśmy, że wzbogacenie białek o niskiej liczebności produktem opartym na kulkach o nazwie  AlbuVoid (,) jest ważne dla zwiększenia liczby obserwowalnych cech i zwiększenia poziomu sygnału możliwego do uzyskania z zastosowanego testu.
  3. Z naszych metod wykryto znaczące aktywności enzymów metabolicznych w surowicach zarówno zdrowych, jak i pacjentów z rakiem płuc w wielu frakcjach po elucji białek rozdzielonych na żelu 2-D do elucji białek
  4. Płyta (PEP). Osiemnaście frakcji z najbardziej dramatyczną różnicą w aktywności enzymów metabolicznych między surowicą normalną a surowicą pacjentów z rakiem płuc zostało poddanych identyfikacji białek metodą spektrometrii mas. Białka z glikolitycznego szlaku metabolicznego, takie jak
  5. Zidentyfikowano GAPDH wraz z innymi białkami nieprzypisanymi wcześniej do szlaku glikolitycznego. Dalsza weryfikacja za pomocą komercyjnie oczyszczonej GAPDH wykazała, że ​​dodanie oczyszczonego GAPDH do zastosowanego systemu oznaczania enzymów metabolicznych zwiększyło aktywność enzymu, wykazując, że białka zidentyfikowane za pomocą technologii PEP i spektrometrii mas mogą być dalej weryfikowane za pomocą testu biologicznego.
  6. W badaniu tym zidentyfikowano kilka potencjalnych funkcjonalnych biomarkerów enzymatycznych z surowicy pacjentów cierpiących na raka płuc, co zapewnia alternatywne i uzupełniające podejście do przypisywania sekwencji do odkrycia biomarkerów w chorobach człowieka.

  Wzbogacanie proteomu opartego na kulkach poprawia właściwości płytki do wymywania białek (PEP) w celu funkcjonalnego profilowania proteomicznego.

  1. Opracowano nowatorską technologię proteomiki funkcjonalnej o nazwie PEP (Protein Elution Plate) w celu oddzielania złożonych proteomów od źródeł naturalnych i systematycznej analizy funkcji białek. Technologia wykorzystuje wysoką rozdzielczość dwuwymiarowej elektroforezy żelowej (żele 2-D). Modyfikacja warunków elektroforetycznych w połączeniu z płytką do elucji białek o wysokiej rozdzielczości wspomaga odzyskiwanie funkcjonalnie aktywnych białek. Ponieważ rozdzielczość 2DE (2-wymiarowa elektroforeza) może być ograniczona przez obciążenie białka, zbadaliśmy zastosowanie technologii wzbogacania opartych na kulkach, zwanych AlbuVoid i KinaSorb, aby określić ich wpływ na cechy proteomiczne, które można wygenerować z platformy PEP.
  2. Korzystając z różnych substratów i testów aktywności enzymów, informujemy o korzyściach płynących z połączenia wzbogacania opartego na kulkach w celu poprawy raportu sygnału i cech generowanych dla aktywności heksokinazy, kinazy białkowej, proteazy i fosfatazy alkalicznej. W rezultacie technologia PEP umożliwia systematyczną analizę dużych rodzin enzymów i może zbudować kompleksowy obraz funkcji białek na podstawie złożonego proteomu, zapewniając wgląd biologiczny, którego w innym przypadku nie można byłoby zaobserwować, gdyby przeanalizowano tylko obfitość białek.

  Ferroptoza: zależna od żelaza forma nieapoptotycznej śmierci komórek.

  Nieapoptotyczne formy śmierci komórek mogą ułatwiać selektywną eliminację niektórych komórek nowotworowych lub być aktywowane w określonych stanach patologicznych. Onkogenna, selektywna w stosunku do RAS letalna erastyna drobnocząsteczkowa wyzwala unikalną zależną od żelaza formę nieapoptotycznej śmierci komórek, którą nazywamy ferroptozą. Ferroptoza zależy od wewnątrzkomórkowego żelaza, ale nie od innych metali, i jest morfologicznie, biochemicznie i genetycznie odrębna od apoptozy, martwicy i autofagii.
  Identyfikujemy drobnocząsteczkową ferrostatynę-1 jako silny inhibitor ferroptozy w komórkach rakowych i indukowanej glutaminianem śmierci komórek w wycinkach organotypowego mózgu szczura, co sugeruje podobieństwa między tymi dwoma procesami. Rzeczywiście, erastyna, podobnie jak glutaminian, hamuje wychwyt cystyny ​​przez antyporter cystyna/glutaminian (układ x(c)(-)), tworząc  pustkę  w obronie antyoksydacyjnej komórki i ostatecznie prowadząc do śmierci oksydacyjnej zależnej od żelaza. Zatem aktywacja ferroptozy powoduje nieapoptotyczne zniszczenie niektórych komórek nowotworowych, natomiast zahamowanie tego procesu może chronić organizmy przed neurodegeneracją.

  Geneza i wpływ funkcjonalny zmienności liczby kopii w genomie człowieka.

  • Warianty strukturalne DNA większe niż 1 kilozasada odpowiadają za większość zasad, które różnią się w ludzkich genomach, ale wciąż są stosunkowo niedostatecznie ustalone. Tutaj używamy kafelkowych mikromacierzy oligonukleotydowych, składających się z 42 milionów sond, aby wygenerować kompleksową mapę 11700 zmian liczby kopii (CNV) większych niż 443 pary zasad, z których większość (8 599) została zweryfikowana niezależnie. Dla 4978 z tych CNV wygenerowaliśmy referencyjne genotypy od 450 osobników pochodzenia europejskiego, afrykańskiego lub wschodnioazjatyckiego.
  • Dominujące mechanizmy mutacji różnią się w zależności od klas wielkości CNV. Retrotranspozycja spowodowała zduplikowanie i wstawienie kilku kodujących i niekodujących segmentów DNA losowo wokół genomu. Ponadto, przez korelację ze znanymi polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (SNP) związanymi z cechami, zidentyfikowaliśmy 30 loci z CNV, które są kandydatami do wpływania na podatność na choroby.
  • Mimo to, po ocenie kompletności naszej mapy i wzorców nierównowagi sprzężeń między CNV i SNP, dochodzimy do wniosku, że w przypadku złożonych cech  pustka dziedziczności  pozostawiona przez badania asocjacyjne całego genomu nie zostanie wyjaśniona przez powszechne CNV.

  Porowatość rusztowań z biomateriałów 3D a osteogeneza.

  1. Porowatość i wielkość porów rusztowań z biomateriału odgrywają kluczową rolę w tworzeniu kości in vitro i in vivo. W niniejszym przeglądzie zbadano stan wiedzy na temat zależności między porowatością a wielkością porów biomateriałów stosowanych do regeneracji kości.
  2. Omówiono wpływ tych cech morfologicznych na osteogenezę in vitro i in vivo, a także związki z właściwościami mechanicznymi rusztowań.
  3. In vitro niższa porowatość stymuluje osteogenezę, hamując proliferację komórek i wymuszając agregację komórek. W przeciwieństwie do tego, in vivo wyższa porowatość i wielkość porów skutkują większym wrastaniem kości, co potwierdza brak doniesień wykazujących lepsze wyniki osteogeniczne dla rusztowań o małej   objętości pustych przestrzeni.
  4. Jednak ten trend powoduje pogorszenie właściwości mechanicznych, ustalając w ten sposób górną granicę funkcjonalną wielkości porów i porowatości. W związku z tym należy osiągnąć równowagę w zależności od naprawy, tempa przebudowy i tempa degradacji materiału rusztowania. Na podstawie wczesnych badań uważa się, że minimalne wymaganie dotyczące rozmiaru porów wynosi około 100 mikrometrów ze względu na rozmiar komórek, wymagania dotyczące migracji i transportu.
  5. Jednak zalecane są rozmiary porów >300 mikrometrów, ze względu na zwiększone tworzenie nowych kości i tworzenie się naczyń włosowatych. Wykazano, że z powodu unaczynienia wielkość porów wpływa na progresję osteogenezy. Małe pory sprzyjały niedotlenieniu i indukowały tworzenie się chrzęstno-kostnych przed osteogenezą, podczas gdy duże pory, które są dobrze unaczynione, prowadzą do osteogenezy bezpośredniej (bez wcześniejszego tworzenia chrząstki).
  6. Gradienty w rozmiarach porów są zalecane do przyszłych badań skoncentrowanych na tworzeniu wielu tkanek i interfejsów tkankowych.

  AlbuVoid™ Kit

  AVK-05 Biotech Support Group 5 preps 486 EUR

  AlbuVoid™ Kit

  AVK-10 Biotech Support Group 10 preps 640 EUR

  AlbuVoid™ Kit

  AVK-50 Biotech Support Group 50 preps 1990 EUR

  AlbuVoid™ PLUS Kit

  NP-AVK-05 Biotech Support Group 5 preps 486 EUR

  AlbuVoid™ PLUS Kit

  NP-AVK-10 Biotech Support Group 10 preps 695 EUR

  AlbuVoid™ PLUS Kit

  NP-AVK10 Biotech Support Group 10 preps 704.4 EUR

  AlbuVoid Buffer Kit - 1000

  AVBK-1000 Biotech Support Group 1000 mL 1399.2 EUR

  AlbuVoid Buffer Kit - 500

  AVBK-50 Biotech Support Group 50 mL 495 EUR

  AlbuVoid Buffer Kit - 500

  AVBK-500 Biotech Support Group 500 mL 738 EUR

  AlbuVoid Wash Buffer AVWB

  AVWB-1000 Biotech Support Group 1000 mL 547.2 EUR

  AlbuVoid Wash Buffer AVWB

  AVWB-500 Biotech Support Group 500 mL 294 EUR

  AlbuVoid Binding Buffer AVBB

  AVBB-1000 Biotech Support Group 1000 mL 547.2 EUR

  AlbuVoid Binding Buffer AVBB

  AVBB-500 Biotech Support Group 500 mL 294 EUR

  AlbuVoid Elution Buffer AVEB

  AVEB-1000 Biotech Support Group 1000 mL 547.2 EUR

  AlbuVoid Elution Buffer AVEB

  AVEB-500 Biotech Support Group 500 mL 294 EUR

  AlbuVoid Wash Buffer AVWB™

  AVWB-50 Biotech Support Group 50 mL 175 EUR

  AlbuVoid Binding Buffer AVBB™

  AVBB-50 Biotech Support Group 50 mL 175 EUR

  AlbuVoid Elution Buffer AVEB™

  AVEB-50 Biotech Support Group 50 mL 175 EUR

  AlbuVoid™ LC-MS On-Bead For Serum Proteomics

  AVB-MS05 Biotech Support Group 5 preps 454.8 EUR

  AlbuVoid™ LC-MS On-Bead For Serum Proteomics

  AVB-MS10 Biotech Support Group 10 preps 585 EUR

  AlbuSorb™ LS (suspension) Kit (processes 25 preps)

  ALS385-25 Biotech Support Group 2.5 ml AlbuSorb suspension (includes 25 spin-filter assemblies and buffer) 460 EUR

  AXYPREP MAG PLASMID KIT- SMALL - 10PREPS- (SAMPLE SIZE)

  MAG-P-10 CORNING 1/pk 104.4 EUR

  PstI, 100 preps

  FDRE1320 Vivantis each Ask for price

  SalI, 100 preps

  FDRV1326 Vivantis each Ask for price

  p21-Reporter

  PVT39743 Nova Lifetech 2ug 280 EUR

  EcoRI, 100 preps

  FDRE1260 Vivantis each Ask for price

  BamHI, 100 preps

  FDRV1138 Vivantis each Ask for price

  PCR Clean-Up Mini Kit (200prep)

  FAPCK-001-1 Favorgen 200 preps 202.8 EUR

  PCR Clean-Up Mini Kit (300prep)

  FAPCK-001-2 Favorgen 300 preps 226.8 EUR

  PCR Clean-Up Mini Kit (200prep)

  FAPCK_001-1 Favorgen 1 kit 54 EUR

  PCR Clean-Up Mini Kit (300prep)

  FAPCK_001-2 Favorgen 1 kit 69.5 EUR

  AhlI, 25 preps

  FDRE1118 Vivantis each Ask for price

  AluI, 25 preps

  FDRE1120 Vivantis each Ask for price

  ApaI, 50 preps

  FDRE1124 Vivantis each Ask for price

  HpaI, 50 preps

  FDRE1280 Vivantis each Ask for price

  MluI, 25 preps

  FDRE1294 Vivantis each Ask for price

  PceI, 25 preps

  FDRE1308 Vivantis each Ask for price

  SmaI, 50 preps

  FDRE1336 Vivantis each Ask for price

  SphI, 50 preps

  FDRV1340 Vivantis each Ask for price

  XbaI, 50 preps

  FDRV1364 Vivantis each Ask for price

  Plant Total RNA Mini Kit (100prep)

  APPRK_100 Alphagen Biotech 100 extractions 80 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (100prep)

  FAPRK-001-1 Favorgen 100 preps 259.2 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (300prep)

  FAPRK-001-2 Favorgen 300 preps 484.8 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (100prep)

  FAPRK_001-1 Favorgen 1 kit 90 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (300prep)

  FAPRK_001-2 Favorgen 1 kit 235.5 EUR

  Whole Blood RNA Mini Kit (100prep)

  FAWBR_100 Favorgen 1 kit 112 EUR

  HindIII, 100 preps

  FDRV1276 Vivantis each Ask for price

  AsiGI, 25 preps

  FDRE1126 Vivantis each Ask for price

  EcoRV, 50 preps

  FDRE1262 Vivantis each Ask for price

  HinfI, 50 preps

  FDRE1278 Vivantis each Ask for price

  BgIII, 50 preps

  FDRV1144 Vivantis each Ask for price

  Tissue Total RNA Mini Kit (100prep)

  APTRK_100 Alphagen Biotech 100 extractions 80 EUR

  Tissue Total RNA Mini Kit (100prep)

  FATRK-001-1 Favorgen 100 preps 259.2 EUR

  Tissue Total RNA Mini Kit (300prep)

  FATRK-001-2 Favorgen 300 preps 484.8 EUR

  Tissue Total RNA Mini Kit (100prep)

  FATRK_001-1 Favorgen 1 kit 90 EUR

  Tissue Total RNA Mini Kit (300prep)

  FATRK_001-2 Favorgen 1 kit 235.5 EUR

  GenUP gDNA Kit (250 preps)

  BRBR0700603 Westburg each 921.05 EUR

  PCR Clean-Up Mini Kit (50prep)

  FAPCK-001 Favorgen 50 preps 144 EUR

  PCR Clean-Up Mini Kit (50prep)

  FAPCK_001 Favorgen 1 kit 16 EUR

  Acc65I, 50 preps

  FDRE1104 Vivantis each Ask for price

  Bsp19I, 25 preps

  FDRE1190 Vivantis each Ask for price

  BstMAI, 25 preps

  FDRE1226 Vivantis each Ask for price

  FauNDI, 50 preps

  FDRE1266 Vivantis each Ask for price

  Plant Total RNA Mini Kit (50prep)

  APPRK_050 Alphagen Biotech 50 extractions 45 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (50prep)

  FAPRK-001 Favorgen 50 preps 198 EUR

  Plant Total RNA Maxi Kit (10prep)

  FAPRK-002 Favorgen 10 preps 241.2 EUR

  Plant Total RNA Maxi Kit (24prep)

  FAPRK-002-1 Favorgen 24 preps 380.4 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (50prep)

  FAPRK_001 Favorgen 1 kit 50.5 EUR

  Plant Total RNA Maxi Kit (10prep)

  FAPRK_002 Favorgen 1 kit 78.5 EUR

  Whole Blood RNA Mini Kit (50prep)

  FAWBR_050 Favorgen 1 kit 62 EUR

  MicroElute PCR Clean Up Kit (200prep)

  FAMPK-001-1 Favorgen 200 preps 224.4 EUR

  Soil DNA Isolation Mini Kit (100prep)

  FASOI-001-1 Favorgen 100 preps 241.2 EUR

  Soil DNA Isolation Mini Kit (100prep)

  FASOI_001-1 Favorgen 1 kit 90 EUR

  Soil RNA Isolation Mini Kit (100prep)

  FASRK-100 Favorgen 100 preps 224.4 EUR

  Sfr274I, 25 preps

  FDRE1332 Vivantis each Ask for price

  Tissue Total RNA Mini Kit (50prep)

  APTRK_050 Alphagen Biotech 50 extractions 45 EUR

  Tissue Total RNA Mini Kit (50prep)

  FATRK-001 Favorgen 50 preps 198 EUR

  Tissue Total RNA Maxi Kit (10prep)

  FATRK-003 Favorgen 10 preps 241.2 EUR

  Tissue Total RNA Maxi Kit (24prep)

  FATRK-003-1 Favorgen 24 preps 380.4 EUR

  Tissue Total RNA Mini Kit (50prep)

  FATRK_001 Favorgen 1 kit 50.5 EUR

  Tissue Total RNA Maxi Kit (10prep)

  FATRK_003 Favorgen 1 kit 78.5 EUR

  GF-1 PCR Clean-up Kit, 100 preps

  GF-PC-100 Vivantis each Ask for price

  GF-1 PCR Clean-up Kit, 200 preps

  GF-PC-200 Vivantis each Ask for price

  GenUP Plant DNA Kit (250 preps)

  BRBR0700803 Westburg each 1013.7 EUR

  GenUP Total RNA Kit (250 preps)

  BRBR0700903 Westburg each 1313.45 EUR

  GenUP Blood DNA Kit (250 preps)

  BRBR0701303 Westburg each 839.3 EUR

  GenUP Blood RNA Kit (250 preps)

  BRBR0701403 Westburg each 1297.1 EUR

  GenUP Plant RNA Kit (250 preps)

  BRBR0701503 Westburg each 1476.95 EUR

  GenUP Micro RNA Kit (250 preps)

  BRBR0701903 Westburg each 1558.7 EUR

  GEL Purification Mini Kit (200prep)

  FAGPK-001-1 Favorgen 200 preps 202.8 EUR

  GEL Purification Mini Kit (300prep)

  FAGPK-001-2 Favorgen 300 preps 226.8 EUR

  GEL Purification Mini Kit (200prep)

  FAGPK_001-1 Favorgen 1 kit 54 EUR

  GEL Purification Mini Kit (300prep)

  FAGPK_001-2 Favorgen 1 kit 69.5 EUR

  Psp124BI, 25 preps

  FDRE1312 Vivantis each Ask for price

  GenUP gDNA Kit (10 preps)

  BRBR0700601 Westburg each 69.22 EUR

  GenUP gDNA Kit (50 preps)

  BRBR0700602 Westburg each 224 EUR

  Food DNA Extraction Kit I(50prep)

  FDK-1050 Favorgen 50 preps 328.8 EUR

  Food DNA Extraction Kit I(50prep)

  FDK_1050 Favorgen 1 kit 134.5 EUR

  DNA/RNA/PROTEIN EXTRACT 50PREP

  IB47701 IBI Scientific - 401.2 EUR

  GEL/PCR Purification Mini Kit (100prep)

  APGCK_100 Alphagen Biotech 100 extractions 20 EUR

  GEL/PCR Purification Mini Kit (300prep)

  APGCK_300 Alphagen Biotech 300 extractions 50 EUR

  GEL/PCR Purification Mini Kit (100prep)

  FAGCK-001 Favorgen 100 preps 154.8 EUR

  GEL/PCR Purification Mini Kit (300prep)

  FAGCK-001-1 Favorgen 300 preps 206.4 EUR

  GEL/PCR Purification Mini Kit (100prep)

  FAGCK_001 Favorgen 1 kit 22.5 EUR

  GEL/PCR Purification Mini Kit (300prep)

  FAGCK_001-1 Favorgen 1 kit 78.5 EUR

  Soil DNA Plus Isolation Mini Kit (100prep)

  FAPSO-001-1 Favorgen 100 preps 241.2 EUR

  GenUP Plasmid Kit (250 preps)

  BRBR0700203 Westburg each 511.21 EUR

  GenUP Virus DNA/RNA Kit (250 preps)

  BRBR0701103 Westburg each 1313.45 EUR

  MicroElute PCR Clean Up Kit (50prep)

  FAMPK-001 Favorgen 50 preps 151.2 EUR

  Soil DNA Isolation Mini Kit (50prep)

  FASOI-001 Favorgen 50 preps 189.6 EUR

  Soil DNA Isolation Midi Kit (24prep)

  FASOI-002 Favorgen 24 preps 259.2 EUR

  Soil DNA Isolation Mini Kit (50prep)

  FASOI_001 Favorgen 1 kit 45 EUR

  Soil RNA Isolation Mini Kit (50prep)

  FASRK-001 Favorgen 50 preps 180 EUR

  Gel Extraction Kit (100 preps)

  9K-006-0001 Bio Basic 100preps 283.42 EUR

  Gel Extraction Kit (200 preps)

  9K-006-0002 Bio Basic 200preps, 200prep 418.09 EUR

  GF-1 Gel DNA Recovery Kit, 100 preps

  GF-GP-100 Vivantis each Ask for price

  GF-1 Gel DNA Recovery Kit, 200 preps

  GF-GP-200 Vivantis each Ask for price

  GenUP PCR Cleanup Kit (250 preps)

  BRBR0700303 Westburg each 511.21 EUR

  AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 50 ML - 1110 PREPS

  MAG-PCR-CL-50 CORNING 1/pk 694.8 EUR

  GEL Purification Mini Kit (50prep)

  FAGPK-001 Favorgen 50 preps 144 EUR

  GEL Purification Mini Kit (50prep)

  FAGPK_001 Favorgen 1 kit 16 EUR

  GF-1 PCR Clean-up Kit, 50 preps

  GF-PC-050 Vivantis each Ask for price

  GenUP Plant DNA Kit (10 preps)

  BRBR0700801 Westburg each 75.21 EUR

  GenUP Plant DNA Kit (50 preps)

  BRBR0700802 Westburg each 247.98 EUR

  GenUP Total RNA Kit (10 preps)

  BRBR0700901 Westburg each 97.01 EUR

  GenUP Total RNA Kit (50 preps)

  BRBR0700902 Westburg each 321.01 EUR

  GenUP Blood DNA Kit (10 preps)

  BRBR0701301 Westburg each 63.22 EUR

  GenUP Blood DNA Kit (50 preps)

  BRBR0701302 Westburg each 206.01 EUR

  GenUP Blood RNA Kit (10 preps)

  BRBR0701401 Westburg each 95.38 EUR

  GenUP Blood RNA Kit (50 preps)

  BRBR0701402 Westburg each 317.19 EUR

  GenUP Plant RNA Kit (10 preps)

  BRBR0701501 Westburg each 109 EUR

  GenUP Plant RNA Kit (50 preps)

  BRBR0701502 Westburg each 362.43 EUR

  GenUP Micro RNA Kit (10 preps)

  BRBR0701901 Westburg each 117.18 EUR

  GenUP Micro RNA Kit (50 preps)

  BRBR0701902 Westburg each 382.59 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  APPDE_100 Alphagen Biotech 100 extractions 20 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)

  APPDE_300 Alphagen Biotech 300 extractions 50 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FAPDE-001 Favorgen 100 preps 168 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)

  FAPDE-001-1 Favorgen 300 preps 241.2 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FAPDE-100 Cusabio 100 preps 154.8 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)

  FAPDE-300 Favorgen 300 preps 206.4 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FAPDE_001 Favorgen 1 kit 31.5 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)

  FAPDE_001-1 Favorgen 1 kit 106.5 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FAPDE_100 Favorgen 1 kit 22.5 EUR

  Plasmid DNA Extraction Mini Kit (300prep)

  FAPDE_300 Favorgen 1 kit 78.5 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (100prep), for Woody Plant

  FAPRK-003-1 Favorgen 100 preps 267.6 EUR

  GF-1 AmbiClean Kit (Gel & PCR), 100 preps

  GF-GC-100 Vivantis each Ask for price

  GF-1 AmbiClean Kit (Gel & PCR), 200 preps

  GF-GC-200 Vivantis each Ask for price

  AXYPREP MAG PCR CLEAN UP KIT- 5 ML - 110 PREPS

  MAG-PCR-CL-5 CORNING 1/pk 175.2 EUR

  GenUP PCR/Gel Cleanup Kit (250 preps)

  BRBR0700503 Westburg each 555.9 EUR

  Soil DNA Plus Isolation Mini Kit (50prep)

  FAPSO-001 Favorgen 50 preps 189.6 EUR

  Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (100prep)

  APBRK_100 Alphagen Biotech 100 extractions 80 EUR

  Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (100prep)

  FABRK-001-1 Favorgen 100 preps 259.2 EUR

  Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (300prep)

  FABRK-001-2 Favorgen 300 preps 484.8 EUR

  Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (100prep)

  FABRK_001-1 Favorgen 1 kit 90 EUR

  Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit (300prep)

  FABRK_001-2 Favorgen 1 kit 235.5 EUR

  YEA-His Spin Kit unit: 20 Preps

  FYP102-20P Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  GenUP Plasmid Kit (10 preps)

  BRBR0700201 Westburg each 39.79 EUR

  GenUP Plasmid Kit (50 preps)

  BRBR0700202 Westburg each 124.81 EUR

  GenUP Virus DNA/RNA Kit (10 preps)

  BRBR0701101 Westburg each 97.01 EUR

  GenUP Virus DNA/RNA Kit (50 preps)

  BRBR0701102 Westburg each 321.01 EUR

  PCR Purification Kit (100 preps)

  9K-006-0003 Bio Basic 100preps 268.8 EUR

  PCR Purification Kit (200 preps)

  9K-006-0004 Bio Basic 200preps, 200prep 373.2 EUR

  Plasmid Miniprep Kit (100 preps)

  9K-006-0009 Bio Basic 100preps 246.88 EUR

  Plasmid Miniprep Kit (200 preps)

  9K-006-0010 Bio Basic 200preps, 200prep 328.31 EUR

  Deoxy+ OneStep RT-PCR Kit, 100 preps

  FYT503-100P Yeastern Biotech 1 vial Ask for price

  GenUP Bacteria gDNA Kit (250 preps)

  BRBR0700703 Westburg each 981 EUR

  AXYPREP MAG DYECLEAN KIT- 250 ML - 25000 PREPS.

  MAG-DYECL-250 CORNING 1/pk 5018.4 EUR

  AXYPREP MAG DYECLEAN KIT- 50 ML - 5000 PREPS

  MAG-DYECL-50 CORNING 1/pk 1281.6 EUR

  FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)

  FAGDC-001-1 Favorgen 200 preps 244.8 EUR

  FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)

  FAGDC_001-1 Favorgen 1 kit 81 EUR

  Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (100prep)

  FAVNK-002-1 Favorgen 100 preps 259.2 EUR

  Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (300prep)

  FAVNK-002-2 Favorgen 300 preps 476.4 EUR

  Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (100prep)

  FAVNK_002-1 Favorgen 1 kit 90 EUR

  Viral Nucleic Acid Extraction Kit II (300prep)

  FAVNK_002-2 Favorgen 1 kit 230 EUR

  RNAspin Mini Kit 20 preps - EACH

  25050070 Scientific Laboratory Supplies EACH 160.65 EUR

  GF-1 Gel DNA Recovery Kit, 50 preps

  GF-GP-050 Vivantis each Ask for price

  GenUP PCR Cleanup Kit (10 preps)

  BRBR0700301 Westburg each 39.79 EUR

  GenUP PCR Cleanup Kit (50 preps)

  BRBR0700302 Westburg each 124.81 EUR

  AXYPREP MAG DYECLEAN KIT- 5 ML - 800 PREPS

  MAG-DYECL-5 CORNING 1/pk 253.2 EUR

  Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FABGK-100 Favorgen 100 preps 198 EUR

  Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep)

  FABGK-300 Favorgen 300 preps 319.2 EUR

  Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FABGK_100 Favorgen 1 kit 50.5 EUR

  Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep)

  FABGK_300 Favorgen 1 kit 174 EUR

  MicroElute GEL Purification Kit (200prep)

  FAMGK-001-1 Favorgen 200 preps 224.4 EUR

  Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FAPGK-001-1 Favorgen 100 preps 244.8 EUR

  Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (200prep)

  FAPGK-001-2 Favorgen 200 preps 328.8 EUR

  Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

  FAPGK_001-1 Favorgen 1 kit 81 EUR

  Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (200prep)

  FAPGK_001-2 Favorgen 1 kit 134.5 EUR

  Plant Total RNA Mini Kit (50prep), for Woody Plant

  FAPRK-003 Favorgen 50 preps 206.4 EUR

  GF-1 AmbiClean Kit (Gel & PCR), 50 preps

  GF-GC-050 Vivantis each Ask for price

  GenUP PCR/Gel Cleanup Kit (10 preps)

  BRBR0700501 Westburg each 43.6 EUR

  GenUP PCR/Gel Cleanup Kit (50 preps)

  BRBR0700502 Westburg each 136.8 EUR

  High Yield Plasmid Extraction Mini Kit (100prep)

  APHPD_100 Alphagen Biotech 100 extractions 28 EUR
  Nowe techniki wytwarzania, takie jak wytwarzanie form bez ciał stałych, mogą potencjalnie zostać wykorzystane do wytwarzania rusztowań o właściwościach morfologicznych i mechanicznych, zaprojektowanych w sposób bardziej selektywny, aby sprostać specyficznym potrzebom w zakresie naprawy kości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *