Ocena obróbki HemogloBind do przygotowania próbek do analizy cholinesterazy.

  1. Acetylocholina jest niezbędnym neuroprzekaźnikiem występującym w całym układzie nerwowym. Jego działanie na receptory postsynaptyczne jest regulowane poprzez hydrolizę przez różne karboksyloesterazy, zwłaszcza cholinoesterazy (ChEs). Ostra toksyczność związków fosforoorganicznych (OP) jest bezpośrednio związana z ich działaniem jako inhibitorów ChE. Jednym szeroko stosowanym testem do oceny aktywności ChE jest metoda spektrofotometryczna opracowana przez Ellmana i in. Gdy źródło enzymu pochodzi z tkanek lub, w szczególności, krwi, hemoglobina wykazuje pik spektrofotometryczny przy tej samej długości fali stosowanej do analizy aktywności cholinergicznej.
  2. Stwarza to istotne tło, które zakłóca test Ellmana i należy je przezwyciężyć, aby dokładnie monitorować aktywność cholinesterazy. Tutaj bezpośrednio porównujemy metody przetwarzania krwi: metodę klasyczną (1,67 ± 0,30 U/mL) i HemogloBind (1,51 ± 0,17 U/mL) i wyraźnie pokazujemy, że wstępne traktowanie próbek krwi Hemoglobindem  jest zarówno wystarczającą, jak i szybką metodą przygotowania próbki do oceny aktywności ChE metodą Ellmana.

  Nowatorska metodologia analizy subproteomów błonowych i cytozolowych erytrocytów metodą 2-DE.

  • W celu zbadania szerokiej kohorty próbek erytrocytów w warunkach klinicznych, proponujemy tutaj nowatorskie podejście, które pozwala na analizę zarówno ludzkich subproteomów cytozolowych, jak i błonowych.
  • Pomimo swojej prostej struktury, wysoka zawartość hemoglobiny obecnej w czerwonych krwinkach (RBC) sprawia, że ​​ich analiza proteomu jest niezwykle trudna. Badamy tutaj różne strategie izolacji frakcji błonowej i cytozolowej z erytrocytów oraz ich wpływ na profilowanie proteomu przez 2-DE, zwracając szczególną uwagę na usuwanie hemoglobiny.
  • Proste, szybkie i zadowalające podejście do deplecji hemoglobiny oparte na  odczynniku HemogloBind  zostało z powodzeniem zastosowane do komórek erytrocytów, umożliwiając analizę sub-proteomu cytozolowego za pomocą 2-DE bez większych zakłóceń.
  • W przypadku proteomu błonowego opisano tutaj nową połączoną strategię opartą na izolacji przez lizę hipotoniczną i dalszym oczyszczaniu na minikolumnach, umożliwiającą wykrywanie białek o dużej masie cząsteczkowej (tj. spektryny, ankiryny) i dobrze rozdzielonych wzorów 2-DE.
  • Porcję frakcji błonowej również poddano trawieniu w roztworze i analizowano za pomocą nano-LC sprzężonego ze spektrometrem masowym LTQ-Orbitrap. Dzięki temu podejściu zidentyfikowano w sumie 188 unikalnych białek. Badanie to stanowi podstawę dla przyszłych badań klinicznych, w których może być zaangażowana komórka erytrocytów.

  Charakterystyka białek błonowych i cytozolowych erytrocytów.

  • W celu zbadania szerokiej kohorty próbek erytrocytów w warunkach klinicznych, w tym rozdziale szczegółowo opisano nowatorskie podejście, które umożliwia analizę zarówno ludzkich podproteomów cytozolowych, jak i błonowych. Pomimo swojej prostej struktury, wysoka zawartość hemoglobiny obecnej w czerwonych krwinkach (RBC) sprawia, że ​​ich analiza proteomu jest niezwykle trudna.
  • Przeprowadzono dokładne badania różnych strategii izolacji frakcji błonowej i cytozolowej z erytrocytów oraz ich wpływu na profilowanie proteomu przez 2-DE, zwracając szczególną uwagę na usuwanie hemoglobiny.
  •  W rezultacie pokazano tutaj proste, szybkie i zadowalające podejście do ubytku hemoglobiny w komórkach erytrocytów, oparte na  odczynniku HemogloBind , w celu zadowalającej analizy sub-proteomu cytozolowego za pomocą 2-DE bez większych zakłóceń.
  • W przypadku proteomu błonowego opisano nową połączoną strategię opartą na izolacji przez lizę hipotoniczną i dalszym oczyszczaniu na minikolumnach, umożliwiającą wykrywanie białek o dużej masie cząsteczkowej (tj. spektryny, ankiryny) i dobrze rozdzielonych wzorów 2-DE. Analiza frakcji błonowej metodą nano-LC sprzężoną ze spektrometrem masowym LTQ-Orbitrap pozwala na identyfikację łącznie 188 unikalnych białek.

  Względna ocena ilościowa glikowanej Cu-Zn dysmutazy ponadtlenkowej w erytrocytach metodą spektrometrii masowej z jonizacją przez elektrorozpylanie.

  • Do względnej oceny ilościowej glikowanej Cu-Zn dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) w ludzkich erytrocytach zastosowano spektrometrię mas z jonizacją przez elektrorozpylanie (ESIMS). Próbki SOD-1 przygotowano z erytrocytów przez usunięcie hemoglobiny przy użyciu  żelu z hemoglobiną  , a następnie ekstrakcję etanolem i chloroformem.
  • Powtarzalność pomiaru względnej zawartości procentowej białka glikowanego była dobra, a odchylenie standardowe każdego pomiaru wynosiło 4,0%. Na podstawie analizy widma masowego mieszaniny komercyjnego SOD-1 i in vitro częściowo glikowanej SOD-1 w kilku stosunkach stwierdzono, że wolny i glikowany SOD-1 mają taką samą wydajność jonizacji.
  • Odsetek glikacji na SOD-1 zmierzono u 30 osób, w tym pacjentów z cukrzycą. Poziomy glikacji wahały się od 4,5% do poniżej granicy wykrywalności.
  • Próbkę SOD-1 wyekstrahowaną z erytrocytów frakcjonowano metodą chromatografii Glyco-Gel B, a oddzielone frakcje analizowano metodą MS. Widma mas zaabsorbowanej frakcji wykazały znaczne ilości niespecyficznego wiązania białek nieglikowanych do Glyco-Gel B.

  Odstępy dawkowania i kontrola stężenia hemoglobiny u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i niedokrwistością leczonych epoetyną alfa lub darbepoetyną alfa: retrospektywne badanie kohortowe.

  1. Anemia jest częstym powikłaniem przewlekłej choroby nerek (PChN). Zatwierdzony odstęp między dawkami obecnie dostępnych środków stymulujących erytropoezę (ESA) wynosi 2 do 3 razy w tygodniu dla epoetyny alfa (EPO) i co 1 do 2 tygodni dla darbepoetyny alfa (DARB). Jednak ze względu na wygodę klinicyści czasami stosują rzadsze dawkowanie.
  2. W badaniu tym zbadano wzorce rzeczywistego stosowania ESA (dawki i odstępy między dawkami) oraz  kontrolę hemoglobiny (Hb) u dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z PChN niewymagającą dializy w klinice anemii Cleveland Clinic Foundation. Zbadano również rozkład i zmienność poziomów Hb u tych pacjentów.
  3. Przejrzano karty kliniczne i dokumentację elektroniczną dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z PChN, którzy rozpoczęli terapię ESA przed marcem 2005 r., w celu określenia początkowych, dominujących (stosowanych przez najdłuższy z rzędu okres) i końcowych odstępów między dawkami oraz średnich tygodniowych dawek EPO i DARB. Kontrolę Hb badano pod kątem odchyleń maksymalnych >12 g/dl i <11 g/dl oraz proporcji pomiarów poza tymi wartościami.
  4. W analizie uwzględniono dane od 111 pacjentów ambulatoryjnych (średnia wieku [SD] 65,9 [14,4] lat; 53,2% mężczyzn; 66,7% rasy białej, 29,7% rasy czarnej, 2,7% innych osób, 0,9% nieznanego pochodzenia etnicznego). Dwudziestu jeden pacjentów otrzymało tylko EPO, 74 tylko DARB, a 16 wymieniono ESA. Średni czas obserwacji wyniósł 20,5 miesiąca. Najczęstszymi początkowymi przerwami w dawkowaniu były qwk dla EPO (66,7%) i q2wk dla DARB (90,5%). Dominujące odstępy między dawkami wynosiły co 2 tygodnie u 61,9% pacjentów z EPO i co 3 tygodnie u 62,3% pacjentów z DARB. Jednak 80,0% osób, które otrzymały EPO q2wk i 63,2% osób, które otrzymały DARB q3wk, ostatecznie powróciło do swoich początkowych przerw w dawkowaniu. Największy odsetek pomiarów Hb <11 g/dl wystąpił przy dominujących odstępach dawkowania qwk dla EPO i q2wk dla DARB (oba 46,0%; odpowiednio 11 i 26 pacjentów), podczas gdy największy odsetek pomiarów >
  5. Wzorce stosowania ESA u dorosłych pacjentów ambulatoryjnych z przewlekłą chorobą nerek w tym ośrodku wskazywały, że klinicyści wydłużyli odstępy między dawkami poza te, które podano w zatwierdzonych informacjach na temat przepisywania leków. Jednak podczas leczenia podtrzymującego podawanego w wydłużonych odstępach między kolejnymi dawkami wystąpiły różnice w stężeniach Hb, co spowodowało u większości pacjentów wznowienie stosowania krótszych odstępów między kolejnymi dawkami.
  Analiza porównawcza metabolicznych czynników ryzyka progresji niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby
  Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD), dominująca na całym świecie przewlekła choroba wątroby, odnosi się do spektrum chorób od łagodnego stłuszczenia do stłuszczeniowego zapalenia wątroby powodującego zwłóknienie bez znacznego spożycia alkoholu. Do głównych czynników ryzyka (RF) należą otyłość, cukrzyca typu 2 i dyslipidemia. Obecnie nie istnieje ustalona hierarchia wpływu metabolicznych RF na progresję NAFLD. W tym retrospektywnym badaniu kohortowym zbadano i uszeregowano niezależny i łączny wpływ trzech głównych RF na progresję NAFLD.
  652 pacjentów z NAFLD z ≥ 1 RF zostało sklasyfikowanych według kombinacji RF w celu zbadania rocznych zmian ciężkości RF z pomiarem sztywności wątroby (LSM) w ciągu pięciu lat. Omówiono wskaźnik masy ciała (BMI), hemoglo – bin A 1c  (HbA 1c ), cholesterol całkowity (TC) i LSM.
  U pacjentów z jakąkolwiek pojedynczą poprawą RF, spadki BMI były związane z roczną zmianą LSM o -1,26 kPa, podczas gdy spadki HbA 1c  i TC były związane ze zmianą odpowiednio -0,51 kPa i -0,56 kPa. U pacjentów z jakimkolwiek pojedynczym pogorszeniem RF wzrost BMI był skorelowany ze zmianą LSM o +0,74 kPa, a wzrosty HbA 1c  i TC były skorelowane ze zmianą odpowiednio o +0,43  kPa i +0,16 kPa.

  HemogloBind™

  H0145-05 Biotech Support Group 5 mL 425 EUR

  HemogloBind™

  H0145-15 Biotech Support Group 15 mL 885 EUR

  HemogloBind™

  H0145-50 Biotech Support Group 50 mL 1995 EUR

  HemogloBind™ Trial Kit

  HB145K-05 Biotech Support Group each 495 EUR

  HemogloBind™ Nucleic Acid

  HN-250-20 Biotech Support Group 20 preps 495 EUR

  HemogloBind™ Nucleic Acid

  HN250-20 Biotech Support Group 20 preps 495 EUR

  HemogloBind™ Nucleic Acid

  HN250-200 Biotech Support Group 200 preps 1216.8 EUR

  HemogloBind™ Blood Card Reagent Kit

  H0145BC-10 Biotech Support Group 10 preps 495 EUR

  HemogloBind™ Blood Card Reagent Kit

  H0145BC-50 Biotech Support Group 50 preps 1947.6 EUR

  NuGel-HemogloBind™ (Hemoglobin Removal) Kit

  NP-HO-T25 Biotech Support Group 25 preps 750 EUR

  NuGel-HemogloBind™ (Hemoglobin Removal) Kit

  NP-HO-T50 Biotech Support Group 50 preps 1490 EUR

  Hemoglobin Sample Diluent, 50ML

  X052-50ML Arbor Assays 50ML 120 EUR

  Hemoglobin Detection Reagent, 20ML

  C038-20ML Arbor Assays 20ML 242 EUR

  Rat HbA1C(Glycosylated Hemoglobin/Hemoglobin A1c) ELISA Kit

  EKF57935-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

  Rat HbA1C(Glycosylated Hemoglobin/Hemoglobin A1c) ELISA Kit

  EKF57935-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

  Rat HbA1C(Glycosylated Hemoglobin/Hemoglobin A1c) ELISA Kit

  EKF57935-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

  Rat HbA1C(Glycosylated Hemoglobin/Hemoglobin A1c) ELISA Kit

  ER1030 FN Test 96T 628.92 EUR

  HbA1C ELISA Kit| Rat Glycosylated Hemoglobin/Hemoglobin A1c ELIS

  EF016931 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

  Hemoglobin (Hb) (64 - 76)

  5-01292 CHI Scientific 4 x 5mg Ask for price

  Hemoglobin

  E61I012 EnoGene 100ug 255 EUR

  Hemoglobin

  GL7038-10 Glentham Life Sciences 10 37.7 EUR

  Cow Hemoglobin

  20-abx082083 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 g
  • 5 g

  Hemoglobin A mAb

  10R-11520 Fitzgerald 100 ul 346 EUR

  Hemoglobin A1c Hu 98%

  GWB-5B55CF GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

  Hemoglobin A1c

  GWB-8735EA GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Hemoglobin A1c

  GWB-DCBE19 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Cow Hemoglobin

  abx082083-100l Abbexa 100 µl 137.5 EUR

  Cow Hemoglobin

  abx082083-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

  Cow Hemoglobin

  abx082083-200l Abbexa 200 µl 187.5 EUR

  Hemoglobin Beta

  E8ER1910-44 EnoGene 100ul 275 EUR

  Hemoglobin Meter

  AHR-100/AHR-100ST Hangzhou AllTest Biotech 1 kit Ask for price

  Mouse Hemoglobin

  CSB-NP004901m Cusabio 10mg Ask for price

  Human Hemoglobin

  GWB-3E2AB0 GenWay Biotech 2 g Ask for price

  Hemoglobin Assay Kit

  6024 Chondrex 1 kit 113 EUR

  Human Hemoglobin A1c

  22060413-1 Glycomatrix 100 µg 146.42 EUR

  Hemoglobin Assay Kit

  abx298879-100Assays Abbexa 100 Assays 585.6 EUR

  Cow Hemoglobin (HB) CLIA Kit

  20-abx490413 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Pig Hemoglobin (HB) CLIA Kit

  20-abx490414 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Rat Hemoglobin (HB) CLIA Kit

  20-abx490415 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  CLIA Kit for Hemoglobin (HB)

  CCB409Hu Cloud-Clone 96Т 840 EUR

  Human Hemoglobin A1c

  7-05314 CHI Scientific 100µg Ask for price

  Human Hemoglobin A1c

  7-05315 CHI Scientific 500µg Ask for price

  Human Hemoglobin A1c

  7-05316 CHI Scientific 10mg Ask for price

  Rabbit Hemoglobin

  CSB-NP005001Rb Cusabio 10mg Ask for price

  Hemoglobin A1c Human

  GWB-37F7F6 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  Human Hemoglobin A1c

  GWB-48EC26 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

  HEMOGLOBIN POWDER

  H08-103-2Kg Alphabiosciences 2 Kg 536.4 EUR

  HEMOGLOBIN POWDER

  H08-103-500g Alphabiosciences 500 g 178.8 EUR

  Hemoglobin bovine 98%

  H00670 Pfaltz & Bauer 5G 92.6 EUR

  HEMOGLOBIN POWDER

  H08-103-10kg Alphabiosciences 10 kg 2444.4 EUR

  Dog Hemoglobin (HB) ELISA

  KT-100723 Kamiya Biomedical Company 96 tests 975 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA

  KT-33305 Kamiya Biomedical Company 96 tests 912 EUR

  Rat Hemoglobin ELISA

  KT-460 Kamiya Biomedical Company 96 tests 506 EUR

  Dog Hemoglobin ELISA

  KT-775 Kamiya Biomedical Company 96 tests 524 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Bo01 Cloud-Clone 10ug 88 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Bo01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Ca01 Cloud-Clone 10ug 96 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Ca01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Hu01 Cloud-Clone 10ug 29 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Hu01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Mu01 Cloud-Clone 10ug 40 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Mu01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Po01 Cloud-Clone 10ug 72 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Po01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Ra01 Cloud-Clone 10ug 60 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Ra01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Rb01 Cloud-Clone 10ug 40 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Rb01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  NPB409Si01 Cloud-Clone 10ug 88 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  4-NPB409Si01 Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 100 ug
  • 10ug
  • 1 mg
  • 200 ug
  • 500 ug
  • 50ug
  • 5 mg

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU55158-100ug Biomatik Corporation 100ug 219 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU55158-1mg Biomatik Corporation 1mg 449.3 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU55158-50ug Biomatik Corporation 50ug 69.2 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50036-100ug Biomatik Corporation 100ug 219 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50036-1mg Biomatik Corporation 1mg 624 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50036-50ug Biomatik Corporation 50ug 96 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50181-100ug Biomatik Corporation 100ug 237.6 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50181-1mg Biomatik Corporation 1mg 936 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50181-50ug Biomatik Corporation 50ug 144 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50243-100ug Biomatik Corporation 100ug 284.9 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50243-1mg Biomatik Corporation 1mg 1123.2 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50243-50ug Biomatik Corporation 50ug 172.8 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50266-100ug Biomatik Corporation 100ug 219 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50266-1mg Biomatik Corporation 1mg 624 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50266-50ug Biomatik Corporation 50ug 96 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50306-100ug Biomatik Corporation 100ug 348.7 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50306-1mg Biomatik Corporation 1mg 1372.8 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50306-50ug Biomatik Corporation 50ug 211.2 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50307-100ug Biomatik Corporation 100ug 348.7 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50307-1mg Biomatik Corporation 1mg 1372.8 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50307-50ug Biomatik Corporation 50ug 211.2 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50331-100ug Biomatik Corporation 100ug 380.6 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50331-1mg Biomatik Corporation 1mg 1497.6 EUR

  Native Hemoglobin (HB)

  RPU50331-50ug Biomatik Corporation 50ug 230.4 EUR

  Hemoglobin Assay Kit

  Z5030026 Biochain 250 assays 708 EUR

  *Hemoglobin Powder

  FD022-100G EWC Diagnostics 1 unit 33.16 EUR

  Hemoglobin Assay Kit

  abx298879-100g Abbexa 100 µg Ask for price

  Hemoglobin Assay Kit

  abx298879-20g Abbexa 20 µg 362.5 EUR

  Hemoglobin Assay Kit

  abx298879-50g Abbexa 50 µg Ask for price

  Hemoglobin ELISA Kit

  80715 Crystal Chem 96 445 EUR

  Human Hemoglobin A1c

  rAP-3442 Angio Proteomie Inquiry Ask for price

  Cow Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  20-abx150110 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Hemoglobin Protein

  abx061580-100ug Abbexa 100 ug 760.8 EUR

  Hemoglobin protein

  30-1134 Fitzgerald 1 gram 167 EUR

  Hemoglobin Ao protein

  30-AH32 Fitzgerald 1 mg 112 EUR

  Hemoglobin protein

  30R-3084 Fitzgerald 100 mg 600 EUR

  Hemoglobin (64 76) Peptide

  20-abx266379 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 mg
  • 25 mg
  • 5 mg

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  abx575388-96tests Abbexa 96 tests 904.8 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  20-abx154935 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  20-abx155624 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Goat Hemoglobin (HB) CLIA Kit

  20-abx492735 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Rat Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E02H0041-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E02H0041-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E02H0041-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Hemoglobin H ELISA kit

  E02H0227-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Hemoglobin H ELISA kit

  E02H0227-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Hemoglobin H ELISA kit

  E02H0227-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Hemoglobin A ELISA kit

  E02H0228-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat Hemoglobin A ELISA kit

  E02H0228-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat Hemoglobin A ELISA kit

  E02H0228-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E02H1362-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Rat hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E02H1362-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Rat hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E02H1362-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E07H1362-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E07H1362-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E07H1362-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig Hemoglobin H ELISA kit

  E07H0227-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Hemoglobin H ELISA kit

  E07H0227-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Hemoglobin H ELISA kit

  E07H0227-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig Hemoglobin A ELISA kit

  E07H0228-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Hemoglobin A ELISA kit

  E07H0228-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Hemoglobin A ELISA kit

  E07H0228-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E08H0041-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E08H0041-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E08H0041-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog Hemoglobin H ELISA kit

  E08H0227-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Hemoglobin H ELISA kit

  E08H0227-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Hemoglobin H ELISA kit

  E08H0227-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog Hemoglobin A ELISA kit

  E08H0228-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog Hemoglobin A ELISA kit

  E08H0228-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog Hemoglobin A ELISA kit

  E08H0228-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Dog hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E08H1362-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Dog hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E08H1362-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Dog hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E08H1362-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Pig Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E07H0041-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

  Pig Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E07H0041-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

  Pig Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E07H0041-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

  Rat Hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  EKC39175-48T Biomatik Corporation 48T 597.24 EUR

  Rat Hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  EKC39175-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4052.7 EUR

  Rat Hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  EKC39175-96T Biomatik Corporation 96T 853.2 EUR

  Pig hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  EKC42734-48T Biomatik Corporation 48T 604.03 EUR

  Pig hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  EKC42734-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4098.78 EUR

  Pig hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  EKC42734-96T Biomatik Corporation 96T 862.9 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKU04719-48T Biomatik Corporation 48T 466.48 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKU04719-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3165.4 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKU04719-96T Biomatik Corporation 96T 666.4 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKU04720-48T Biomatik Corporation 48T 573.02 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKU04720-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3888.35 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKU04720-96T Biomatik Corporation 96T 818.6 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKN45830-48T Biomatik Corporation 48T 318.29 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKN45830-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2159.83 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKN45830-96T Biomatik Corporation 96T 454.7 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKN45831-48T Biomatik Corporation 48T 390.46 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKN45831-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2649.55 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  EKN45831-96T Biomatik Corporation 96T 557.8 EUR

  Rat HB(Hemoglobin) ELISA Kit

  ELK7173-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Rat HB(Hemoglobin) ELISA Kit

  ELK7173-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Pig HB(Hemoglobin) ELISA Kit

  ELK4258-48T ELK Biotech 48T Ask for price

  Pig HB(Hemoglobin) ELISA Kit

  ELK4258-96T ELK Biotech 96T Ask for price

  Rat Hemoglobin, Mu ELISA kit

  E01A13740 BlueGene 96T 700 EUR

  Rat Hemoglobin H ELISA kit

  E01A13791 BlueGene 96T 700 EUR

  Rat Hemoglobin A ELISA kit

  E01A13792 BlueGene 96T 700 EUR

  Rat hemoglobin (Hb) ELISA kit

  E01A13897 BlueGene 96T 700 EUR

  Rat Hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  EK11576 SAB 96Т 799 EUR

  Rat Hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  AE60886RA-48Tests Abebio 48 Tests 360 EUR

  Rat Hemoglobin (Hb) ELISA Kit

  AE60886RA-96Tests Abebio 96 Tests 680 EUR

  ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

  CEB409Bo Cloud-Clone 96Т 798 EUR

  ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

  CEB409Hu Cloud-Clone 96Т 398 EUR

  ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

  CEB409Ov Cloud-Clone 96Т 720 EUR

  ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

  CEB409Po Cloud-Clone 96Т 588 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  CEB409Po-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 4798.15 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  CEB409Po-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 500.32 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  CEB409Po-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 663.31 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  CEB409Po-5x96wellstestplate Cloud-Clone 5x96-wells test plate 2624.9 EUR

  Pig Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  4-CEB409Po Cloud-Clone
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 plates of 96 wells
  • 5 plates of 96 wells
  • 1 plate of 96 wells

  ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

  CEB409Ra Cloud-Clone 96Т 722 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  CEB409Ra-10x96wellstestplate Cloud-Clone 10x96-wells test plate 5850.59 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  CEB409Ra-1x48wellstestplate Cloud-Clone 1x48-wells test plate 586.99 EUR

  Rat Hemoglobin (HB) ELISA Kit

  CEB409Ra-1x96wellstestplate Cloud-Clone 1x96-wells test plate 787.13 EUR
  Pacjenci z trzema RF wykazali największe zmiany LSM zarówno w grupach poprawiających się (-3,68 kPa), jak i pogarszających się (+3,19 kPa). Najsilniejszymi predyktorami zmiany LSM były BMI i HbA 1c , ze standaryzowanymi współczynnikami β 0,236 i 0,226 ( p  < 0,001), natomiast TC miał najmniejszy wpływ [0,112 ( p  < 0,01),  F (3,647) = 11,458,  p  < 0,001 ,  R2  =  0,155].
  Najbardziej widoczna była otyłość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *