Czy choroby zębów są przykładami katastrof ekologicznych

 • Choroby zębów należą do najbardziej rozpowszechnionych i kosztownych chorób dotykających społeczeństwa uprzemysłowione, a mimo to można im bardzo zapobiegać. Mikroflora biofilmów płytki nazębnej z obszarów dotkniętych chorobą różni się od tej występującej w zdrowiu, chociaż domniemane patogeny często można wykryć w niewielkiej liczbie w normalnych miejscach.
 • W przypadku próchnicy następuje przesunięcie w kierunku dominacji środowiskowej bakterii Gram-dodatnich i kwasogennych (np. mutans streptococci i lactobacilli) kosztem gatunków wrażliwych na kwasy związanych ze szkliwem zdrowym. Z kolei liczba i udział bakterii bezwzględnie beztlenowych, w tym Gram-ujemnych gatunków proteolitycznych, wzrasta w chorobach przyzębia.
 • Podjęto badania modelowe z wykorzystaniem określonych konsorcjów bakterii jamy ustnej hodowanych w systemach planktonowych i biofilmowych, aby zidentyfikować czynniki środowiskowe odpowiedzialne za powodowanie tych szkodliwych zmian w mikroflorze płytki nazębnej.
 • Powtarzające się warunki niskiego pH (zamiast dostępności cukru per se) wybrane dla paciorkowców mutans i pałeczek kwasu mlekowego, podczas gdy wprowadzenie nowych białek gospodarza i glikoprotein  (jak to ma miejsce podczas reakcji zapalnej na płytkę nazębną) i towarzyszący wzrost lokalnego pH, wzbogacony o Gatunki Gram-ujemne beztlenowe i asaccharolityczne.
 • W badaniach tych podkreślono (a). znaczące właściwości płytki nazębnej jako biofilmu i społeczności drobnoustrojów oraz (b). dynamiczna relacja zachodząca między środowiskiem a składem mikroflory jamy ustnej.
 • Wynikiem badań była nowa hipoteza („hipoteza ekologicznej płytki nazębnej”), która ma lepiej opisywać związek między bakterią płytki nazębnej a gospodarzem w zdrowiu i chorobie.
 • W tej hipotezie zawarta jest koncepcja, że ​​chorobie można zapobiegać nie tylko poprzez bezpośrednie hamowanie domniemanych patogenów, ale także poprzez ingerencję w czynniki środowiskowe kierujące selekcją i  wzbogacaniem  tych bakterii. W ten sposób można przyjąć bardziej holistyczne podejście w strategiach kontroli i zarządzania chorobami.

Bakteriofagi przylegające do śluzu zapewniają odporność niepochodzącą od gospodarza.

 1. Powierzchnie śluzówki są głównym punktem wnikania patogenów i głównym miejscem obrony przed infekcją. Z tym śluzem związane są zarówno bakterie, jak i fagi.
 2. Tutaj pokazujemy, że stosunki fagów do bakterii wzrosły, w stosunku do sąsiedniego środowiska, na wszystkich pobranych powierzchniach błony śluzowej, od parzydełkowatych po ludzi. Badania in vitro komórek hodowli tkankowych ze śluzem powierzchniowym i bez niego wykazały, że ten wzrost liczebności fagów jest zależny od śluzu i chroni leżący poniżej nabłonek przed infekcją bakteryjną.
 3. Wzbogacenie  faga w śluzie następuje poprzez oddziaływania wiążące między  glikoproteinami mucyny  a domenami białek Ig-podobnych eksponowanymi na kapsydach faga. W szczególności fagowe domeny Ig-podobne wiążą zmienne reszty glikanowe, które opłaszczają   składnik śluzu będący glikoproteiną mucyny.
 4. Analiza metagenomiczna wykazała, że ​​białka Ig-podobne są obecne w fagach pobranych z wielu środowisk, w szczególności z miejsc sąsiadujących z powierzchniami błony śluzowej.
 5. W oparciu o te obserwacje przedstawiamy model przylegania bakteriofagów do śluzu, który zapewnia wszechobecną, ale niepochodzącą od gospodarza odporność na powierzchnie błony śluzowej. Model sugeruje, że powierzchnie błony śluzowej metazoan i fagi ewoluują wspólnie, aby utrzymać przyleganie fagów.
 6. Przynosi to korzyści gospodarzowi metazoan poprzez ograniczenie bakterii śluzowych i przynosi korzyści fagom poprzez częstsze interakcje z gospodarzami bakteryjnymi.
 7. Przedstawione tu zależności sugerują symbiotyczną relację między gospodarzami fagów i metazoan, która zapewnia nierozpoznaną wcześniej obronę przeciwdrobnoustrojową, która aktywnie chroni powierzchnie śluzówki.

Analiza N-glikoproteomu ludzkiego osocza za pomocą odejmowania powinowactwa immunologicznego, chemii hydrazydów i spektrometrii masowej.

 • Ogromna złożoność, szeroki zakres dynamiczny względnych obfitości interesujących nas białek (ponad 10 rzędów wielkości) i ogromna heterogeniczność (spowodowana modyfikacjami potranslacyjnymi, takimi jak glikozylacja) proteomu ludzkiego osocza krwi poważnie podważają możliwości istniejących metodologii analitycznych .
 • W tym miejscu opisujemy podejście do szerokiej analizy N – glikoprotein ludzkiego osocza  przy użyciu kombinacji odejmowania powinowactwa immunologicznego i  wychwytywania glikoprotein  w celu zmniejszenia zarówno zakresu stężeń białka, jak i ogólnej złożoności próbki. Sześć białek osocza o wysokim stężeniu zostało jednocześnie usuniętych przy użyciu wstępnie upakowanej kolumny z unieruchomionymi przeciwciałami. Następnie glikoproteiny N-połączone   wychwytywano ze zubożonego osocza przy użyciu żywicy hydrazydowej i trawiono enzymatycznie, a związane N-glikopeptydy uwalniano przy użyciu peptydo-N-glikozydazy F (PNGaza F).
 • Po silnym frakcjonowaniu kationowymiennym (SCX), deglikozylowane peptydy analizowano metodą kapilarnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą w połączeniu z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
 • Stosując rygorystyczne kryteria, z pewnością zidentyfikowano 2053 różnych N-glikopeptydów, obejmujących 303 nieredundantne N- glikoproteiny .
 • Ta  strategia wzbogacania  znacząco poprawiła wykrywanie i umożliwiła identyfikację szeregu białek o niskiej liczebności , czego przykładem jest białko antagonistyczne receptora interleukiny-1 (około 200 pg/ml), katepsyna L (około 1 ng/ml) i transformujący czynnik wzrostu beta 1 (około 2 ng/ml).
 • Zidentyfikowano łącznie 639 miejsc N-glikozylacji i wstępnie wykazano ogólną wysoką dokładność tych przypisań miejsc glikozylacji, ocenianą na podstawie dokładnego pomiaru masy przy użyciu chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości sprzężonej ze spektrometrią mas z cyklotronowym rezonansem jonów z transformacją Fouriera (LC-FTICR). .

Komórkowe zubożenie cholesterolu powoduje zrzucanie ludzkiego receptora interleukiny-6 przez ADAM10 i ADAM17 (TACE).

 1. Interleukina-6 (IL-6) aktywuje komórki poprzez wiązanie się z receptorem IL-6 związanym z błoną (IL-6R), a następnie tworzenie  homodimeru glikoproteiny  130.
 2. Komórki, które wyrażają  glikoproteinę  130, ale nie IL-6R, mogą być aktywowane przez IL-6 i rozpuszczalną IL-6R, która jest wytwarzana przez złuszczanie z powierzchni komórki lub przez alternatywne składanie. Tutaj pokazujemy, że ubytek cholesterolu w komórkach za pomocą metylo-beta-cyklodekstryny zwiększa wydalanie IL-6R niezależnie od aktywacji kinazy białkowej C, a zatem różni się od wydalania indukowanego estrem forbolu.
 3. W przeciwieństwie do zubożenia cholesterolu,  wzbogacenie cholesterolu  nie zwiększyło wydalania IL-6R. Wydalanie IL-6R z powodu ubytku cholesterolu jest silnie zależne od metaloproteinazy ADAM17 (enzym konwertujący czynnik martwicy nowotworu alfa) i pokrewnego ADAM10, który został tutaj zidentyfikowany po raz pierwszy jako enzym biorący udział w konstytutywnym i indukowanym wydalaniu ludzkiego IL-6R.
 4. W połączeniu z hamowaniem kinazy białkowej C przez staurosporynę lub rottlerynę, rozpad sfingomieliny błony komórkowej lub  wzbogacenie  błony plazmatycznej ceramidem również zwiększały wydalanie IL-6R.
 5. Efekt zubożenia cholesterolu potwierdzono w ludzkich komórkach THP-1 i Hep3B oraz w pierwotnych ludzkich monocytach krwi obwodowej, które naturalnie wyrażają IL-6R. Przez dziesięciolecia wysoki poziom cholesterolu był uważany za szkodliwy.
 6. Badanie to wskazuje, że niski poziom cholesterolu może odgrywać rolę w wydalaniu związanego z błoną IL-6R, a tym samym w immunopatogenezie chorób ludzkich.

Opóźnione usuwanie wirusa Sendai u myszy pozbawionych limfocytów T CD8+ klasy I ograniczonych do MHC.

 • Rolę i współzależność komórek CD8+ i CD4+ alfa beta-T w ostrej odpowiedzi po zakażeniu dróg oddechowych mysim wirusem paragrypy typu 1, wirusem Sendai, przeanalizowano dla myszy H-2b.
 •  Wzbogacenie  CD8+ specyficznych dla wirusa efektorów CTL w płucach immunologicznie nienaruszonych zwierząt C57BL/6 zbiegło się z usunięciem wirusa z tego miejsca do 10 dnia po zakażeniu. Usunięcie komórek T CD4+ przez traktowanie mAb in vivo nie wpłynęło znacząco ani na rekrutację komórek T CD8+ do zakażonego płuca, ani na ich rozwój w efektory cytotoksyczne specyficzne dla wirusa.
 • W przeciwieństwie do tego, zubożenie podzbioru CD8+ opóźniło usuwanie wirusa, chociaż większość myszy przeżyła infekcję. Transgeniczne myszy H-2b F3 homozygotyczne (-/-) pod kątem uszkodzenia genu beta 2 mikroglobuliny (beta 2-m), które nie posiadają zarówno  glikoprotein klasy I MHC, jak  i dojrzałych limfocytów T CD8+ alfa beta-T, wykazywały porównywalny, opóźniony klirens Sendai wirus z płuc.
 • Specyficzne wobec wirusa CTL klasy II ograniczone do MHC wykazano zarówno w świeżo wyizolowanych populacjach z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, jak i w hodowli tkanki węzłów chłonnych i śledziony z transgenicznych beta 2-m (-/-).
 • Traktowanie myszy beta 2-m (-/-) mAb przeciwko CD4 prowadziło do opóźnionego usuwania wirusa i śmierci, co miało również miejsce w przypadku normalnych myszy, które zostały jednocześnie zubożone w podzbiory CD4+ i CD8+.

NuGel™ Glycoprotein Enrichment PBA Kit

NGPBA-10 Biotech Support Group 10 preps 476 EUR

NuGel™ Glycoprotein Enrichment PBA Kit

NGPBA-50 Biotech Support Group 50 preps 1694 EUR

NuGel-BindPro™

BPM55-15 Biotech Support Group 15 preps 450 EUR

NuGel-BindPro™

BPM55-50 Biotech Support Group 50 preps 897 EUR

PhosphoSeek? Phosphoprotein Enrichment Kit

K1402-2 Biovision 441 EUR

PhosphoSeek? Phosphoprotein Enrichment Kit

K1402-6 Biovision 784 EUR

NuGel™ Poly-Amine

NPAM-25 Biotech Support Group 25 Grams 466 EUR

NuGel™ Poly-Aldehyde

NPAY-25 Biotech Support Group 25 Grams 466 EUR

NuGel™ Poly-Carboxy

NPCY-25 Biotech Support Group 25 Grams 466 EUR

NuGel™ Poly-Epoxy

NPEY-25 Biotech Support Group 25 Grams 466 EUR

NuGel™ Poly-Hydroxy

NPHX-25 Biotech Support Group 25 Grams 466 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-10kg Alphabiosciences 10 kg 1455 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-2kg Alphabiosciences 2kg 355 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-500g Alphabiosciences 500 g 133 EUR

NuGel-HemogloBind™ (Hemoglobin Removal) Kit

NP-HO-T25 Biotech Support Group 25 preps 643 EUR

NuGel-HemogloBind™ (Hemoglobin Removal) Kit

NP-HO-T50 Biotech Support Group 50 preps 1176 EUR

ER Enrichment Kit (20 tests)

P536 101Bio - Ask for price

NuGel™ Phenyl Boronic Acid

NPBA-05 Biotech Support Group 5g 679 EUR

NuGel™ Phenyl Boronic Acid

NPBA-10 Biotech Support Group 10g 953 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-10kg Alphabiosciences 10 kg 792 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 211 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-500g Alphabiosciences 500 g 94 EUR

Golgi Apparatus Enrichment Kit (20 tests)

P537 101Bio - Ask for price

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-10kg Alphabiosciences 10 kg 654 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 181 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-500g Alphabiosciences 500 g 86 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-10kg Alphabiosciences 10 kg 1034 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-2kg Alphabiosciences 2kg 264 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-500g Alphabiosciences 500 g 108 EUR

HemoVoid™ - Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood

HBV-10 Biotech Support Group 10 preps 521 EUR

HemoVoid™ - Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood

HBV-50 Biotech Support Group 50 preps 1846 EUR

Frit Kit

FRIT-KIT Next Advance 1each 124 EUR

Column Packing Kit

PACK-KIT Next Advance 1pack 1035 EUR

PCR Mycoplasma Detection Kit

M034-Kit TOKU-E Kit 266 EUR

Cas9 Protein and T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit

CAS400A-KIT SBI 1 kit (10 rxn) 1110 EUR

CMV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV100PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

CMV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV105PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

MSCV-hspCas9-T2A-Puro SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV120PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

MSCV-hspCas9-EF1-GFP SmartNuclease Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV125PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + EF1-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS700A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + CAG-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS720A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + CMV-T7-hspCas9-H1-gRNA linearized SmartNuclease vector

CAS740A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

T7 gRNA SmartNuclease Synthesis Kit (includes CAS510A-1 & T7 IVT synthesis reagents)

CAS510A-KIT SBI 1 Kit 805 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV200PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Cas9 Nickase: CMV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV205PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-T2A-Puro SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV220PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Cas9 Nickase: MSCV-hspCas9(D10A)-EF1-GFP SmartNickase Lentivector Plasmid + LentiStarter Packaging Kit

CASLV225PA-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: EF1-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS750A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CAG-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS770A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Multiplex gRNA Kit + Cas9 Nickase: CMV-T7-hspCas9-nickase-H1-gRNA linearized SmartNickase vector

CAS790A-KIT SBI 10 rxn 1132 EUR

Cas9 SmartNuclease Extra Ligation Kit [includes 5x ligation buffer (10 ul) and Fast ligase (2.5ul)]

CAS9LIG-KIT SBI 1 Kit 153 EUR

PinPoint-FC 293T Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN320A-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN320A-KIT SBI 1 Kit 4941 EUR

PinPoint-FC Murine iPSC Platform Kit for Targeted Gene Insertion (includes PIN340iPS-1, PIN200A-1, PIN510A-1 & PIN600A-1)

PIN340iPS-KIT SBI 1 Kit 4941 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - All-Purpose Donor (AAVS1-SA-puro-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE620A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - GOI Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-MCS), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE622A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

AAVS1 Safe Harbor Targeting Vector 2.0 - Reporter Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-MCS-GFP), Complete Kit with CAS601A-1 (Cas9 SmartNuclease AAVS1-gRNA Targeting Vector) and GE640PR-1 (Junction PCR Primer Mix to confirm AAVS1 integration site)

GE624A-KIT SBI 1 kit 2132 EUR

vWF Acty. Kit

ABP-ACT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 428 EUR

vWF Ant. Kit

ABP-TOT-KIT Abpcorp 12 x 8 microwells 394 EUR

hspCas9 AAVS1 Safe Harbor Knock-in Donor (AAVS1-SA-puro-EF1-hspCas9)

CAS620A-KIT SBI 1 kit 2152 EUR

PinPoint-FC System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN300A-1, FC200PA-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN300A-KIT SBI 1 Kit 2798 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting (includes PIN400A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN400A-KIT SBI 1 Kit 2798 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, GE601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN410A-KIT SBI 1 Kit 4335 EUR

PinPoint-HR System for Platform Cell Line Generation & Retargeting of AAVS1 Safe Harbor Locus (includes PIN410A-1, CAS601A-1, PIN200A-1, PIN510A-1, & PIN600A-1)

PIN412A-KIT SBI 1 Kit 4335 EUR

PrecisionX Multiplex gRNA Cloning Kit

CAS9-GRNA-KIT SBI 10 rxn 445 EUR

mRNAExpress mRNA Synthesis kit (5 reactions)

MR-KIT-1 SBI 5 reactions 1152 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Rabbit Glycoprotein ELISA kit

E04G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Rabbit Glycoprotein ELISA kit

E04G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Rabbit Glycoprotein ELISA kit

E04G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

Monkey Glycoprotein ELISA kit

E09G0040-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR

Monkey Glycoprotein ELISA kit

E09G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 520 EUR

Monkey Glycoprotein ELISA kit

E09G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 685 EUR

ExoQuant? Tumor-derived Exosome enrichment and Quantification Assay Kit (Biological Fluids/Cell Media, Colorimetric)

K1204-100 Biovision 968 EUR

ExoQuant? Tumor-derived Exosome enrichment and Quantification Assay Kit (Biological Fluids/Cell Media, Luminometric)

K1209-100 Biovision 968 EUR

Exosome (Pre-isolated) RNA Extraction kit Note! This kit doesn't contain the conponents for exosome enrichment.

EIRK-01 Creative Biolabs 50 reactions 2817 EUR

ExoAb Antibody Kit (CD9, CD63, CD81, Hsp70 antibodies, rabbit anti-human) with goat anti-rabbit HRP secondary antibody

EXOAB-KIT-1 SBI 25 ul each 627 EUR

CLOuD9 Gene Expression Regulation Kit (includes 10 ug each of dCas9-PYL1 and dCas9-ABI1 lentivectors, and 100 ul of 0.5M Inducer Agent)

CASCL9-100A-KIT SBI 1 Kit 1132 EUR

Rabies Virus Glycoprotein (RABV Glycoprotein) Antibody

abx414620-02mg Abbexa 0.2 mg 565 EUR

Human permeability glycoprotein ELISA Kit

ELA-E1690h Lifescience Market 96 Tests 824 EUR

Mouse permeability glycoprotein ELISA Kit

ELA-E1690m Lifescience Market 96 Tests 865 EUR

Human Alpha1Beta glycoprotein ELISA Kit

ELA-E1703h Lifescience Market 96 Tests 824 EUR

Human glycoprotein 49A ELISA Kit

ELA-E1770h Lifescience Market 96 Tests 824 EUR

Human alpha1beta glycoprotein ELISA kit

E01A0002-192T BlueGene 192 tests 1270 EUR
Wyniki te wskazują, że chociaż klasyczne cytotoksyczne limfocyty T CD8+ klasy I ograniczone do MHC zwykle odgrywają dominującą rolę w regeneracji myszy ostro zakażonych wirusem Sendai, istnieją alternatywne mechanizmy obejmujące limfocyty T CD4+, które mogą z czasem zrekompensować utratę Funkcja komórek T CD8+.

Leave a Reply

Your email address will not be published.