Czy choroby zębów są przykładami katastrof ekologicznych

 • Choroby zębów należą do najbardziej rozpowszechnionych i kosztownych chorób dotykających społeczeństwa uprzemysłowione, a mimo to można im bardzo zapobiegać. Mikroflora biofilmów płytki nazębnej z obszarów dotkniętych chorobą różni się od tej występującej w zdrowiu, chociaż domniemane patogeny często można wykryć w niewielkiej liczbie w normalnych miejscach.
 • W przypadku próchnicy następuje przesunięcie w kierunku dominacji środowiskowej bakterii Gram-dodatnich i kwasogennych (np. mutans streptococci i lactobacilli) kosztem gatunków wrażliwych na kwasy związanych ze szkliwem zdrowym. Z kolei liczba i udział bakterii bezwzględnie beztlenowych, w tym Gram-ujemnych gatunków proteolitycznych, wzrasta w chorobach przyzębia.
 • Podjęto badania modelowe z wykorzystaniem określonych konsorcjów bakterii jamy ustnej hodowanych w systemach planktonowych i biofilmowych, aby zidentyfikować czynniki środowiskowe odpowiedzialne za powodowanie tych szkodliwych zmian w mikroflorze płytki nazębnej.
 • Powtarzające się warunki niskiego pH (zamiast dostępności cukru per se) wybrane dla paciorkowców mutans i pałeczek kwasu mlekowego, podczas gdy wprowadzenie nowych białek gospodarza i glikoprotein  (jak to ma miejsce podczas reakcji zapalnej na płytkę nazębną) i towarzyszący wzrost lokalnego pH, wzbogacony o Gatunki Gram-ujemne beztlenowe i asaccharolityczne.
 • W badaniach tych podkreślono (a). znaczące właściwości płytki nazębnej jako biofilmu i społeczności drobnoustrojów oraz (b). dynamiczna relacja zachodząca między środowiskiem a składem mikroflory jamy ustnej.
 • Wynikiem badań była nowa hipoteza („hipoteza ekologicznej płytki nazębnej”), która ma lepiej opisywać związek między bakterią płytki nazębnej a gospodarzem w zdrowiu i chorobie.
 • W tej hipotezie zawarta jest koncepcja, że ​​chorobie można zapobiegać nie tylko poprzez bezpośrednie hamowanie domniemanych patogenów, ale także poprzez ingerencję w czynniki środowiskowe kierujące selekcją i  wzbogacaniem  tych bakterii. W ten sposób można przyjąć bardziej holistyczne podejście w strategiach kontroli i zarządzania chorobami.

Bakteriofagi przylegające do śluzu zapewniają odporność niepochodzącą od gospodarza.

 1. Powierzchnie śluzówki są głównym punktem wnikania patogenów i głównym miejscem obrony przed infekcją. Z tym śluzem związane są zarówno bakterie, jak i fagi.
 2. Tutaj pokazujemy, że stosunki fagów do bakterii wzrosły, w stosunku do sąsiedniego środowiska, na wszystkich pobranych powierzchniach błony śluzowej, od parzydełkowatych po ludzi. Badania in vitro komórek hodowli tkankowych ze śluzem powierzchniowym i bez niego wykazały, że ten wzrost liczebności fagów jest zależny od śluzu i chroni leżący poniżej nabłonek przed infekcją bakteryjną.
 3. Wzbogacenie  faga w śluzie następuje poprzez oddziaływania wiążące między  glikoproteinami mucyny  a domenami białek Ig-podobnych eksponowanymi na kapsydach faga. W szczególności fagowe domeny Ig-podobne wiążą zmienne reszty glikanowe, które opłaszczają   składnik śluzu będący glikoproteiną mucyny.
 4. Analiza metagenomiczna wykazała, że ​​białka Ig-podobne są obecne w fagach pobranych z wielu środowisk, w szczególności z miejsc sąsiadujących z powierzchniami błony śluzowej.
 5. W oparciu o te obserwacje przedstawiamy model przylegania bakteriofagów do śluzu, który zapewnia wszechobecną, ale niepochodzącą od gospodarza odporność na powierzchnie błony śluzowej. Model sugeruje, że powierzchnie błony śluzowej metazoan i fagi ewoluują wspólnie, aby utrzymać przyleganie fagów.
 6. Przynosi to korzyści gospodarzowi metazoan poprzez ograniczenie bakterii śluzowych i przynosi korzyści fagom poprzez częstsze interakcje z gospodarzami bakteryjnymi.
 7. Przedstawione tu zależności sugerują symbiotyczną relację między gospodarzami fagów i metazoan, która zapewnia nierozpoznaną wcześniej obronę przeciwdrobnoustrojową, która aktywnie chroni powierzchnie śluzówki.

Analiza N-glikoproteomu ludzkiego osocza za pomocą odejmowania powinowactwa immunologicznego, chemii hydrazydów i spektrometrii masowej.

 • Ogromna złożoność, szeroki zakres dynamiczny względnych obfitości interesujących nas białek (ponad 10 rzędów wielkości) i ogromna heterogeniczność (spowodowana modyfikacjami potranslacyjnymi, takimi jak glikozylacja) proteomu ludzkiego osocza krwi poważnie podważają możliwości istniejących metodologii analitycznych .
 • W tym miejscu opisujemy podejście do szerokiej analizy N – glikoprotein ludzkiego osocza  przy użyciu kombinacji odejmowania powinowactwa immunologicznego i  wychwytywania glikoprotein  w celu zmniejszenia zarówno zakresu stężeń białka, jak i ogólnej złożoności próbki. Sześć białek osocza o wysokim stężeniu zostało jednocześnie usuniętych przy użyciu wstępnie upakowanej kolumny z unieruchomionymi przeciwciałami. Następnie glikoproteiny N-połączone   wychwytywano ze zubożonego osocza przy użyciu żywicy hydrazydowej i trawiono enzymatycznie, a związane N-glikopeptydy uwalniano przy użyciu peptydo-N-glikozydazy F (PNGaza F).
 • Po silnym frakcjonowaniu kationowymiennym (SCX), deglikozylowane peptydy analizowano metodą kapilarnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą w połączeniu z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
 • Stosując rygorystyczne kryteria, z pewnością zidentyfikowano 2053 różnych N-glikopeptydów, obejmujących 303 nieredundantne N- glikoproteiny .
 • Ta  strategia wzbogacania  znacząco poprawiła wykrywanie i umożliwiła identyfikację szeregu białek o niskiej liczebności , czego przykładem jest białko antagonistyczne receptora interleukiny-1 (około 200 pg/ml), katepsyna L (około 1 ng/ml) i transformujący czynnik wzrostu beta 1 (około 2 ng/ml).
 • Zidentyfikowano łącznie 639 miejsc N-glikozylacji i wstępnie wykazano ogólną wysoką dokładność tych przypisań miejsc glikozylacji, ocenianą na podstawie dokładnego pomiaru masy przy użyciu chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości sprzężonej ze spektrometrią mas z cyklotronowym rezonansem jonów z transformacją Fouriera (LC-FTICR). .

Komórkowe zubożenie cholesterolu powoduje zrzucanie ludzkiego receptora interleukiny-6 przez ADAM10 i ADAM17 (TACE).

 1. Interleukina-6 (IL-6) aktywuje komórki poprzez wiązanie się z receptorem IL-6 związanym z błoną (IL-6R), a następnie tworzenie  homodimeru glikoproteiny  130.
 2. Komórki, które wyrażają  glikoproteinę  130, ale nie IL-6R, mogą być aktywowane przez IL-6 i rozpuszczalną IL-6R, która jest wytwarzana przez złuszczanie z powierzchni komórki lub przez alternatywne składanie. Tutaj pokazujemy, że ubytek cholesterolu w komórkach za pomocą metylo-beta-cyklodekstryny zwiększa wydalanie IL-6R niezależnie od aktywacji kinazy białkowej C, a zatem różni się od wydalania indukowanego estrem forbolu.
 3. W przeciwieństwie do zubożenia cholesterolu,  wzbogacenie cholesterolu  nie zwiększyło wydalania IL-6R. Wydalanie IL-6R z powodu ubytku cholesterolu jest silnie zależne od metaloproteinazy ADAM17 (enzym konwertujący czynnik martwicy nowotworu alfa) i pokrewnego ADAM10, który został tutaj zidentyfikowany po raz pierwszy jako enzym biorący udział w konstytutywnym i indukowanym wydalaniu ludzkiego IL-6R.
 4. W połączeniu z hamowaniem kinazy białkowej C przez staurosporynę lub rottlerynę, rozpad sfingomieliny błony komórkowej lub  wzbogacenie  błony plazmatycznej ceramidem również zwiększały wydalanie IL-6R.
 5. Efekt zubożenia cholesterolu potwierdzono w ludzkich komórkach THP-1 i Hep3B oraz w pierwotnych ludzkich monocytach krwi obwodowej, które naturalnie wyrażają IL-6R. Przez dziesięciolecia wysoki poziom cholesterolu był uważany za szkodliwy.
 6. Badanie to wskazuje, że niski poziom cholesterolu może odgrywać rolę w wydalaniu związanego z błoną IL-6R, a tym samym w immunopatogenezie chorób ludzkich.

Opóźnione usuwanie wirusa Sendai u myszy pozbawionych limfocytów T CD8+ klasy I ograniczonych do MHC.

 • Rolę i współzależność komórek CD8+ i CD4+ alfa beta-T w ostrej odpowiedzi po zakażeniu dróg oddechowych mysim wirusem paragrypy typu 1, wirusem Sendai, przeanalizowano dla myszy H-2b.
 •  Wzbogacenie  CD8+ specyficznych dla wirusa efektorów CTL w płucach immunologicznie nienaruszonych zwierząt C57BL/6 zbiegło się z usunięciem wirusa z tego miejsca do 10 dnia po zakażeniu. Usunięcie komórek T CD4+ przez traktowanie mAb in vivo nie wpłynęło znacząco ani na rekrutację komórek T CD8+ do zakażonego płuca, ani na ich rozwój w efektory cytotoksyczne specyficzne dla wirusa.
 • W przeciwieństwie do tego, zubożenie podzbioru CD8+ opóźniło usuwanie wirusa, chociaż większość myszy przeżyła infekcję. Transgeniczne myszy H-2b F3 homozygotyczne (-/-) pod kątem uszkodzenia genu beta 2 mikroglobuliny (beta 2-m), które nie posiadają zarówno  glikoprotein klasy I MHC, jak  i dojrzałych limfocytów T CD8+ alfa beta-T, wykazywały porównywalny, opóźniony klirens Sendai wirus z płuc.
 • Specyficzne wobec wirusa CTL klasy II ograniczone do MHC wykazano zarówno w świeżo wyizolowanych populacjach z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, jak i w hodowli tkanki węzłów chłonnych i śledziony z transgenicznych beta 2-m (-/-).
 • Traktowanie myszy beta 2-m (-/-) mAb przeciwko CD4 prowadziło do opóźnionego usuwania wirusa i śmierci, co miało również miejsce w przypadku normalnych myszy, które zostały jednocześnie zubożone w podzbiory CD4+ i CD8+.

NuGel™ Glycoprotein Enrichment PBA Kit

NGPBA-10 Biotech Support Group 10 preps 571.2 EUR

NuGel™ Glycoprotein Enrichment PBA Kit

NGPBA-50 Biotech Support Group 50 preps 540 EUR

Enrichment Medium

M318-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.2 EUR

ER Enrichment Kit (20 tests)

P536 101Bio - Ask for price

Leptospira Enrichment

FD066-5VL EWC Diagnostics 1 unit 33.16 EUR

*Leptospira Enrichment

FD066-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 128.99 EUR

KL Virulence Enrichment (1000ml)

FD072M-1000ML EWC Diagnostics 1 unit 121.51 EUR

Neo Enrichment Broth

M1733-500G EWC Diagnostics 1 unit 82.79 EUR

KL Virulence Enrichment (500ml)

FD072D-500ML EWC Diagnostics 1 unit 61.59 EUR

Blood Enrichment Medium

HY-157370 MedChemExpress Get quote Ask for price

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-10kg Alphabiosciences 10 kg 1746 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-2kg Alphabiosciences 2kg 426 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-500g Alphabiosciences 500 g 159.6 EUR

MinuteTM ER Enrichment Kit (20 tests)

ER-036 Inventbiotech each 545 EUR

Fraser Secondary Enrichment

M1083-100G EWC Diagnostics 1 unit 19.88 EUR

Pre - Enrichment Broth Base

M1178-500G EWC Diagnostics 1 unit 44.78 EUR

Fraser Enrichment Supplement

FD065-5VL EWC Diagnostics 1 unit 21.95 EUR

PhosphoSeek? Phosphoprotein Enrichment Kit

K1402-2 Biovision each 529.2 EUR

PhosphoSeek? Phosphoprotein Enrichment Kit

K1402-6 Biovision each 940.8 EUR

EC 0157:H7 Enrichment Broth

M1772-500G EWC Diagnostics 1 unit 39.01 EUR

PSTA Enrichment Broth Base

M940-100G EWC Diagnostics 1 unit 14.77 EUR

PSTA Enrichment Broth Base

M940-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.77 EUR

Doyle's Enrichment Broth Base

M916-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.27 EUR

Golgi Apparatus Enrichment Kit (20 tests)

P537 101Bio - Ask for price

*Mycoplasma Enrichment Supplement

FD075-5VL EWC Diagnostics 1 unit 63.79 EUR

*Mycoplasma Enrichment Supplement

FD075-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 205.27 EUR

Yersinia Enrichment Broth Base

M1367-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.18 EUR

*Listeria Enrichment HiVeg Broth,

MV888-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

*Listeria Enrichment HiVeg Broth,

MV888-500G EWC Diagnostics 1 unit 71.33 EUR

MinuteTM Plant ER Enrichment Kit (20 tests)

PR-048 Inventbiotech each 399 EUR

SBG Enrichment Broth (Twin Pack)

M1535-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

Legionella Enrichment Broth Base

M1399-100G EWC Diagnostics 1 unit 50.34 EUR

Legionella Enrichment Broth Base

M1399-500G EWC Diagnostics 1 unit 245.59 EUR

Listeria Enrichment Broth (Powder)

MBS653301-500g MyBiosource 500g 430 EUR

Listeria Enrichment Broth (Powder)

MBS653301-5x500g MyBiosource 5x500g 1790 EUR

Enrichment Broth for EC 0157 : H7

M1599-500G EWC Diagnostics 1 unit 93.05 EUR

Pre - Enrichment HiVeg Broth Base

MV1178-500G EWC Diagnostics 1 unit 44.78 EUR

Streptococcus Enrichment Broth (SE

M465-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.63 EUR

Tetrathionate CV Enrichment Broth

M1256-500G EWC Diagnostics 1 unit 30.53 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-10kg Alphabiosciences 10 kg 950.4 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 253.2 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-500g Alphabiosciences 500 g 112.8 EUR

*Listeria Enrichment Broth, Modified

M888-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

*Listeria Enrichment Broth, Modified

M888-500G EWC Diagnostics 1 unit 71.33 EUR

Listeria Enrichment Broth, Modified

M2100-500G EWC Diagnostics 1 unit 91.26 EUR

Buffered Listeria Enrichment Broth

LQ273CCL-5X225ML EWC Diagnostics 1 unit 64.26 EUR

PSTA Enrichment HiVeg Broth Base

MV940-100G EWC Diagnostics 1 unit 14.77 EUR

PSTA Enrichment HiVeg Broth Base

MV940-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.77 EUR

L. mono Enrichment Supplement I

FD214-5VL EWC Diagnostics 1 unit 43.47 EUR

**L. mono Enrichment Supplement II

FD227-5VL EWC Diagnostics 1 unit 74.24 EUR

STEC Enrichment Broth (SEB) Medium

TBS8067-500ML Tribioscience 500mL 49 EUR

Campylobacter Enrichment Broth Base

M899-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.8 EUR

Listeria Selective Enrichment Broth

M1865-500G EWC Diagnostics 1 unit 64.32 EUR

Listeria Selective Enrichment Broth

GM1865-500G EWC Diagnostics 1 unit 73.94 EUR

Neo Enrichment Selective Supplement

FD249-5VL EWC Diagnostics 1 unit 26.7 EUR

Neo Enrichment Selective Supplement

FD249-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 102.64 EUR

Campylobacter enrichment broth - EACH

MED1382 Scientific Laboratory Supplies EACH 118.8 EUR

Doyle's Enrichment HiVeg Broth Base

MV916-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.27 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-10kg Alphabiosciences 10 kg 1240.8 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-2kg Alphabiosciences 2kg 316.8 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-500g Alphabiosciences 500 g 129.6 EUR

EpiQuik CUT&RUN m6A RNA Enrichment (MeRIP) Kit

P-9018-24 EpiGentek 24 reactions 479.6 EUR

EpiQuik CUT&RUN m6A RNA Enrichment (MeRIP) Kit

P-9018 EpiGentek 24 Reactions 444 EUR

Campylobacter Enrichment HiVeg Broth

MV899-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.8 EUR

Streptococcus Enrichment HiVeg Broth

MV465-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.63 EUR

Baird Staphylococcus Enrichment Broth

M1091-500G EWC Diagnostics 1 unit 52.69 EUR

*Listeria Enrichment Broth (Twin pack)

M569-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.55 EUR

Listeria Enrichment Medium Base (UVM)

M890A-100G EWC Diagnostics 1 unit 15.46 EUR

Listeria Enrichment Medium Base (UVM)

M890A-500G EWC Diagnostics 1 unit 64.2 EUR

MinuteTM Plant Endosome Enrichment Kit (20 tests)

PE-050 Inventbiotech each 355 EUR

Staphylococcus Aureus Enrichment Broth

M464-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.05 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel

LQ119-10X100ML EWC Diagnostics 1 unit 25.44 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth,Mossel

LQ119X-25X10ML EWC Diagnostics 1 unit 13.94 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth,Mossel

LQ119X-50X10ML EWC Diagnostics 1 unit 25.57 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth, Mossel

LQ119XCK-10X90ML EWC Diagnostics 1 unit 29.69 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel

MH287-100G EWC Diagnostics 1 unit 15.93 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel ?

MH287-2.5KG EWC Diagnostics 1 unit 205.73 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel

MH287-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.27 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel ?

MH287-5KG EWC Diagnostics 1 unit 359.97 EUR

Staphylococcus Aureus Enrichment HiVeg

MV464-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.05 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth, Mossel

LQ284C-10X100ML EWC Diagnostics 1 unit 44.92 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel ?

GMH287-500G EWC Diagnostics 1 unit 49.78 EUR

Middlebrook OADC Enrichment Supplement

FD329-5VL EWC Diagnostics 1 unit 46.48 EUR

*Listeria Enrichment HiVeg Broth (Twin

MV569-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.55 EUR

MinuteTM Golgi Apparatus Enrichment Kit (20 tests)

GO-037 Inventbiotech each 545 EUR

Listeria Enrichment HiVeg Medium Base

MV890A-100G EWC Diagnostics 1 unit 15.46 EUR

Listeria Enrichment HiVeg Medium Base

MV890A-500G EWC Diagnostics 1 unit 64.2 EUR

HiFast Listeria Enrichment Broth Base

M2048-500G EWC Diagnostics 1 unit 87.85 EUR

*HiCrome Enrichment Broth Base for EC

M1598-100G EWC Diagnostics 1 unit 85.67 EUR

*HiCrome Enrichment Broth Base for EC

M1598-500G EWC Diagnostics 1 unit 331.15 EUR

Salmonella Selective Enrichment Suppleme

FD275-5VL EWC Diagnostics 1 unit 30 EUR

Fraser Secondary Enrichment Broth Base

M1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 60.81 EUR

Fraser Secondary Enrichment Broth Base

GM1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 69.94 EUR

SBG Enrichment Broth, Modified (Twin Pa

M1906-100G EWC Diagnostics 1 unit 16.87 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-10kg Alphabiosciences 10 kg 784.8 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 217.2 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-500g Alphabiosciences 500 g 103.2 EUR

Buffered Listeria Enrichment Broth Base

M1578-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.3 EUR

Buffered Listeria Enrichment Broth Base

M1578-5KG EWC Diagnostics 1 unit 397.53 EUR

Fraser Secondary Enrichment HiVeg Broth

MV1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 60.81 EUR

Park and Sanders Enrichment Broth Base

M1185-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.81 EUR

MinuteTM Nuclear Proteasome Enrichment Kit (20 tests)

PN-041 Inventbiotech each 545 EUR

Salmonella Selective Enrichment Broth Ba

M1843-100G EWC Diagnostics 1 unit 11.55 EUR

Salmonella Selective Enrichment Broth Ba

M1843-500G EWC Diagnostics 1 unit 45.2 EUR

Rapid Listeria Selective Enrichment Brot

M2041-500G EWC Diagnostics 1 unit 79.86 EUR

Buffered Listeria Enrichment HiVeg Broth

MV1578-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.3 EUR

Baird Staphylococcus Enrichment Broth Ba

GM1091-500G EWC Diagnostics 1 unit 60.54 EUR

Salmonella Selective Enrichment Broth Ba

GM1843-500G EWC Diagnostics 1 unit 51.95 EUR

KL Virulence Enrichment (20 ml per vial)

FD072-5VL EWC Diagnostics 1 unit 23.52 EUR

*KL Virulence Enrichment (20 ml per vial

FD072-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 61.59 EUR

trans-Ethylene-1,2-d2 (Low Enrichment)

E546216 Toronto Research Chemicals 10mg 98 EUR

Park and Sanders Enrichment HiVeg Broth

MV1185-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.81 EUR

MinuteTM Cytosolic Proteasome Enrichment Kit (20 tests)

PT-040 Inventbiotech each 475 EUR

Minute™ Yeast Mitochondria Enrichment Kit (50 tests)

YM-017 Inventbiotech each 425 EUR

Fraser Secondary Enrichment HiCynth™ Bro

MCD1083-100G EWC Diagnostics 1 unit 22.92 EUR

Fraser Secondary Enrichment HiCynth™ Bro

MCD1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 69.94 EUR

Listeria Enrichment Medium Base (UVM Medium)

28685 Sisco Laboratories 100 Gms 11.97 EUR

Listeria Enrichment Medium Base (UVM Medium)

28685-1 Sisco Laboratories 500 Gms 54.74 EUR

MinuteTM Plant Golgi Apparatus Enrichment Kit (20 tests)

PG-049 Inventbiotech each 399 EUR

HiCrome™ Enrichment HiCynth™ Broth Base

MCD1598-100G EWC Diagnostics 1 unit 98.52 EUR

HiCrome™ Enrichment HiCynth™ Broth Base

MCD1598-500G EWC Diagnostics 1 unit 380.82 EUR

HemoVoid™ - Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood

HBV-10 Biotech Support Group 10 preps 695 EUR

HemoVoid™ - Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood

HBV-50 Biotech Support Group 50 preps 2375 EUR

UVM Modified Listeria Enrichment Broth (Powder)

MBS653336-500g MyBiosource 500g 415 EUR

UVM Modified Listeria Enrichment Broth (Powder)

MBS653336-5x500g MyBiosource 5x500g 1725 EUR

Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth, Harmonized

59912 Sisco Laboratories 100 Gms 6.84 EUR

Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth, Harmonized

59912-1 Sisco Laboratories 500 Gms 28.22 EUR

BioMag® SelectaPure Human CD3+ T cell Enrichment System

85073-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 595 EUR

BioMag® SelectaPure Human CD3+ T cell Enrichment System

85073-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 2324 EUR

BioMag® SelectaPure Human CD4+ T cell Enrichment System

85074-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 2324 EUR

Middlebrook 7H9 Mycobacteria Base ADC Enrichment Medium (Powder)

MBS653000-1L MyBiosource 1L 880 EUR

Middlebrook 7H9 Mycobacteria Base ADC Enrichment Medium (Powder)

MBS653000-25L MyBiosource 2.5L 1535 EUR

Middlebrook 7H9 Mycobacteria Base ADC Enrichment Medium (Powder)

MBS653000-5x25L MyBiosource 5x2.5L 6640 EUR

MinuteTM Thylakoid Enrichment and Chloroplast Fractionation Kit (20 preps) NEW!

CF-055 Inventbiotech each 545 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel (EE Broth Mossel), Harmonized

71611 Sisco Laboratories 100 Gms 10.26 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel (EE Broth Mossel), Harmonized

71611-1 Sisco Laboratories 500 Gms 45.33 EUR

ExoTEST™ for Tumor-derived Exosome enrichment and quantification from human plasma

HBM-RTK-PTF/TC HansaBioMed KIT 506.52 EUR

Exosome (Pre-isolated) RNA Extraction kit Note! This kit doesn't contain the conponents for exosome enrichment.

EIRK-01 Creative Biolabs 50 reactions 3380.4 EUR

ExoQuant? Tumor-derived Exosome enrichment and Quantification Assay Kit (Biological Fluids/Cell Media, Colorimetric)

K1204-100 Biovision each 1161.6 EUR

ExoQuant? Tumor-derived Exosome enrichment and Quantification Assay Kit (Biological Fluids/Cell Media, Luminometric)

K1209-100 Biovision each 1161.6 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E01A13432 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7221146-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Rat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7221146-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Rat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7221146-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Rat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7221146-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Mouse Glycoprotein 130 ELISA Kit

MBS3807389-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 6725 EUR

Mouse Glycoprotein 130 ELISA Kit

MBS3807389-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 550 EUR

Mouse Glycoprotein 130 ELISA Kit

MBS3807389-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3420 EUR

Mouse Glycoprotein 130 ELISA Kit

MBS3807389-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 765 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E01A48341 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Goat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7229537-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Goat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7229537-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Goat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7229537-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Goat Glycoprotein ELISA Kit

MBS7229537-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Rabies Virus Glycoprotein (RABV Glycoprotein) Antibody

abx414620-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Rabies Virus Glycoprotein (RABV Glycoprotein) Antibody

abx414620-200l Abbexa 200 µl 487.5 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (AP)

MBS6418961-01mL MyBiosource 0.1mL 950 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (AP)

MBS6418961-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4120 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (PE)

MBS6418971-01mL MyBiosource 0.1mL 950 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (PE)

MBS6418971-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4120 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (APC)

MBS6418962-01mL MyBiosource 0.1mL 950 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (APC)

MBS6418962-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4120 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (HRP)

MBS6418965-01mL MyBiosource 0.1mL 950 EUR

GP9 (GPIX, Glycoprotein 9, Glycoprotein IX, CD42a) (HRP)

MBS6418965-5x01mL MyBiosource 5x0.1mL 4120 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01A4671 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E01A22172 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep Glycoprotein ELISA kit

E01A100634 BlueGene 96T 700 EUR

Sheep Glycoprotein ELISA Kit

MBS7208260-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR

Sheep Glycoprotein ELISA Kit

MBS7208260-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 485 EUR

Sheep Glycoprotein ELISA Kit

MBS7208260-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 3020 EUR

Sheep Glycoprotein ELISA Kit

MBS7208260-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 690 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA Kit

MBS7208950-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 5685 EUR
Wyniki te wskazują, że chociaż klasyczne cytotoksyczne limfocyty T CD8+ klasy I ograniczone do MHC zwykle odgrywają dominującą rolę w regeneracji myszy ostro zakażonych wirusem Sendai, istnieją alternatywne mechanizmy obejmujące limfocyty T CD4+, które mogą z czasem zrekompensować utratę Funkcja komórek T CD8+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *