Czy choroby zębów są przykładami katastrof ekologicznych

 • Choroby zębów należą do najbardziej rozpowszechnionych i kosztownych chorób dotykających społeczeństwa uprzemysłowione, a mimo to można im bardzo zapobiegać. Mikroflora biofilmów płytki nazębnej z obszarów dotkniętych chorobą różni się od tej występującej w zdrowiu, chociaż domniemane patogeny często można wykryć w niewielkiej liczbie w normalnych miejscach.
 • W przypadku próchnicy następuje przesunięcie w kierunku dominacji środowiskowej bakterii Gram-dodatnich i kwasogennych (np. mutans streptococci i lactobacilli) kosztem gatunków wrażliwych na kwasy związanych ze szkliwem zdrowym. Z kolei liczba i udział bakterii bezwzględnie beztlenowych, w tym Gram-ujemnych gatunków proteolitycznych, wzrasta w chorobach przyzębia.
 • Podjęto badania modelowe z wykorzystaniem określonych konsorcjów bakterii jamy ustnej hodowanych w systemach planktonowych i biofilmowych, aby zidentyfikować czynniki środowiskowe odpowiedzialne za powodowanie tych szkodliwych zmian w mikroflorze płytki nazębnej.
 • Powtarzające się warunki niskiego pH (zamiast dostępności cukru per se) wybrane dla paciorkowców mutans i pałeczek kwasu mlekowego, podczas gdy wprowadzenie nowych białek gospodarza i glikoprotein  (jak to ma miejsce podczas reakcji zapalnej na płytkę nazębną) i towarzyszący wzrost lokalnego pH, wzbogacony o Gatunki Gram-ujemne beztlenowe i asaccharolityczne.
 • W badaniach tych podkreślono (a). znaczące właściwości płytki nazębnej jako biofilmu i społeczności drobnoustrojów oraz (b). dynamiczna relacja zachodząca między środowiskiem a składem mikroflory jamy ustnej.
 • Wynikiem badań była nowa hipoteza („hipoteza ekologicznej płytki nazębnej”), która ma lepiej opisywać związek między bakterią płytki nazębnej a gospodarzem w zdrowiu i chorobie.
 • W tej hipotezie zawarta jest koncepcja, że ​​chorobie można zapobiegać nie tylko poprzez bezpośrednie hamowanie domniemanych patogenów, ale także poprzez ingerencję w czynniki środowiskowe kierujące selekcją i  wzbogacaniem  tych bakterii. W ten sposób można przyjąć bardziej holistyczne podejście w strategiach kontroli i zarządzania chorobami.

Bakteriofagi przylegające do śluzu zapewniają odporność niepochodzącą od gospodarza.

 1. Powierzchnie śluzówki są głównym punktem wnikania patogenów i głównym miejscem obrony przed infekcją. Z tym śluzem związane są zarówno bakterie, jak i fagi.
 2. Tutaj pokazujemy, że stosunki fagów do bakterii wzrosły, w stosunku do sąsiedniego środowiska, na wszystkich pobranych powierzchniach błony śluzowej, od parzydełkowatych po ludzi. Badania in vitro komórek hodowli tkankowych ze śluzem powierzchniowym i bez niego wykazały, że ten wzrost liczebności fagów jest zależny od śluzu i chroni leżący poniżej nabłonek przed infekcją bakteryjną.
 3. Wzbogacenie  faga w śluzie następuje poprzez oddziaływania wiążące między  glikoproteinami mucyny  a domenami białek Ig-podobnych eksponowanymi na kapsydach faga. W szczególności fagowe domeny Ig-podobne wiążą zmienne reszty glikanowe, które opłaszczają   składnik śluzu będący glikoproteiną mucyny.
 4. Analiza metagenomiczna wykazała, że ​​białka Ig-podobne są obecne w fagach pobranych z wielu środowisk, w szczególności z miejsc sąsiadujących z powierzchniami błony śluzowej.
 5. W oparciu o te obserwacje przedstawiamy model przylegania bakteriofagów do śluzu, który zapewnia wszechobecną, ale niepochodzącą od gospodarza odporność na powierzchnie błony śluzowej. Model sugeruje, że powierzchnie błony śluzowej metazoan i fagi ewoluują wspólnie, aby utrzymać przyleganie fagów.
 6. Przynosi to korzyści gospodarzowi metazoan poprzez ograniczenie bakterii śluzowych i przynosi korzyści fagom poprzez częstsze interakcje z gospodarzami bakteryjnymi.
 7. Przedstawione tu zależności sugerują symbiotyczną relację między gospodarzami fagów i metazoan, która zapewnia nierozpoznaną wcześniej obronę przeciwdrobnoustrojową, która aktywnie chroni powierzchnie śluzówki.

Analiza N-glikoproteomu ludzkiego osocza za pomocą odejmowania powinowactwa immunologicznego, chemii hydrazydów i spektrometrii masowej.

 • Ogromna złożoność, szeroki zakres dynamiczny względnych obfitości interesujących nas białek (ponad 10 rzędów wielkości) i ogromna heterogeniczność (spowodowana modyfikacjami potranslacyjnymi, takimi jak glikozylacja) proteomu ludzkiego osocza krwi poważnie podważają możliwości istniejących metodologii analitycznych .
 • W tym miejscu opisujemy podejście do szerokiej analizy N – glikoprotein ludzkiego osocza  przy użyciu kombinacji odejmowania powinowactwa immunologicznego i  wychwytywania glikoprotein  w celu zmniejszenia zarówno zakresu stężeń białka, jak i ogólnej złożoności próbki. Sześć białek osocza o wysokim stężeniu zostało jednocześnie usuniętych przy użyciu wstępnie upakowanej kolumny z unieruchomionymi przeciwciałami. Następnie glikoproteiny N-połączone   wychwytywano ze zubożonego osocza przy użyciu żywicy hydrazydowej i trawiono enzymatycznie, a związane N-glikopeptydy uwalniano przy użyciu peptydo-N-glikozydazy F (PNGaza F).
 • Po silnym frakcjonowaniu kationowymiennym (SCX), deglikozylowane peptydy analizowano metodą kapilarnej chromatografii cieczowej z odwróconą fazą w połączeniu z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
 • Stosując rygorystyczne kryteria, z pewnością zidentyfikowano 2053 różnych N-glikopeptydów, obejmujących 303 nieredundantne N- glikoproteiny .
 • Ta  strategia wzbogacania  znacząco poprawiła wykrywanie i umożliwiła identyfikację szeregu białek o niskiej liczebności , czego przykładem jest białko antagonistyczne receptora interleukiny-1 (około 200 pg/ml), katepsyna L (około 1 ng/ml) i transformujący czynnik wzrostu beta 1 (około 2 ng/ml).
 • Zidentyfikowano łącznie 639 miejsc N-glikozylacji i wstępnie wykazano ogólną wysoką dokładność tych przypisań miejsc glikozylacji, ocenianą na podstawie dokładnego pomiaru masy przy użyciu chromatografii cieczowej o wysokiej rozdzielczości sprzężonej ze spektrometrią mas z cyklotronowym rezonansem jonów z transformacją Fouriera (LC-FTICR). .

Komórkowe zubożenie cholesterolu powoduje zrzucanie ludzkiego receptora interleukiny-6 przez ADAM10 i ADAM17 (TACE).

 1. Interleukina-6 (IL-6) aktywuje komórki poprzez wiązanie się z receptorem IL-6 związanym z błoną (IL-6R), a następnie tworzenie  homodimeru glikoproteiny  130.
 2. Komórki, które wyrażają  glikoproteinę  130, ale nie IL-6R, mogą być aktywowane przez IL-6 i rozpuszczalną IL-6R, która jest wytwarzana przez złuszczanie z powierzchni komórki lub przez alternatywne składanie. Tutaj pokazujemy, że ubytek cholesterolu w komórkach za pomocą metylo-beta-cyklodekstryny zwiększa wydalanie IL-6R niezależnie od aktywacji kinazy białkowej C, a zatem różni się od wydalania indukowanego estrem forbolu.
 3. W przeciwieństwie do zubożenia cholesterolu,  wzbogacenie cholesterolu  nie zwiększyło wydalania IL-6R. Wydalanie IL-6R z powodu ubytku cholesterolu jest silnie zależne od metaloproteinazy ADAM17 (enzym konwertujący czynnik martwicy nowotworu alfa) i pokrewnego ADAM10, który został tutaj zidentyfikowany po raz pierwszy jako enzym biorący udział w konstytutywnym i indukowanym wydalaniu ludzkiego IL-6R.
 4. W połączeniu z hamowaniem kinazy białkowej C przez staurosporynę lub rottlerynę, rozpad sfingomieliny błony komórkowej lub  wzbogacenie  błony plazmatycznej ceramidem również zwiększały wydalanie IL-6R.
 5. Efekt zubożenia cholesterolu potwierdzono w ludzkich komórkach THP-1 i Hep3B oraz w pierwotnych ludzkich monocytach krwi obwodowej, które naturalnie wyrażają IL-6R. Przez dziesięciolecia wysoki poziom cholesterolu był uważany za szkodliwy.
 6. Badanie to wskazuje, że niski poziom cholesterolu może odgrywać rolę w wydalaniu związanego z błoną IL-6R, a tym samym w immunopatogenezie chorób ludzkich.

Opóźnione usuwanie wirusa Sendai u myszy pozbawionych limfocytów T CD8+ klasy I ograniczonych do MHC.

 • Rolę i współzależność komórek CD8+ i CD4+ alfa beta-T w ostrej odpowiedzi po zakażeniu dróg oddechowych mysim wirusem paragrypy typu 1, wirusem Sendai, przeanalizowano dla myszy H-2b.
 •  Wzbogacenie  CD8+ specyficznych dla wirusa efektorów CTL w płucach immunologicznie nienaruszonych zwierząt C57BL/6 zbiegło się z usunięciem wirusa z tego miejsca do 10 dnia po zakażeniu. Usunięcie komórek T CD4+ przez traktowanie mAb in vivo nie wpłynęło znacząco ani na rekrutację komórek T CD8+ do zakażonego płuca, ani na ich rozwój w efektory cytotoksyczne specyficzne dla wirusa.
 • W przeciwieństwie do tego, zubożenie podzbioru CD8+ opóźniło usuwanie wirusa, chociaż większość myszy przeżyła infekcję. Transgeniczne myszy H-2b F3 homozygotyczne (-/-) pod kątem uszkodzenia genu beta 2 mikroglobuliny (beta 2-m), które nie posiadają zarówno  glikoprotein klasy I MHC, jak  i dojrzałych limfocytów T CD8+ alfa beta-T, wykazywały porównywalny, opóźniony klirens Sendai wirus z płuc.
 • Specyficzne wobec wirusa CTL klasy II ograniczone do MHC wykazano zarówno w świeżo wyizolowanych populacjach z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, jak i w hodowli tkanki węzłów chłonnych i śledziony z transgenicznych beta 2-m (-/-).
 • Traktowanie myszy beta 2-m (-/-) mAb przeciwko CD4 prowadziło do opóźnionego usuwania wirusa i śmierci, co miało również miejsce w przypadku normalnych myszy, które zostały jednocześnie zubożone w podzbiory CD4+ i CD8+.

NuGel™ Glycoprotein Enrichment PBA Kit

NGPBA-10 Biotech Support Group 10 preps 571.2 EUR

NuGel™ Glycoprotein Enrichment PBA Kit

NGPBA-50 Biotech Support Group 50 preps 540 EUR

Enrichment Medium

M318-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.2 EUR

ER Enrichment Kit (20 tests)

P536 101Bio - Ask for price

Leptospira Enrichment

FD066-5VL EWC Diagnostics 1 unit 33.16 EUR

*Leptospira Enrichment

FD066-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 128.99 EUR

Neo Enrichment Broth

M1733-500G EWC Diagnostics 1 unit 82.79 EUR

KL Virulence Enrichment (1000ml)

FD072M-1000ML EWC Diagnostics 1 unit 121.51 EUR

KL Virulence Enrichment (500ml)

FD072D-500ML EWC Diagnostics 1 unit 61.59 EUR

MinuteTM ER Enrichment Kit (20 tests)

ER-036 Inventbiotech each 545 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-10kg Alphabiosciences 10 kg 1746 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-2kg Alphabiosciences 2kg 426 EUR

LISTERIA ENRICHMENT BROTH

L12-110-500g Alphabiosciences 500 g 159.6 EUR

Pre - Enrichment Broth Base

M1178-500G EWC Diagnostics 1 unit 44.78 EUR

EC 0157:H7 Enrichment Broth

M1772-500G EWC Diagnostics 1 unit 39.01 EUR

Fraser Secondary Enrichment

M1083-100G EWC Diagnostics 1 unit 19.88 EUR

PhosphoSeek? Phosphoprotein Enrichment Kit

K1402-2 Biovision each 529.2 EUR

PhosphoSeek? Phosphoprotein Enrichment Kit

K1402-6 Biovision each 940.8 EUR

PSTA Enrichment Broth Base

M940-100G EWC Diagnostics 1 unit 14.77 EUR

PSTA Enrichment Broth Base

M940-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.77 EUR

Fraser Enrichment Supplement

FD065-5VL EWC Diagnostics 1 unit 21.95 EUR

Doyle's Enrichment Broth Base

M916-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.27 EUR

Golgi Apparatus Enrichment Kit (20 tests)

P537 101Bio - Ask for price

*Mycoplasma Enrichment Supplement

FD075-5VL EWC Diagnostics 1 unit 63.79 EUR

*Mycoplasma Enrichment Supplement

FD075-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 205.27 EUR

MinuteTM Plant ER Enrichment Kit (20 tests)

PR-048 Inventbiotech each 399 EUR

Yersinia Enrichment Broth Base

M1367-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.18 EUR

Enrichment Broth for EC 0157 : H7

M1599-500G EWC Diagnostics 1 unit 93.05 EUR

*Listeria Enrichment HiVeg Broth,

MV888-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

*Listeria Enrichment HiVeg Broth,

MV888-500G EWC Diagnostics 1 unit 71.33 EUR

SBG Enrichment Broth (Twin Pack)

M1535-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

Legionella Enrichment Broth Base

M1399-100G EWC Diagnostics 1 unit 50.34 EUR

Legionella Enrichment Broth Base

M1399-500G EWC Diagnostics 1 unit 245.59 EUR

Pre - Enrichment HiVeg Broth Base

MV1178-500G EWC Diagnostics 1 unit 44.78 EUR

Streptococcus Enrichment Broth (SE

M465-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.63 EUR

Tetrathionate CV Enrichment Broth

M1256-500G EWC Diagnostics 1 unit 30.53 EUR

STEC Enrichment Broth (SEB) Medium

TBS8067-500ML Tribioscience 500mL 49 EUR

PSTA Enrichment HiVeg Broth Base

MV940-100G EWC Diagnostics 1 unit 14.77 EUR

PSTA Enrichment HiVeg Broth Base

MV940-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.77 EUR

L. mono Enrichment Supplement I

FD214-5VL EWC Diagnostics 1 unit 43.47 EUR

**L. mono Enrichment Supplement II

FD227-5VL EWC Diagnostics 1 unit 74.24 EUR

EpiQuik CUT&RUN m6A RNA Enrichment (MeRIP) Kit

P-9018-24 EpiGentek 24 reactions 479.6 EUR

EpiQuik CUT&RUN m6A RNA Enrichment (MeRIP) Kit

P-9018 EpiGentek 24 Reactions 444 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-10kg Alphabiosciences 10 kg 950.4 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 253.2 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH

B02-131-500g Alphabiosciences 500 g 112.8 EUR

*Listeria Enrichment Broth, Modified

M888-100G EWC Diagnostics 1 unit 17.21 EUR

*Listeria Enrichment Broth, Modified

M888-500G EWC Diagnostics 1 unit 71.33 EUR

Listeria Enrichment Broth, Modified

M2100-500G EWC Diagnostics 1 unit 91.26 EUR

Buffered Listeria Enrichment Broth

LQ273CCL-5X225ML EWC Diagnostics 1 unit 64.26 EUR

Doyle's Enrichment HiVeg Broth Base

MV916-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.27 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-10kg Alphabiosciences 10 kg 1240.8 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-2kg Alphabiosciences 2kg 316.8 EUR

UVM MOD LISTERIA ENRICHMENT BROTH

U21-103-500g Alphabiosciences 500 g 129.6 EUR

Campylobacter enrichment broth - EACH

MED1382 Scientific Laboratory Supplies EACH 118.8 EUR

Campylobacter Enrichment Broth Base

M899-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.8 EUR

Listeria Selective Enrichment Broth

GM1865-500G EWC Diagnostics 1 unit 73.94 EUR

Listeria Selective Enrichment Broth

M1865-500G EWC Diagnostics 1 unit 64.32 EUR

Neo Enrichment Selective Supplement

FD249-5VL EWC Diagnostics 1 unit 26.7 EUR

Neo Enrichment Selective Supplement

FD249-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 102.64 EUR

Campylobacter Enrichment HiVeg Broth

MV899-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.8 EUR

Streptococcus Enrichment HiVeg Broth

MV465-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.63 EUR

MinuteTM Plant Endosome Enrichment Kit (20 tests)

PE-050 Inventbiotech each 355 EUR

*Listeria Enrichment Broth (Twin pack)

M569-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.55 EUR

Listeria Enrichment Medium Base (UVM)

M890A-100G EWC Diagnostics 1 unit 15.46 EUR

Listeria Enrichment Medium Base (UVM)

M890A-500G EWC Diagnostics 1 unit 64.2 EUR

Baird Staphylococcus Enrichment Broth

M1091-500G EWC Diagnostics 1 unit 52.69 EUR

MinuteTM Golgi Apparatus Enrichment Kit (20 tests)

GO-037 Inventbiotech each 545 EUR

*Listeria Enrichment HiVeg Broth (Twin

MV569-500G EWC Diagnostics 1 unit 42.55 EUR

Staphylococcus Aureus Enrichment Broth

M464-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.05 EUR

Staphylococcus Aureus Enrichment HiVeg

MV464-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.05 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel

MH287-100G EWC Diagnostics 1 unit 15.93 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel ?

MH287-2.5KG EWC Diagnostics 1 unit 205.73 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel

MH287-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.27 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel ?

MH287-5KG EWC Diagnostics 1 unit 359.97 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel ?

GMH287-500G EWC Diagnostics 1 unit 49.78 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth Mossel

LQ119-10X100ML EWC Diagnostics 1 unit 25.44 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth,Mossel

LQ119X-25X10ML EWC Diagnostics 1 unit 13.94 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth,Mossel

LQ119X-50X10ML EWC Diagnostics 1 unit 25.57 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth, Mossel

LQ119XCK-10X90ML EWC Diagnostics 1 unit 29.69 EUR

Enterobacteria Enrichment Broth, Mossel

LQ284C-10X100ML EWC Diagnostics 1 unit 44.92 EUR

Middlebrook OADC Enrichment Supplement

FD329-5VL EWC Diagnostics 1 unit 46.48 EUR

*HiCrome Enrichment Broth Base for EC

M1598-100G EWC Diagnostics 1 unit 85.67 EUR

*HiCrome Enrichment Broth Base for EC

M1598-500G EWC Diagnostics 1 unit 331.15 EUR

Listeria Enrichment HiVeg Medium Base

MV890A-100G EWC Diagnostics 1 unit 15.46 EUR

Listeria Enrichment HiVeg Medium Base

MV890A-500G EWC Diagnostics 1 unit 64.2 EUR

HiFast Listeria Enrichment Broth Base

M2048-500G EWC Diagnostics 1 unit 87.85 EUR

SBG Enrichment Broth, Modified (Twin Pa

M1906-100G EWC Diagnostics 1 unit 16.87 EUR

Fraser Secondary Enrichment Broth Base

GM1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 69.94 EUR

Fraser Secondary Enrichment Broth Base

M1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 60.81 EUR

Salmonella Selective Enrichment Suppleme

FD275-5VL EWC Diagnostics 1 unit 30 EUR

MinuteTM Nuclear Proteasome Enrichment Kit (20 tests)

PN-041 Inventbiotech each 545 EUR

Park and Sanders Enrichment Broth Base

M1185-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.81 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-10kg Alphabiosciences 10 kg 784.8 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 217.2 EUR

BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE

B02-133-500g Alphabiosciences 500 g 103.2 EUR

Fraser Secondary Enrichment HiVeg Broth

MV1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 60.81 EUR

Buffered Listeria Enrichment Broth Base

M1578-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.3 EUR

Buffered Listeria Enrichment Broth Base

M1578-5KG EWC Diagnostics 1 unit 397.53 EUR

KL Virulence Enrichment (20 ml per vial)

FD072-5VL EWC Diagnostics 1 unit 23.52 EUR

*KL Virulence Enrichment (20 ml per vial

FD072-5X5VL EWC Diagnostics 1 unit 61.59 EUR

trans-Ethylene-1,2-d2 (Low Enrichment)

E546216 Toronto Research Chemicals 10mg 98 EUR

Park and Sanders Enrichment HiVeg Broth

MV1185-500G EWC Diagnostics 1 unit 43.81 EUR

Buffered Listeria Enrichment HiVeg Broth

MV1578-500G EWC Diagnostics 1 unit 41.3 EUR

Baird Staphylococcus Enrichment Broth Ba

GM1091-500G EWC Diagnostics 1 unit 60.54 EUR

Salmonella Selective Enrichment Broth Ba

GM1843-500G EWC Diagnostics 1 unit 51.95 EUR

Salmonella Selective Enrichment Broth Ba

M1843-100G EWC Diagnostics 1 unit 11.55 EUR

Salmonella Selective Enrichment Broth Ba

M1843-500G EWC Diagnostics 1 unit 45.2 EUR

Rapid Listeria Selective Enrichment Brot

M2041-500G EWC Diagnostics 1 unit 79.86 EUR

Minute™ Yeast Mitochondria Enrichment Kit (50 tests)

YM-017 Inventbiotech each 425 EUR

MinuteTM Cytosolic Proteasome Enrichment Kit (20 tests)

PT-040 Inventbiotech each 475 EUR

MinuteTM Plant Golgi Apparatus Enrichment Kit (20 tests)

PG-049 Inventbiotech each 399 EUR

Fraser Secondary Enrichment HiCynth™ Bro

MCD1083-100G EWC Diagnostics 1 unit 22.92 EUR

Fraser Secondary Enrichment HiCynth™ Bro

MCD1083-500G EWC Diagnostics 1 unit 69.94 EUR

HemoVoid™ - Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood

HBV-10 Biotech Support Group 10 preps 695 EUR

HemoVoid™ - Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood

HBV-50 Biotech Support Group 50 preps 2375 EUR

HiCrome™ Enrichment HiCynth™ Broth Base

MCD1598-100G EWC Diagnostics 1 unit 98.52 EUR

HiCrome™ Enrichment HiCynth™ Broth Base

MCD1598-500G EWC Diagnostics 1 unit 380.82 EUR

BioMag® SelectaPure Human CD3+ T cell Enrichment System

85073-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 595 EUR

BioMag® SelectaPure Human CD3+ T cell Enrichment System

85073-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 2324 EUR

BioMag® SelectaPure Human CD4+ T cell Enrichment System

85074-1 Polysciences Europe GmbH 1ml 595 EUR

BioMag® SelectaPure Human CD4+ T cell Enrichment System

85074-5 Polysciences Europe GmbH 5ml 2324 EUR

MinuteTM Thylakoid Enrichment and Chloroplast Fractionation Kit (20 preps) NEW!

CF-055 Inventbiotech each 545 EUR

ExoTEST™ for Tumor-derived Exosome enrichment and quantification from human plasma

HBM-RTK-PTF/TC HansaBioMed KIT 506.52 EUR

Exosome (Pre-isolated) RNA Extraction kit Note! This kit doesn't contain the conponents for exosome enrichment.

EIRK-01 Creative Biolabs 50 reactions 3380.4 EUR

ExoQuant? Tumor-derived Exosome enrichment and Quantification Assay Kit (Biological Fluids/Cell Media, Colorimetric)

K1204-100 Biovision each 1161.6 EUR

ExoQuant? Tumor-derived Exosome enrichment and Quantification Assay Kit (Biological Fluids/Cell Media, Luminometric)

K1209-100 Biovision each 1161.6 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E02G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Glycoprotein ELISA kit

E07G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Glycoprotein ELISA kit

E08G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rat Glycoprotein ELISA kit

E01A13432 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E01A48341 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Glycoprotein ELISA kit

E06G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep Glycoprotein ELISA kit

E01A100634 BlueGene 96T 700 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01A4671 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E03G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Glycoprotein ELISA kit

E01G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Glycoprotein ELISA kit

E01A22172 BlueGene 96T 700 EUR

Rabies Virus Glycoprotein (RABV Glycoprotein) Antibody

abx414620-02mg Abbexa 0.2 mg 678 EUR

Rabies Virus Glycoprotein (RABV Glycoprotein) Antibody

abx414620-200l Abbexa 200 µl 487.5 EUR

Canine Glycoprotein ELISA kit

E01A65772 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Glycoprotein ELISA kit

E01A30909 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Glycoprotein ELISA kit

E01A74488 BlueGene 96T 700 EUR

Bovine Glycoprotein ELISA kit

E01A83205 BlueGene 96T 700 EUR

Monkey Glycoprotein ELISA kit

E09G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Monkey Glycoprotein ELISA kit

E09G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Monkey Glycoprotein ELISA kit

E09G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Rabbit Glycoprotein ELISA kit

E04G0040-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Glycoprotein ELISA kit

E04G0040-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rabbit Glycoprotein ELISA kit

E04G0040-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Porcine Glycoprotein ELISA kit

E01A57059 BlueGene 96T 700 EUR

Chicken Glycoprotein ELISA kit

E01A91926 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) CLIA Kit

abx195911-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Rat β2 Glycoprotein ELISA kit

E01A13402 BlueGene 96T 700 EUR

Rat gp130(Glycoprotein 130) ELISA Kit

ELK2496-48T ELK Biotech 48T Ask for price

Rat gp130(Glycoprotein 130) ELISA Kit

ELK2496-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

EKU04405-48T Biomatik Corporation 48T 542.78 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

EKU04405-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3683.15 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

EKU04405-96T Biomatik Corporation 96T 775.4 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

EKN45516-48T Biomatik Corporation 48T 370.02 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

EKN45516-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2510.85 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

EKN45516-96T Biomatik Corporation 96T 528.6 EUR

ELISA Kit for Glycoprotein 130 (gp130)

SEA046Hu Cloud-Clone 96Т 478 EUR

ELISA Kit for Glycoprotein 130 (gp130)

SEA046Mu Cloud-Clone 96Т 648 EUR

ELISA Kit for Glycoprotein 130 (gp130)

SEA046Ra Cloud-Clone 96Т 684 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

SEA046Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5552.14 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

SEA046Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 562.42 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

SEA046Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 752.02 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

SEA046Ra-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 3024.07 EUR

Rat Glycoprotein 130 (gp130) ELISA Kit

4-SEA046Ra Cloud-Clone
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells

Goat β2 Glycoprotein ELISA kit

E01A48311 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Glycoprotein A33 ELISA Kit

IRTGPA33KT Innovative research each 790 EUR

Mouse Glycoprotein 130 (gp130) CLIA Kit

abx195910-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Glycoprotein (276-286)

TP1640-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Glycoprotein (276-286)

TP1640-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Glycoprotein (276-286)

TP1640-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Glycoprotein (276-286)

TP1640-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Glycoprotein (276-286)

TP1640-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price
Wyniki te wskazują, że chociaż klasyczne cytotoksyczne limfocyty T CD8+ klasy I ograniczone do MHC zwykle odgrywają dominującą rolę w regeneracji myszy ostro zakażonych wirusem Sendai, istnieją alternatywne mechanizmy obejmujące limfocyty T CD4+, które mogą z czasem zrekompensować utratę Funkcja komórek T CD8+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *